Р Е Ш Е Н И Е    1087

 

Номер   1087

Година   27.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240101284

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК. С определение на Бл.ОС №522/01.02.2019 г., постановено по в.Г.дело №995/2018 г. е констатирано наличие на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №3843 от 10.07.2018 г., постановено по Г. д. №1284/2015 г. по описа на Рг.РС, като е разменил имената на страните.

Въззивното производство е прекратено и делото е върнато с указания за провеждане на  процедурата по чл.247 от ГПК.

С оглед обстоятелството, че процедурата за поправка на очевидна фактическа грешка е инициирана от съда  не следва да бъде изпращано съобщение на страните съобразно разпоредбата на чл.247, ал.2 от ГПК.

Съдът преценява, че не се налага приложение на чл.247, ал.3 от ГПК и  насрочване делото в открито съдебно заседание, поради обстоятелството, че няма да се събират нови доказателства за поправка на фактическа грешка.

В хода на производството съдът установи следното:

В мотивите към съдебния си акт съдът е приел, че  правото на собственост на ищеца  е доказано до размер на 10.5/156 ид.ч. от процесния имот, но че нотариалния акт на ответниците следва да се отмени  за частта над 10.5/156 ид., а не до размер на 10.5/156 ид., на колкото възлиза признатото право на собственост на ищеца. Соченото несъответствие е намерило отражение в диспозитива на решението и съдът е отменил нотариалния акт на ответниците „до размера над 10.5/156 ид.ч.", а не както е прието по отношение признатото право на собственост на ищеца - до размер на 10.5/156 ид.ч.

Следователно налице е размиване между формираната от съда воля и нейното обективно отразяване в текста на решението, поради което е налице очевидна фактическа грешка.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да се поправи констатираната в решението по делото очевидна фактическа грешка по реда на настоящето производство, като диспозитива на решение №3843 от 10.07.2018 г., постановено по Г. дело №1284/2015 г. на Рг.РС-вместо изписаното  „…ОТМЕНЯ  на основание чл.537, ал.2 от ГПК Нотариален акт №№35, том №III, рег. №4237, дело №408 от 2015 г. на нотариус С.В. с район на действие РС-Рг., вписан в  СВ при Г.Р. с В. №4660 от 04.11.2015 г., акт №91, том №XIII,  дело №1588/2015 г. до размера над 10.5/156 ид. части от правото на собственост на следния недвижим имот: Сграда с идентификатор 03504.405.310.1 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: Г.Б., местност „С.“, цялата със застроена площ 78 кв. м., брой етажи – 2, с разгърната застроена площ 156 кв. м., предназначение – вилна сграда – еднофамилна, разположена в ПИ с идентификатор 03504.405.310 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №18-53/01.04.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед №18-9496 от 24.06.2014 г. на н-ка на СГКК-Б., с адрес на поземления имот: Г.Б., местност „С.“, с площ 731.00 кв. м., трайно предназначение на територията: горска, собственост – частна държавна, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 03504.405.311, 03504.405.168..…“ да се чете „…ОТМЕНЯ  на основание чл.537, ал.2 от ГПК Нотариален акт №№35, том №III, рег. №4237, дело №408 от 2015 г. на нотариус С.В. с район на действие РС-Р., вписан в  СВ при Г.Р. с В. №4660 от 04.11.2015 г., акт №91, том №XIII,  дело №1588/2015 г. до размера на 10.5/156 ид. части от правото на собственост на следния недвижим имот: Сграда с идентификатор 03504.405.310.1 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: Г.Б., местност „С.“, цялата със застроена площ 78 кв. м., брой етажи – 2, с разгърната застроена площ 156 кв. м., предназначение – вилна сграда – еднофамилна, разположена в ПИ с идентификатор 03504.405.310 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №18-53/01.04.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед №18-9496 от 24.06.2014 г. на н-ка на СГКК-Б., с адрес на поземления имот: Г.Б., местност „С.“, с площ 731.00 кв. м., трайно предназначение на територията: горска, собственост – частна държавна, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 03504.405.311, 03504.405.168.“.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №3843 от 10.07.2018 г., постановено по Г. дело №1284/2015 г. по описа на Рг.РС, като в диспозитива на същото вместо „…ОТМЕНЯ  на основание чл.537, ал.2 от ГПК Нотариален акт №№35, том №III, рег. №4237, дело №408 от 2015 г. на нотариус С.В. с район на действие РС-Рг., вписан в  СВ при Г.Р. с В. №4660 от 04.11.2015 г., акт №91, том №XIII,  дело №1588/2015 г. до размера над 10.5/156 ид. части от правото на собственост на следния недвижим имот: Сграда с идентификатор 03504.405.310.1 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: Г.Б., местност „С.“, цялата със застроена площ 78 кв. м., брой етажи – 2, с разгърната застроена площ 156 кв. м., предназначение – вилна сграда – еднофамилна, разположена в ПИ с идентификатор 03504.405.310 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №18-53/01.04.2008г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед №18-9496 от 24.06.2014г. на н-ка на СГКК-Б., с адрес на поземления имот: Г.Б., местност „С.“, с площ 731.00 кв. м., трайно предназначение на територията: горска, собственост – частна държавна, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 03504.405.311, 03504.405.168..…“, да се чете  „…ОТМЕНЯ  на основание чл.537, ал.2 от ГПК Нотариален акт №№35, том №III, рег. №4237, дело №408 от 2015 г. на нотариус С.В. с район на действие РС-Рг., вписан в  СВ при Г.Р. с В. №4660 от 04.11.2015 г., акт №91, том №XIII,  дело №1588/2015 г. до размера на 10.5/156 ид. части от правото на собственост на следния недвижим имот: Сграда с идентификатор 03504.405.310.1 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес: Г.Б., местност „С.“, цялата със застроена площ 78 кв. м., брой етажи – 2, с разгърната застроена площ 156 кв. м., предназначение – вилна сграда – еднофамилна, разположена в ПИ с идентификатор 03504.405.310 по КК и КР на Г.Б., одобрени със Заповед №18-53/01.04.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменени със Заповед №18-9496 от 24.06.2014 г. на н-ка на СГКК-Б., с адрес на поземления имот: Г.Б., местност „С.“, с площ 731.00 кв. м., трайно предназначение на територията: горска, собственост – частна държавна, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 03504.405.311, 03504.405.168.“.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от  връчването му със съобщение на страните.

 

Районен съдия:……………………………………….