Р Е Ш Е Н И Е    1026

 

Номер   1026

Година   22.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101207

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по чл.61 и чл.49, ал.1 от ЗНасл. Образувано е по писмено заявление от Е.И.Д., с ЕГН*, от с.Б., у.„Ч.”№2 и Г.И.З., с ЕГН*, от с.Б., у.„Д.Ш.”№7, за приемане по опис на наследството, оставено от К.К.З., б.ж. на с.Б., о.Р., починала на 30.07.2018 г..

Със същата молба моли да бъде разпоредено вписване приемането по опис на наследство на основание чл.61, ал.2, вр. с чл.49, ал.1 от ЗН в особената книга при Рг.РС.

Със заявлението наследниците са посочили известното им имущество, останало след смъртта на наследодателя им.

Представени са писмени доказателства – заверени копия от: удостоверения за наследници изх. №398/17.10.2018 г., №372/03.10.2018 г. и №371/03.10.2018 г., издадени от О.Р.; Решение №031/12.04.1999 г. на ПК в г.Р.; Решение №01.4/07.12.1999 г. на ПК в г.Р.; Решение №1А/11.03.2015 г. на ОСЗ в г.Р.; Решение №01.4/07.12.1999 г. на ПК в г.Р.; Решение №П03754/04.08.2006 г. на ОСЗГ в г.Р.; Решение №1/15.12.1999 г. на ОСЗГ в г.Р.; Решение №П03778/25.01.2012 г. на ОСЗ в г.Р.; Решение №П03274/26.04.2007 г. на ОСЗГ в г.Р.; Решение №1А/27.10.2006 г. на ОСЗГ в г.Р.; Решение №П03274/18.09.2006 г. на ОСЗГ в г.Р.; Решение №П03274/08.05.2007 г. на ОСЗГ в г.Р.; Решение №222/23.06.2000 г. на ПК в г.Р.; Скица №15-767097/22.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-767099/22.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-767101 /22.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-767102/22.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-767111/22.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-833424/12.11.2018 г. на АГКК; Скица №15-833550/12.11.2018 г. на АГКК; Скица №15-793663/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793639/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793650/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793643/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793627/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793623/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793619/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793614/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793607/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793604/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793670/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793589/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-833486/12.11.2018 г. на АГКК; Скица №15-793589/30.10.2018 г. на АГКК, Скица №15-833551/12.11.2018 г. на АГКК; Скица №15-793635/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793653/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-793659/30.10.2018 г. на АГКК; Скица №15-833695/12.11.2018 г. на АГКК и данъчни оценки.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, и по вътрешно убеждение направи следните правни изводи:

Наследството се приема по указания в чл.49 ЗН ред - изрично с писмено заявление до районния съд в района, на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо, чрез извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството.

В  чл.61, ал.1 ЗН е уредено правото на наследниците да приемат наследството на наследодателя си по опис, което действие се заявява писмено пред районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито. Приемането се вписва по реда на чл.49 ЗН, т.е. в особената книга водена от съда за това. Така уреденият от закона срок е преклузивен. Той започва да тече от откриване на наследството, който момент съвпада с момента на смъртта на наследодателя - чл.1 ЗН.

От представените по делото препис-извлечение от акт за смърт и удостоверение за наследници е видно, че К.К.З., б.ж. на с.Б., о.Р., е починала на 30.07.2018 г..

Оставила е наследници по закон - син Г.И.З. и дъщеря Е.И.Д..

Следователно, молбата е подадена от легитимирано лице по чл.5, ал.1 ЗН. Същата е депозирана на 29.10.2018 г., т. е в срока по  чл.61, ал.1 ЗН, поради което е процесуално допустима.

Искането за приемане по опис е отправено до компетентния за това съд - съдът по последното местожителство на починалото лице съгласно чл.1 ЗН.

Следва да се посочи, че съгласно Тълкувателно решение №3 от 19.12.2013 г. на ВКС по т. д. №3/2013 г., ОСГК приемането на наследството по опис е съвършено различно по своето естество и правни последици правно действие, което има за цел да ограничи отговорността на приелия наследството по опис за задълженията на наследодателя, вкл. и задълженията по завет, само до стойността, която се покрива от наследственото имущество и в този смисъл следва да бъде правено разграничение между самия опис на наследственото имущество и приемането на наследството по опис. Приемането на наследството по опис изисква всъщност два формални акта - да бъде съставен опис на наследството и да бъде направено заявление от призованото към наследяване лице, че приема наследството по опис, което заявление, за да породи действие, следва да бъде вписано в особената книга на съда по реда на чл.49, ал.1 ЗН.

