Р Е Ш Е Н И Е    1033

 

Номер   1033

Година   25.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100673

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано въз основа на искова молба депозирана от В.Ф.У., ЕГН*, с адр.: Г.Р., У.„Ш.“№1, .2, а.3, Ч. А.Й.Ч. АК-Б.. съд. адр.: Г.С., к.„К.“, С.П.З., У.„И.”№3, против „.И.Г. – в Н., ЕИК*, с адр. Г.Р., У.„Г.Д.”№2., П. от М.И.Н. – синдик, с адр.: Г.П., У.„Д.№1, .3, О.8, с посочено правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД.

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че между страните на 04.04.2011 г. е сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан в обстоятелствената част на исковата молба за продажната цена от 90`656.00 лв., платима изцяло преди подписване на нотариален акт. Към датата на подписване на предварителния договор, дружеството продавач е бил с фирмено наименование „.“. Към момента същото е променено на „.И.Г.. Ищецът сочи, че съобразно посоченото в чл.2, ал.4 от предварителния договор правото на собственост върху процесния имот следвало да се прехвърли след окончателното заплащане на цената, което следвало да бъде осъществено в срок от седем години (чл.3 от предварителния договор). Ищецът твърди, че е изплатил изцяло продажната цена на имота в размер на сумата от 90`656.00 лв. без ДДС или 108`787.20 лв. с ДДС, за което обстоятелство се позовава на приложените към исковата молба платежни документи. В обстоятелствената част на исковата молба са описани извършени на посочените дати плащания от ищеца на стойността на имота, вкл. направени плащания Ч. съпругата на ищеца, като пълномощник. Ищецът твърди, че съобразно уговореното в чл.5 от договора, след заплащане на продажната цена, задължение на Продавача е в срок от десет работни дни след деня на окончателното плащане да прехвърли правото на собственост върху имота. Последното плащане е извършено на 02.04.2018 г., поради което задължението за прехвърляне на собствеността е следвало да бъде изпълнено до 18.04.2018 г. Също така са изложени фактически твърдения за изпратена покана до ответника за сключване на окончателен договор. В посочения в поканата ден и час ответникът не се явил в канцеларията на нотариуса за изповядване на сделката.

Позовавайки се на изложените в исковата молба обстоятелства, обуславящи според ищеца наличието на правен интерес от предявяване на процесният иск се иска съдът, да постанови решение, с което, на основание чл.19, ал.З от ЗЗД, да обяви за окончателен сключения на 04.04.2011 г. между „.И.Г. – в Н. ЕИК*, с адр. Г.Р., У.„Г.Д.”№2., П. от М.И.Н. – синдик, с адр.: Г.П., У.„Д.№1, .3, О.8, като Продавач и В.Ф.У., ЕГН*, с адр.: Г.Р., У.„Ш.“№1, .2, а.3 като Купувач Предварителен договор за покупко-продажба на следния недвижим имот, а именно: Апартамент №3, находящ се на II жилищен етаж в четириетажна Търговска и жилищна сграда в Г.Р., У.„Ш.”№1, построена в УПИ XXII - общинска собственост с отстъпено право на строеж в кв.79 по ПУП на Г.Р. при съседи: Ап. №2, стълбище-коридор, У.„Е.Й.“ и У.„Ш.“, целият със застроена площ от 115,88 кв.м., от които 98,54 кв.м. жилищна площ, 13,98 кв.м. общи части и 3,36 кв.м. стопански площи и с описание по схема, издадена от СГКК-Б.: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.759.270.1.11, съгласно Заповед за одобрение на КККР №РД-18-33/15.05.2006 г. на ИД на АК и Заповед за изменение на КККР №18-9478/02.12.2015 г. на Н-ка на СГКК-Б. находящ се на А. Г.Р., У.„Х.Б.“, .3, а.3 /2-ри жилищен етаж/, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.759.270, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по документи 98,54 кв.м. и с прилежащи части: 13,98 кв.м. идеални части от общите части на сградата и 3,36 кв.м. стопанска площ, при съседи: на същия етаж: 61813.759.270.1.9, 61813.759.270.1.13; под обекта: 61813.759.270.1.6, 61813.759.270.1.25, 61813.759.270.1.8, 61813.759.270.1.7; над обекта: 61813.759.270.1.12, 61813.759.270.1.10, 61813.759.270.1.14.

