Р Е Ш Е Н И Е    1077

 

Номер   1077

Година   27.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20161240101272

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК, образувано по молба, депозирана от А.М.П., пълномощник на Ф.Ю.К., със С.А. Г.Р., У.„Я.С.”№32 с искане за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на съдебно решение №50 от 04.01.2019 г., постановено по Г. дело № 1272/2016 г. по описа на Рг.РС за 2016 г. 

В срока по чл.247 от ГПК,  копие от молбата е изпратена за отговор на другата страна.

В законния едноседмичен срок такъв не е постъпил в Рг.РС.

Процедурата се движи по реда на чл.247 от ГПК и съдът преценява, че не се налага приложение на чл.247, ал.3 от ГПК и  насрочване делото в открито съдебно заседание, поради обстоятелството, че няма да се събират нови доказателства за поправка на фактическа грешка.

Молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

Допускането на поправка на очевидна фактическа грешка е предпоставено от кумулативното наличие на предпоставките, визирани в хипотезата на чл.247, ал.1 ГПК, а именно: несъответствие между формираната от съда воля по съществото на спора, обективирана в мотивите на съдебния акт, изразената в диспозитива на съдебния акт.

В конкретната хипотеза, визираната от молителя очевидна фактическа грешка има характера на такава по смисъла на чл.247 ГПК, тъй като с нея се засяга волята, формирана от съдебния състав, постановил решение №50 от 04.01.2019 г., постановено по Г. д. №1272/2016 г. на Рг.РС. Действително на стр.6 в диспозитива на цитираното решение съдът е посочил, че ОСЪЖДА ответниците да заплатят на М.К.Б., ЕГН*, сумата от 1`772.33 лв., представляваща сторени по делото разноски, вместо на ищцата Ф.Ю.К..

Следователно налице е размиване между формираната от съда воля и нейното обективно отразяване в текста на решението, поради което  е налице очевидна фактическа грешка.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да се поправи констатираната в решението по делото очевидна фактическа грешка по реда на настоящето производство, като стр. 6, в диспозитива на същото вместо „…ОСЪЖДА М.М.Ш., от Г.Я., У.„Б.№19, С.Д.М., ЕГН*, С.С.М., ЕГН*, Д.Ю.М.,  ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, А.Ю.Д., ЕГН* и Х.Ю.Д., ЕГН*, всички от Г.Я., да заплатят на М.К.Б., ЕГН*, сумата от 1`772.33 лв., представляваща сторени по делото разноски.“ да се чете „…ОСЪЖДА М.М.Ш., от Г.Я., У.„Б.№19, С.Д.М., ЕГН*, С.С.М., ЕГН*, Д.Ю.М.,  ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, А.Ю.Д., ЕГН* и Х.Ю.Д., ЕГН*, всички от Г. Я. да заплатят на Ф.Ю.К., ЕГН*, сумата от 1`772.33 лв., представляваща сторени по делото разноски.“.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №7170 от 12.12.2016 г., постановено по Г. д. №950/2016 г. по описа на Рг.РС, като на стр.3, ред пети отдолу нагоре в диспозитива на същото, вместо „…ОСЪЖДА М.М.Ш., от Г.Я., У.„Б.№19, С.Д.М., ЕГН*, С.С.М., ЕГН*, Д.Ю.М.,  ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, А.Ю.Д., ЕГН* и Х.Ю.Д., ЕГН*, всички от Г.Я., да заплатят на М.К.Б., ЕГН*, сумата от 1`772.33 лв., представляваща сторени по делото разноски.“ да се чете „…ОСЪЖДА М.М.Ш., от Г.Я., У.„Б.№19, С.Д.М., ЕГН*, С.С.М., ЕГН*, Д.Ю.М.,  ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, С.Ю.М., ЕГН*, А.Ю.Д., ЕГН* и Х.Ю.Д., ЕГН*, всички от Г.Я. да заплатят на Ф.Ю.К., ЕГН*, сумата от 1`772.33 лв., представляваща сторени по делото разноски.“.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от  връчването му със съобщение на страните.

 

Районен съдия:..................................................