Р Е Ш Е Н И Е    1107

 

Номер   1107

Година   28.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101175

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.247 от ГПК, образувано по молба, депозирана от Ю.И.Б., ЕГН*, Ч. проц. Представител А.М.М. с искане за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в съдебно решение №835/14.02.2019 г., постановено по Г. д. №1175 по описа на Рг.РС за 2018 г.  В молбата се сочи, при получаване на решението е забелязала, че е налице очевидна фактическа грешка по отношение на посоченото датата, на която е сключен гражданския брак между страните. Ето защо моли да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в цитираното решение.

Процедурата се движи по реда на чл.247 от ГПК и съдът преценява, че не се налага приложение на чл.247, ал.3 от ГПК и насрочване делото в открито съдебно заседание, поради обстоятелството, че няма да се събират нови доказателства за поправка на фактическа грешка.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

В Решение №835 от 14.02.2019 г., постановено по Г. дело №1175 г. по описа на РС-Рг. за 2018 г., съдът е прекратил брака, сключен на 09.01.2001 г. в Г.Б. с акт за граждански брак №149 от 09.06.2001 г. на О.Б., между В.С.Б., ЕГН* и Ю.И.Б., ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по взаимно съгласие.

Видно от представения с исковата молба дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от 27.03.2018 г., издадено от О.Б.

е записано, че брака е сключен на 09.06.2001 г.

Молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

Съгласно чл.247 от ГПК, искането за допускане на явна фактическа грешка може да бъде направено от всяка от страните по делото или по почин на съда, като това искане не е ограничено във времето и е без значение дали същото се прави преди или след влизане в сила на решението, чиято поправка се иска. По съществото си очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Налице е очевидна фактическа грешка, допусната от съда в Решение №835 от 14.02.2019 г., постановено по Г. д. №1175 г. по описа на РС-Рг. за 2018 г., изразяваща се в следното: мотивите на цитираното решение съдът е приел, че бракът мужду страните е сключен на 09.06.2001 година, но в диспозитива на същото записал 09.01.2001 г..

Следователно налице е размиване между формираната от съда воля и нейното обективно отразяване в текста на решението, поради което  е налице очевидна фактическа грешка.

Ето защо, молбата за отстраняването й като основателна следва да бъде уважена като с настоящия съдебен акт бъде постановено в диспозитива на решение №835 от 14.02.2019 г., постановено по Г. дело №1175/2018 г. на Рг.РС вместо „…ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 09.01.2001 г. в Г.Б.…“ да се чете „…ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 09.06.2001 г. в Г.Б.…“.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл.247 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка в решение №835 от 14.02.2019 г., постановено по Г. дело №1175/2018 г. на Рг.РС, като диспозитива на решението вместо „…ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 09.01.2001 г. в Г.Б.…“ да се чете „…ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 09.06.2001 г. в Г.Б.…“.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:.........................................................