Претендират се и сторените по делото разноски.

С разпореждане №4865от 12.09.2018 г., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявеният иск, като същевременно е изпратил на ответника препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В едномесечният срок от получаване на разпореждането на съда, по делото въпреки предоставената от съда възможност ответникът не е представил писмен отговор на исковата молба.

В съдебно заседание ищецът – редовно призован, не се явява. Представлява се от пълномощник, който поддържа предявения иск и моли да бъде уважен.

Ответникът - редовно и своевременно призован, не се явява представител като не изразява становище по депозираната искова молба.

По делото са приети като писмени доказателства представените към исковата молба документи.

Районният съд, преценявайки събраните, по делото, доказателства, по реда на чл.12 ГПК и чл.235, ал.2 и ал.3 от ГПК, приема за установено следното от фактическа страна следното:

Видно от приетия като доказателство Предварителен договор за продажба на недвижим имот от 04.04.2011 г., е, че между ответника с предишно наименование „.“ и ищеца В.У., е бил сключен договор, по силата, на който страните по него са се задължили да сключат окончателен договор за покупко-продажба, с който продавача „.“ ще прехвърли на купувача В.У. собствения си недвижим имот, представляващ: Ап.3, находящ се на втори жилищен етаж в четириетажна жилищна сграда в Г.Р., У.„Ш.”№1.

Уговорената продажна цена, съобразно посоченото в чл.3 от договора е в размер на 46`352.00 € без ДДС или левовата равностойност от 90`656.00 лв., която Купувачът следва да изплати в уговорените срокове.

Продавачът се задължил да прехвърли нотариално правото на собственост на Купувача при внасяне на 100 процента от уговорената продажна цена за имота.

Налице е валиден предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен от ответника и ищеца със задължението да сключи окончателен такъв при внасяне изцяло на продажната цена. Задължението за плащане на продажната цена е изпълнено от купувача, видно от приложените по делото квитанции и преводни нареждания.

В случая, задължението за сключване на окончателен договор не е изпълнено от продавача, от което за ищеца е налице правен интерес да поиска сключването на окончателен по съдебен ред. В тази връзка, ищецът е представил като доказателство, адресирана до ответното дружество покана за доброволно изпълнение и констативен протокол по чл.593 от ГПК, съставен от нотариус Н.М., с район на действие РС-Рг.

Ответникът „.И.Г. (с предишно наименование „.“ (продавач) се легитимира като собственик на процесния имот, видно от приложения по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №53, том ІХ, рег. №7557, дело №1653 от 2003 г. по описа на Нотариус К.М., с район на действие РС-Рг, вписан в регистъра на НК под рег. №061.

По делото е представено удостоверение, издадено от „К.“ЕООД, от което е видно, че описания имот в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №53, том ІХ, рег. №7557, дело №1653 от 2003 г. по описа на Нотариус К.М. е идентичен с имот с идентификатор 61813.759.270.1.11.

Видно от схема на самостоятелен обект в сграда №15-550447-16.12.2015 г., издадена от СГКК-Б. самостоятелния обект в сграда, предмет на предварителния договор е с идентификатор 61813.759.270.1.11 по КККР на Г.Б., с площ от 98.54 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент.

Въз основа на горепосочените доказателства съдът приема, че имотът предмет на предварителния договор, е идентичен с имота по Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №53, том ІХ, рег. №7557, дело №1653 от 2003 г. по описа на Нотариус К.М..

Данъчната оценка на процесния имот е 22`545.10 лв., видно от представеното удостоверение с изх. №*/10.05.2018 г., издадено от О.Р..

С покана за сключване на окончателен договор, връчена на ответното дружество, Ч.С.М. Н. на 03.04.2018 г., последното е уведомено да се яви на 20.04.2018 г. в кантората на Нотариус Н.М. за изповядване на окончателен договор.

От страна на ищеца е представен констативен протокол, съставен от нотариуса, в който е констатирано неявяването му в указания ден и час за окончателното изповядване на сделката.

