ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ    687

 

Номер   687

Година   06.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20161240101386

по  описа  за

2016

година

 

Производството е по реда на чл.250 от ГПК. С Решение №6319 от 28.11.2018 г., постановено по Г.д. №1386/2016 г. по описа на Рг.РС, съдът е уважил частично предявените искове за собственост с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК и насрещен иск по чл.108 от ЗС.

След постановяване на горния съдебен акт, в срока по чл.250, ал.1 от ГПК, ищците Ч. пълномощника си А.Б. са подали молба, с която се иска, съдът да допълни постановеното решение, като постанови скицата към заключението на в.л. В., отразяваща местоположението на реалната площ от 129.60 кв.м., да бъде неразделна част от съдебния акт.

Съдът е разпоредил препис от молбата да се връчи на ответника, като на основание чл.250, ал.2 от ГПК му се укаже, че в едноседмичен срок може да представи отговор на молбата.

В предоставения от съда едноседмичен срок по делото не е постъпил писмен отговор от ответниците по депозираната молба за допълване на постановеното решение.

Производството е по реда на чл.250, ал.1 и сл. от ГПК за допълване на постановеното решение, като съдът намира, че призоваването на страните в открито съдебно заседание не е необходимо.

Съдът счита, че молбата за допълване на постановеното решение е основателна и следва да бъде уважена, по следните съображения:

Рг.РС е уважил частично предявения установителен иск от ищците, като е признал същите за собственици на реална част от УПИ XX, в кв.7 по плана на с. Г. с площ от 129.60 кв.м., разположена в западната част на същия УПИ по протежение на цялата му регулационна граница с УПИ XXI-43 по плана от 1991 г., при съседи на реалната част: улица, останалата част от УПИ ХХ-43, УПИ IV-42 и УПИ XXI-43. В диспозитива на решението имотът е индивидуализиран по площ и описателно, но за яснота между страните е удачно и индивидуализирането му по графичното изображение по приложената комбинирана скица към заключението на вещото лице В., находяща се на л.161 от делото. Предвид изложеното следва да бъде постановено, че скицата находяща се на л. 161 от делото към заключението на вещото лице Л.Б.В.  да бъде неразделна част от постановеното решение. Тази скица следва да се преподпише от съда.

Воден от горното и на осн. чл.250, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение №6319 от 28.11.2018 г., постановено по Г.д. №1386/2016 г. по описа на Рг.РС, като:

ПОСТАНОВЯВА скицата към заключението на вещото лице В., находяща се на лист 161 от делото (която скица е преподписана от районния съдия) – да бъде неразделна част от настоящото решение.

Допълнителното решение съгласно чл.250, ал.3 от ГПК, подлежи на обжалване пред Бл.ОС, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизането му в сила, настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение №6319 от 28.11.2018 г., постановено по Г.д. №1386/2016 г. по описа на Рг.РС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………..