Р Е Ш Е Н И Е    579

 

Номер   579

Година   04.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101387

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от Т.Х.Д., ЕГН*, с адрес в с.Г.Д., О.Р., У.„Д.”№18 и от Р.Д.Д., ЕГН*, с адрес в с.Г.Д., О.Р., У.„Д.”№19. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите имат родено едно дете – Д.Р.Д., ЕГН*, който е пълнолетен към датата на подаване на молбата.

В съдебно заседание, проведено на 22.01.2019 г.Т.Д. и Р.Д.се явяват лично и потвърждават волята си да прекратят сключения между тях брак по взаимно съгласие. Представят допълнително писмено доказателство в съответствие с дадените от съда указания.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

Т.Х.Д., ЕГН* и Р.Д.Д., ЕГН*, са сключили граждански брак на 27.05.2000 г. в с.Г.Д., О.Р., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си имат родено едно дете – Д.Р.Д., ЕГН*, който е навършил пълнолетие към датата на постановяване на настоящето решение, което се установява от съдържанието на удостоверението за раждане и удостоверението за семейно положение.

В съдебно заседание молителите поддържат становището си, че с представеното споразумение са уредени всички лични имуществени отношения между съпрузите.

С представеното пред съда споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно всички имуществени и лични отношения по чл.51 от СК – съпрузите заявяват, че не претендират издръжка и нямат имуществени претенции един към друг, ползването на семейното жилище остава изцяло и само на Р.Д., а съпругата след прекратяване на брака ще носи брачното си фамилно име Д..

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на молителите да се разведат и констатира, че представеното от тях споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51 от СК, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Размерът на окончателната държавна такса по молбата за развод е 40.00 лв., която е внесена изцяло при образуването на делото от молителя Р.Д.. Ето защо и с оглед клаузата на т.7 от споразумението, според която разноските се поемат по равно от двамата молители, Т.Д. следва да бъде осъдена да заплати на молителя Р.Д.половината от дължимата и внесена държавна такса т.е. сумата от 20.00 лв..

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.50 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 27.05.2000 г., в с.Г.Д., О.Р., между Т.Х.Д., ЕГН*, с адрес в с.Г.Д., О.Р., У.„Д.”№18 и Р.Д.Д., ЕГН*, с адрес в с.Г.Д., О.Р., У.„Д.”№19 с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 от СК, според което:

1. Родителски права, режим на лични отношения и издръжка относно роденото от брака дете Д.Р.Д., роден на 05.10.2000 г., ЕГН*, не се определят, тъй като е навършило 18 години.

2. Съпрузите нямата претенции за издръжка един към друг.

3. Молителите нямат придобито жилище по време на брака - семейното им жилище е собственост на родителите на Р.Д.Д. и остава за ползване от него.

4. Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

5. След прекратяване на брака Т.Х.Д. ще продължи да носи фамилното име Д..

6. Молителите нямат придобито по време на брака недвижимо имущество. Движимото такова остава в съсобственост между двамата.

7. Разноските по делото ще се поемат от страните по равно.

ОСЪЖДА Т.Х.Д., ЕГН*, с адрес в с.Г.Д., О.Р., У.„Д.”№18, да заплати на Р.Д.Д., ЕГН*, с адрес в с.Г.Д., О.Р., У.„Д.”№19, сумата от 20.00 лв., представляваща внесена от молителя държавна такса по сметка на Рг.РС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................