Предвид така установеното от фактическа страна, съдът излага следните правни доводи:

 Като съобрази изложените обстоятелства в исковата молба и заявения петитум, съдът намира, че е сезиран с иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, за обявяване за окончателен на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот от 04.04.2011 г. Правото на иск по чл.19, ал.3 ЗЗД е потестативно /в този смисъл ТР №84/06.09.1968 г. ОСГК на ВС/ и с надлежното му упражняване се цели по съдебен ред постигане на правните последици от обещаната с предварителния договор прехвърлителна сделка -в случая продажба на недвижим имот. Съдът намира така предявения иск за процесуално допустим, доколкото съобразно константната практика на ВКС /Определение №276 от 14.04.2011 г. по ч.т.д. №913/2010 г. на ВКС, Първо отделение и решение №503/17.08.2009г., по Г.дело №2941/2008г. на ВКС, ГК е допустим иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД срещу дружество обявено в несъстоятелност.

Разгледан по същество искът е основателен.

За да е действителен, предварителният договор трябва да отговаря на изискванията на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗЗД. Съдът приема, че представеният предварителен договор е съобразен с тези изисквания. Същият е сключен в писмена форма, съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор - съгласие за прехвърляне на имота, точно описание на същия, уговорена цена и сроковете за заплащането й.

 Съдът намира, че е налице валидно облигационно правоотношение, по силата на което ответника се е задължил да прехвърли в определен срок собствеността върху процесния имот на ищеца, а последния се е задължил да заплати уговорената цена за имота. Установи се, че ищеца е изпълнил своето задължение в уговорените срокове, като е заплатил покупко-продажната цена на имота. Въз основа на посоченото, според съда, ищецът при условията на пълно и главно доказване установи, че е изправната страна по облигационното правоотношение и за него е възникнало потестативното право да иска обявяването му в окончателен договор за продажба на недвижим имот. Проверката по чл.363 ГПК показва, че правото на собственост върху процесния имот принадлежи на ответника, както и че са изпълнени всички условия за прехвърляне на собствеността по нотариален ред. Ответникът е собственик на процесния самостоятелен обект в сграда, което се установява от приложения по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №53, том ІХ, рег. №7557, дело №1653 от 2003 г. по описа на Нотариус К.М.. От страна на ответника не бяха ангажирани доказателства за изпълнение на задължението му за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, въпреки изплащането в уговорените в срокове на продажната цена.

Следователно, налице са всички предпоставки за обявяване на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот от 04.04.2011 г. за окончателен и предявеният иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД следва да бъде уважен. В диспозитива на решението си съдът е длъжен да възпроизведе клаузите на предварителния договор. Това задължение нормативно произтича както от разпоредбата на чл.362, ал.1 ГПК, която изрично предвижда, че съдът постановява решение, което замества окончателния договор, така и от тази на чл.114 и чл.115 от ЗС, респективно т.12 и 14 от Правилника за вписванията, които придават на съдебното решение по чл.19, ал.3 от ЗЗД значението на окончателен договор.

 На основание чл.364, ал.1 от ГПК, ищецът приобретател на имота, получаващ на база на съдебното решение титул за собственост върху имота, следва да бъде осъден да заплати в полза на държавния бюджет такса по прехвърляне на имота, съобразно т.8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД и чл.96 от ЗННД, в размер на 906.24 лв. по сметка на РС-Рг определена върху уговорената по договора цена от 46`352.00 € с левова равностойност 90`656.00 лв. без ДДС или 108`787.20 лв. с ДДС. Дължимия данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ на основание чл.47, ал.2 от ЗМДТ и чл.35, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на О.Р. в размер на 2`175.74 лв. следва да бъде платен от ищеца в съответната данъчна служба по местонахождение на имота – Г.Р. като на основание чл.364, ал.2 ГПК и чл.50 ЗМДТ заверен препис от настоящото решение следва да бъде издаден само след представяне на доказателства за платен данък и липса на задължения към държавата, като следва да бъде наредено да се впише служебно възбрана върху процесния имот до изплащане на разноските съобразно чл.364, ал.1 от ГПК.

По делото от ответника прехвърлител не са представени изискуемите съгласно чл.264, ал.2 ДОПК писмени декларации.