По изложените по-горе съображения в това производство съдът следи единствено за съставен опис на наследството, което е сторено в молбата. С оглед на гореизложеното, съдът счита, че са налице предпоставките за извършване на вписване на едностранното изявление на молителите за приемане на наследството на К.К.З., б.ж. на с.Б., о.Р., починала на 30.07.2018 г. по опис.

Водим от горното и на основание чл.61, ал.1 от ЗН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗНасл., водена в Рг.РС., ПРИЕМАНЕ ПО ОПИС на наследството, останало от К.К.З., б.ж. на с.Б., о.Р., починала на 30.07.2018 г. от Е.И.Д., с ЕГН*, от с.Б., у.„Ч.”№2, което наследство се състои от следните имущества:

1. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.106.2 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.“ с площ от 1453 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 106002, при съседи: имот №02693.106.5, имот №02693.327.371, имот №02693.106.3, имот №02693.106.1;

2. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.157.14 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.В.“ с площ от 1751 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 157014, при съседи: имот №02693.157.658, имот №02693.157.15, имот №02693.157.17, имот №02693.157.16, имот №02693.157.1 1, имот №02693.157.13;

3. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.162.10 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 4901 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 162010, при съседи: имот №02693.162.9, имот №02693.162.7, имот №02693.162.6, имот №02693.162.11, имот №02693.162.661;

4. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.175.1 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.В.“ с площ от 803 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 175001, при съседи: имот №02693.330.499, имот №02693.154.708, имот №02693.175.3, имот №02693.175.2;

5. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.221.14 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Б.Л.“ с площ от 499 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 221014, при съседи: имот №02693.221.15, имот №02693.222.637, имот №02693.217.510, имот №02693.221.2, имот №02693.221.3;

6. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №61813.269.28 по КК и КР на г.Р., о.Р., о.Б., одобрена със Заповед РД-18-33/15.05.206 г. на ИД на АК, с адрес г.Р., м. „Р.“ с площ от 5999 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 2690026, кв.: 0, при граници и съседи: имот №61813.269.13, имот №61813.269.29, имот №61813.269.953, имот №61813.269.27, имот №61813.269.9, имот №61813.269.10, имот №61813.269.11, имот №61813.269.12.

7. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.20.35 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „В.“ с площ от 2468 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Ливада, номер на предходен план — 020035, при съседи: имот №02693.20.65, имот №02693.20.34, имот №02693.19.180, имот №02693.20.39.

8. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №61813.273.15 по КК и КР на г.Р., о.Р., о.Б., одобрена със Заповед РД-18-33/15.05.206 г. на ИД на АК, с адрес г.Р., м. „Р.“ с площ от 4101 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 2730015, кв.: 0, при граници и съседи: имот №61813.269.861, имот №61813.273.16, имот №61813.273.33, имот №61813.273.14.

9. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.186.599 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 5163 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 000599, при съседи: имот №02693.186.390, имот №02693.332.390, имот №02693.186.14, имот №02693.186.15.

10. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.236.2 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 4600 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 236002, при съседи: имот №02693.236.1, имот №02693.236.11, имот №02693.236.10, имот №02693.236.9, имот №02693.236.8, имот №02693.236.7, имот №02693.236.9, имот №02693.235.673.

11. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.228.12 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Г.“ с площ от 1500 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 228012, при съседи: имот №02693.228.2, имот №02693.229.714, имот №02693.257.257, имот №02693.228.13, имот №02693.228.1.

12. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.159.49 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 1005 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 159049, при съседи: имот №02693.159.50, имот №02693.159.455, имот №02693.159.51, имот №02693.159.46, имот №02693.159.48.

13. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.159.41 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 3547 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №159041, при съседи: имот №02693.159.455, имот №02693.159.42, имот №02693.158.663, имот №02693.159.40.

14. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.158.75 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 1453 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Овощна градина, номер по предходен план №158075, при съседи: имот №02693.158.76.158.74, имот №02693.158.67, имот №02693.158.663, имот №02693.158.49.

15. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.148.14 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 3000 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №148014, при съседи: имот №02693.148.4, имот №02693.148.5, имот №02693.148.6, имот №02693.148.7, имот №02693.148.8, имот №02693.147.172, имот №02693.148.173, имот №02693.148.13.

16. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.145.5 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.“ с площ от 969 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване — Нива, номер по предходен план №145005, при съседи: имот №02693.145.8, имот №02693.327.371, имот №02693.145.6, имот №02693.145.4.

17. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.137.13 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „С.“ с площ от 1600 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №137013, при съседи: имот №02693.137.12, имот №02693.137.19, имот №02693.137.20, имот №02693.137.14, имот №02693.137.240.

18. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.136.3 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №136003, при съседи: имот №02693.136.2, имот №02693.136.4, имот №02693.262.81, имот №02693.135.677.

19. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.117.29 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.“ с площ от 3999 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №117029, при съседи: имот №02693.117.22, имот №02693.117.23, имот №02693.117.24, имот №02693.117.25, имот №02693.117.26, имот №02693.117.27, имот №02693.117.28, имот №02693.117.30,  имот №02693.117.712, имот №02693.117.710.

20. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.262.941 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 492 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №000941, при съседи: имот №02693.262.343, имот №02693.262.202, имот №02693.262.203, имот №02693.262.1.

21. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.17.7 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 1509 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №017007, при съседи: имот №02693.17.1, имот №02693.17.6, имот №02693.17.10, имот №02693.17.8, имот №02693.17.169, имот №02693.17.889, имот №02693.17.43.

22. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.18.15 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „С.“ с площ от 184 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №018015, при съседи: имот №02693.18.25, имот №02693.18.24, имот №02693.18.16, имот №02693.18.380, имот №02693.18.14.

23. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.85.1 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД- 18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Ш.“ с площ от 292 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №085001, при съседи: имот №02693.87.1, имот №02693.87.413, имот №02693.85.2, имот №02693.87.582.

24. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.85.6 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Ш.“ с площ от 378 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Ливада, номер по предходен план №085006, при съседи: имот №02693.87.582, имот №02693.87.413, имот №02693.85.5, имот №02693.85.12.

25. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот №02693.304.16 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „М.Д.“ с площ от 4000 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Иглолистна гора, номер по предходен план №304016, при съседи: имот №02693.304.271, имот №02693.304.17, имот №02693.600.126, имот №02693.304.15, имот №02693.143.283.

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗНасл., водена в Рг.РС., ПРИЕМАНЕ ПО ОПИС на наследството, останало от К.К.З., б.ж. на с.Б., о.Р., починала на 30.07.2018 г. от Г.И.З., с ЕГН*, от с.Б., у.„Д.Ш.”№7, което наследство се състои от следните имущества:

1. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.106.2 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.“ с площ от 1453 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 106002, при съседи: имот №02693.106.5, имот №02693.327.371, имот №02693.106.3, имот №02693.106.1,

2. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.157.14 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.В.“ с площ от 1751 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 157014, при съседи: имот №02693.157.658, имот №02693.157.15, имот №02693.157.17, имот №02693.157.16, имот №02693.157.1 1, имот №02693.157.13,

3. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.162.10 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 4901 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 162010, при съседи: имот №02693.162.9, имот №02693.162.7, имот №02693.162.6, имот №02693.162.11, имот №02693.162.661

4. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.175.1 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.В.“ с площ от 803 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 175001, при съседи: имот №02693.330.499, имот №02693.154.708, имот №02693.175.3, имот №02693.175.2

5. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №02693.221.14 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Б.Л.“ с площ от 499 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 221014, при съседи: имот №02693.221.15, имот №02693.222.637, имот №02693.217.510, имот №02693.221.2, имот №02693.221.3

6. 1/12 ид.ч. от Поземлен имот №61813.269.28 по КК и КР на г.Р., о.Р., о.Б., одобрена със Заповед РД-18-33/15.05.206г. на ИД на АК, с адрес г.Р., м. „Р.“ с площ от 5999 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 2690026, кв.: 0, при граници и съседи: имот №61813.269.13, имот №61813.269.29, имот №61813.269.953, имот №61813.269.27/, имот №61813.269.9, имот №61813.269.10, имот №61813.269.11, имот №61813.269.12.

7. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.20.35 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „В.“ с площ от 2468 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Ливада, номер на предходен план — 020035, при съседи: имот №02693.20.65, имот №02693.20.34, имот №02693.19.180, имот №02693.20.39.

8. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №61813.273.15 по КК и КР на г.Р., о.Р., о.Б., одобрена със Заповед РД-18-33/15.05.206г. на ИД на АК, с адрес г.Р., м. „Р.“ с площ от 4101 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 2730015, кв.: 0, при граници и съседи: имот №61813.269.861, имот №61813.273.16, имот №61813.273.33, имот №61813.273.14.

9. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.186.599 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 5163 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 000599, при съседи: имот №02693.186.390, имот №02693.332.390, имот №02693.186.14, имот №02693.186.15.

10. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.236.2 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 4600 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 236002, при съседи: имот №02693.236.1, имот №02693.236.11, имот №02693.236.10, имот №02693.236.9, имот №02693.236.8, имот №02693.236.7, имот №02693.236.9, имот №02693.235.673.

11. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.228.12 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Г.“ с площ от 1500 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 228012, при съседи: имот №02693.228.2, имот №02693.229.714, имот №02693.257.257, имот №02693.228.13, имот №02693.228.1.

12. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.159.49 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 1005 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер на предходен план - 159049, при съседи: имот №02693.159.50, имот №02693.159.455, имот №02693.159.51, имот №02693.159.46, имот №02693.159.48.

13. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.159.41 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 3547 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №159041, при съседи: имот №02693.159.455, имот №02693.159.42, имот №02693.158.663, имот №02693.159.40.

14. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.158.75 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Р.“ с площ от 1453 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Овощна градина, номер по предходен план №158075, при съседи: имот №02693.158.76.158.74, имот №02693.158.67, имот №02693.158.663, имот №02693.158.49.

15. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.148.14 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 3000 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №148014, при съседи: имот №02693.148.4, имот №02693.148.5, имот №02693.148.6, имот №02693.148.7, имот №02693.148.8, имот №02693.147.172, имот №02693.148.173, имот №02693.148.13.

16. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.145.5 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.“ с площ от 969 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване — Нива, номер по предходен план №145005, при съседи: имот №02693.145.8, имот №02693.327.371, имот №02693.145.6, имот №02693.145.4.

17. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.137.13по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „С.“ с площ от 1600 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №137013, при съседи: имот №02693.137.12, имот №02693.137.19, имот №02693.137.20, имот №02693.137.14, имот №02693.137.240 .

18. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.136.3 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №136003, при съседи: имот №02693.136.2, имот №02693.136.4, имот №02693.262.81, имот №02693.135.677.

19. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.117.29 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „И.“ с площ от 3999 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №117029, при съседи: имот №02693.117.22, имот №02693.117.23, имот №02693.117.24, имот №02693.117.25, имот №02693.117.26, имот №02693.117.27, имот №02693.117.28, имот №02693.117.30,  имот №02693.117.712, имот №02693.117.710.

20. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.262.941 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 492 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №000941, при съседи: имот №02693.262.343, имот №02693.262.202, имот №02693.262.203, имот №02693.262.1.

21. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.17.7 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „К.“ с площ от 1509 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №017007, при съседи: имот №02693.17.1, имот №02693.17.6, имот №02693.17.10, имот №02693.17.8, имот №02693.17.169, имот №02693.17.889, имот №02693.17.43.

22. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.18.15 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „С.“ с площ от 184 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №018015, при съседи: имот №02693.18.25, имот №02693.18.24, имот №02693.18.16, имот №02693.18.380, имот №02693.18.14 .

23. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.85.1 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД- 18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Ш.“ с площ от 292 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, номер по предходен план №085001, при съседи: имот №02693.87.1, имот №02693.87.413, имот №02693.85.2, имот №02693.87.582 .

24. 1/8 ид.ч. от Поземлен имот №02693.85.6 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „Ш.“ с площ от 378 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Ливада, номер по предходен план №085006, при съседи: имот №02693.87.582, имот №02693.87.413, имот №02693.85.5, имот №02693.85.12 .

25. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот №02693.304.16 по КК на с.Б., о.Р., одобрена със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес с.Б., м. „М.Д.“ с площ от 4000 кв.м., трайно предназначение - Земеделска, начин на трайно ползване - Иглолистна гора, номер по предходен план №304016, при съседи: имот №02693.304.271, имот №02693.304.17, имот №02693.600.126, имот №02693.304.15, имот №02693.143.283 .

ДА СЕ ИЗДАДЕ на всеки от молителите удостоверение за вписаното приемане на наследството по опис.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………..