Р Е Ш Е Н И Е    624

 

Номер   624

Година   06.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100680

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по депозирана пред съда молба от К.Б.К., ЕГН*,с А. с.Б., о.Р., У.„А.П.№3, с адр. с.М., о.С., У.„С.К.“91 и С.Б.К., ЕГН*, с А. с.Б., о.Р., У.„А.П.№3, с правно основание: чл.50 от СК.

Сочи се в обстоятелствената част на депозираната молба, че между молителите на 19.05.2002 г. е бил сключен граждански брак. От брака си имат родени две ненавършили пълнолетие деца – М.С.К., ЕГН*, родена на 07.03.2003 г. и Б.С.К., ЕГН*, роден на 29.08.2004 г.

Твърди се, че молителите желаят да бъде прекратен сключеният между тях граждански брак при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК.

Молителите сочат, че са постигнали споразумение по всички въпроси посочени в чл.51, ал.1 от СК.

Позовавайки на посочените в обстоятелствената част на молбата фактически и правни твърдения, се иска от съда да постанови решение, с което, да прекрати брака между страните по реда на чл.50 от СК, като допусне развод при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, като същевременно одобри и постигнатото помежду им споразумение по чл.51 от СК.

Ком молбата в съответствие с изискванията на закона е приложено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, подписано от молителите.

От събрания по делото доказателствен материал, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Молителите са сключили граждански брак на 19.05.2002 г. в с.Б., о.Р., което се установява от Удостоверение за сключен граждански брак по описа на О.Р.. От брака си имат родени две ненавършили пълнолетие деца – М.С.К., ЕГН*, родена на 07.03.2003 г. и Б.С.К., ЕГН*, роден на 29.08.2004 г., което обстоятелство се установява от представените по делото удостоверения за раждане.

По делото е приложен социален доклад, изготвен от Д.„.П.-Р., в което е изразено становище, че постигнатото между страните споразумение, касаещо предоставяне на родителските права, режима на лични отношения и издръжка не би нарушило правата на роденото от брака дете.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилото пълнолетие дете, местоживеенето на детето и режима на лични отношения на родителите с него. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на децата на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съдът счита, че следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40.00 лева, от която при завеждане на молбата е внесена сумата от 25.00 лв. Молителите следва да заплатят остатъка от 14.00 лв., както и сумата от 201.60 лв. – държавна такса по исковете за издръжка и сумата от 25.00 лв. – държавна такса за частта относно имуществените отношения между съпрузите за процесното МПС, платими по равно от молителите съгласно постигнатото споразумение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 19.05.2002 г. в с.Б., о.Р. между К.Б.К., ЕГН* и С.Б.К., ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Б.К., ЕГН* и С.Б.К., ЕГН*, писмено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, като непротиворечащо на закона и на добрите нрави, възпроизвеждайки същото в настоящето решение, както следва:

1. Родителските права върху родените от брака и ненавършили пълнолетие деца - М.С.К., ЕГН*, родена на 07.03.2003 г. и Б.С.К., ЕГН*, роден на 29.08.2004 г., се предоставят на бащата и законен представител - С.Б.К., ЕГН*.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата да бъде при бащата С.Б.К., ЕГН*, с А. с.Б., о.Р., У.„А.П.№3.

2. Определя се следния режим на лични отношения на децата М.С.К., ЕГН*, родена на 07.03.2003 г. и Б.С.К., ЕГН*, роден на 29.08.2004 г. с майката К.Б.К., ЕГН*, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 19.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя с преспиване; един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск; половината от нормативно определените официални празници за годината; първата половина от официално определените дни за коледна ваканция и втората половина от официално определението дни за пролетна ваканция.

3. Майката К.Б.К., ЕГН*, се задължава да изплаща в полза на децата си - М.С.К., ЕГН*, родена на 07.03.2003 г. и Б.С.К., ЕГН*, роден на 29.08.2004 г., чрез техния баща и законен представител С.Б.К., ЕГН*, месечна издръжка от по 140.00 лв. за всяко от децата, дължима от датата на прекратяване на брака от съда до навършване на 18-годишна връзка на децата.

4. Семейното жилище, находящо се в с.Б., У.„А.П.№3, собственост на родителите на С.Б.К., след прекратяване на брака се предоставя за ползване на С.Б.К., ЕГН*.

5. Страните декларират, че по време на брака си нямат придобити недвижими имоти.

6. След прекратяване на брака, придобитият по време на брака лек автомобил марка „О.“, модел „В.Б 2.0 С.“, рег. №*, става изключителна собственост на С.Б.К., ЕГН*.

7. Страните се споразумяват в случай, че някой от тях има кредит, то същият се задължава да го погаси сам и за своя сметка, без с това да ангажира другата страна.

8. Страните заявяват, че не са придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

9. След прекратяване на брака К.Б.К., ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име Ч. и в бъдеще ще се наименува К.Б.Ч..

ОСЪЖДА К.Б.К., ЕГН*, с А. с.Б., о.Р., У.„А.П.№3, да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата сумата от 120.30 лв., представляваща допълнителна държавна такса, съобразно чл.7, т.1 и т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА С.Б.К., ЕГН*, с А. с.Б., о.Р., У.„А.П.№3, да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата сумата от 120.30 лв., представляваща допълнителна държавна такса, съобразно чл.7, т.1 и т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………………