Р Е Ш Е Н И Е    637

 

Номер   637

Година   06.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100423

по  описа  за

2017

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано въз основа на искова молба депозирана от А.И.К., вписан в АК-Ш. в качеството на процесуален представител по пълномощие на Е.„В.”, ЕИК*, със С. и А.: Г.Ш., Б.”Р.п.”№68а, представлявано от Управителя В.И.В., съд. адр. Г.Ш., У.С.”№6. А., АК-"С.иК.” - адресат А.И.К., срещу Е.„.П.” – в Л. ЕИК*, със С. А.: Г.С., О.С., р.„К.с.”, Б.”Х.Б.”№13А, с Л.З.Д.В. и У.Т.Т.П.; З.Д.В., ЕГН*, с адр. Г.А., О.А., У.”.Д.”№79 и Т.П.В., ЕГН*, с адр. Г.А., О.А., У.”.Д.”№79, с която е предявен иск с правно основание чл.135 от ЗЗД.

Производството е приключило с Решение №5615 от 18.10.2018 г., постановено по Г.д. №423/2017 г. по описа на Рг.РС, с което е уважен предявения иск с правно основание чл.135 от ЗЗД и ответникът е осъден да заплати сторените по делото разноски.

По делото на 31.10.2018 г. е постъпила молба от ищеца „.Е. с искане за поправка на явна фактическа грешка в частта относно посочените страни и суми при присъждане на сторените по делото разноски от ищеца.

В съответствие с разпоредбата на чл.247, ал.2 от ГПК, съдът е указал препис от депозираната молба за поправка на допусната в решението очевидна фактическа грешка да се изпрати на насрещната страна, като същевременно е предоставил едноседмичен срок за депозиране на отговор.

В указания едноседмичен срок не е постъпил отговор на предявената молба за поправка на очевидна фактическа грешка в постановения от съдебен акт.

Съдът имайки предвид фактическите и правни твърдения визирани в депозираните от двете страни молби с правно основание чл.247 от ГПК, приема за установено следното:

Съдът намира така депозираната молба за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по настоящето Д. Решение №5615 от 18.10.2018 г., постановено по Г.д. №423/2017 г. по описа на Рг.РС за процесуално допустима. Същата изхожда от активно легитимирана страна в процеса.

Разгледани по същество се явява основателна, поради следните съображения:

Съдът като прецени доказателствата и съобрази закона приема следното:

Съгласно чл.247, ал.2 от ГПК, съдът може по своя инициатива или по молба на страните, да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

Съдът, имайки предвид съдържанието на постановеното решение, позовавайки се на разпоредбата на чл.247, ал.3 от ГПК счита, че не е необходимо страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание. 

В случая при постановяване на решението си Рг.РС е допуснал такава грешка в записване в диспозитива, като вместо действителните имена на ищеца и ответника по делото и отразените за дължими разноски в мотивите на определението в диспозитива на същото погрешно е посочил други страни и различни суми, които е присъдил като разноски на ищеца.

С оглед на посоченото, съдът, намира, че са налице предпоставките на чл.247, ал.1 от ГПК за поправяне на допуснатата очевидна фактическа грешка в постановения съдебен акт в горния смисъл.

Водим от горното Рг.РС

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №5615 от 18.10.2018 г., постановено по Г.д. №423/2017 г. по описа на Рг.РС, като вместо погрешно отразеното:

„ОСЪЖДА  А.С.С., ЕГН* и Г.Г.С., ЕГН* и двамата с адр. Г.Р., О.Р., о.Б., У.„Ч.р.”№25, да заплатят солидарно на основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ЕАД“У.К.л.”, ЕИК*, със С.А.: Г.С., Б.„Ц.ш.”№40, представлявано от Р.И. и Д.Л., сумата от 2`593.65 лева, съставляваща сторени разноски съразмерно с уважената част от исковете, включващи заплатени държавни такси, адвокатски възнаграждения и деловодни разходи съгласно представения списък на разноските по чл.80 от ГПК“.

ДА СЕ ЧЕТЕ:

„ОСЪЖДА  Е.„.П.” – в Л. ЕИК*, със С.А.: Г.С., О.С., р.„К.с.”, Б.”Х.Б.”№13А, с Л.З.Д.В. и У.Т.Т.П.; З.Д.В., ЕГН*, с адр. Г.А., О.А., У.”.Д.”№79 и Т.П.В., ЕГН*, с адр. Г.А., О.А., У.”.Д.”№79, да заплатят солидарно на основание чл.78, ал.1 от ГПК, на Е.„В.”, ЕИК*, със С. А.: Г.Ш., Б.”Р.п.”№68а, представлявано от Управителя В.И.В., сумата от 2`099. 00 лева, представляваща сторени по делото разноски“.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от  връчването му със съобщение на страните.

 

Районен съдия:…………………………………………….