Непредставянето на декларации за гражданско и материално състояние и декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК пред съда, разглеждащ иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД, също не е пречка за уважаване на предявения иск. /Решение №313 от 26.05.2010 г. на ВКС по Г.д. №584/2009 г., III г.о., ГК, докладчик съдията И.П./. Липсата на посочените по-горе данни и документи би било пречка за изповядване на сделката по нотариален ред, но съдът счита, че в случая това обстоятелство не съставлява пречка за уважаването на предявения конститутивен иск, предвид съдържанието на разпоредбата на чл.364, ал.2 ГПК, според която съдът не издава препис от решението, докато ищецът не докаже, че са заплатени, както разноските по прехвърлянето, така и данъците и другите публични задължения на праводателя му към държавата и общината по местожителството на праводателя. В тази насока Решение №438 от 15.12.2011 г. на ВКС по Г. д. №1338/2010 г., IV г.о., ГК, докладчик съдията А.Б. и Решение №100 от 3.07.2012 г. на ВКС по т. д. №307/2011 г., II т.о., ТК, докладчик председателят Т.В./.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ищеца се дължат разноски, които съдът констатира, че са от 1`087.88 лв., представляваща внесена държавна такса.

Водим от горното, и на основание чл.19, ал.3 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, сключения на 04.04.2011 г. между „.И.Г.-в Н. ЕИК*, с адр. Г.Р., У.„Г.Д.”№2., П. от М.И.Н. – синдик, с адр.: Г.П., У.„Д.№1, .3, О.8 (с предишно наименование „.“ ) като Продавач и В.Ф.У., ЕГН*, с адр.: Г.Р., У.„Ш.“№1, .2, а.3 като Купувач Предварителен договор за покупко-продажба на следния недвижим имот, а именно: Ап. №3, находящ се на II (втори жилищен) етаж в четириетажна Търговска и жилищна сграда в Г.Р., У.„Ш.”№1, построена в УПИ XXII - общинска собственост с отстъпено право на строеж в кв.79 по ПУП на Г.Р. при съседи: Ап. №2, стълбище-коридор, У.„Е.Й.“ и У.„Ш.“, целият със застроена площ от 115,88 кв.м., от които 98,54 кв.м. жилищна площ, 13,98 кв.м. общи части и 3,36 кв.м. стопански площи и с описание по схема, издадена от СГКК-Б.: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.759.270.1.11, съгласно Заповед за одобрение на КККР №РД-18-33/15.05.2006 г. на ИД на АК и Заповед за изменение на КККР №18-9478/02.12.2015 г. на Н-ка на СГКК-Б. находящ се на А. Г.Р., У.„Х.Б.“, .3, а.3 /2-ри жилищен етаж/, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.759.270, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по документи 98,54 кв.м. и с прилежащи части: 13,98 кв.м. идеални части от общите части на сградата и 3,36 кв.м. стопанска площ, при съседи: на същия етаж: 61813.759.270.1.9, 61813.759.270.1.13; под обекта: 61813.759.270.1.6, 61813.759.270.1.25, 61813.759.270.1.8, 61813.759.270.1.7; над обекта: 61813.759.270.1.12, 61813.759.270.1.10, 61813.759.270.1.14. за сумата от 46`352.00 € без ДДС с левова равностойност от 90`656.00 лв. или 108`787.20 лв. с ДДС.

ОСЪЖДА В.Ф.У., ЕГН*, с адр.: Г.Р., У.„Ш.“№1, .2, а.3 на основание чл.364, ал.1 от ГПК, да заплати в полза на О.Р., сумата от 2`175.74 лв. - местен данък и в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Рг, сумата от 906.24 лв., представляваща държавна такса за прехвърлянето на недвижимия имот описан по-горе съобразно чл.8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД и чл.9 от ЗННД, за които суми служебно да се впише възбрана върху имота до изплащането им.

Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в сила на основание чл.115 от ЗС.

Указва на ищеца, че след изтичане на срока вписването на исковата молба губи действието си.

ОСЪЖДА „.И.Г. – в Н. ЕИК*, с адр. Г.Р., У.„Г.Д.”№2., П. от М.И.Н. – синдик, с адр.: Г.П., У.„Д.№1, .3, О.8, да заплати на В.Ф.У., ЕГН*, с адр.: Г.Р., У.„Ш.“№1, .2, а.3, направени разноски съобразно уважената част от иска от 1`087.88 лв., представляваща внесена държавна такса.

Препис от влязлото в сила решение страните могат да получат след представяне на доказателства за заплащането на дължимата нотариална такса и за заплащането в данъчната служба на местен данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ, както и на удостоверение, че ответника няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски на основание чл.264 от ДОПК, както и актуално удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, необходимо за удостоверяване на липсата на непогасени данъчни задължения за имота.

ДА СЕ ВПИШЕ възбрана върху гореописания имот, до изплащането на тези разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:...............................................