Р Е Ш Е Н И Е    813

 

Номер   813

Година   13.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101068

по  описа  за

2018

година

 

Производство по реда на чл.330 от ГПК. Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от Ц.Н.В., ЕГН*, от Г.Р., У.„.В.№10, против Б.И.В., ЕГН*,  от Г.Р., У.„.Б.№23.

В молбата се твърди, че съпрузите се сключили граждански брак  на 27.03.1977 г. в Г.Р.. Твърди се, че първоначално съпрузите живеели много добре, като от брака им се родени три деца, които са навършили пълнолетие. Твърди се, че отношенията им постепенно са охладнели, като от 2013 г. са във фактическа раздяла. Поддържа, че бракът е формален, изпразнен от съдържание, поради което да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен.

В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищецът е съединил с конститутивния иск за развод и иск за ползването на семейното жилище, за издръжката между съпрузите и за фамилното име на съпругата.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът Б.И.В. депозира писмен отговор, с който изразява становище за допустимост на депозирания иск. С писмения отговор ответникът не оспорва твърдението на ищцата, че бракът на страните е дълбоко и непоправимо разстроен, но твърди, че това се дължи на виновното поведение на ищцата.Сочи, че ищцата е поддържала извънбрачни връзки. Оспорва твърденията на ищцата, че е проявявал спрямо нея неоправдана ревност и е упражнявал физическо и психическо насилие. Моли да бъде прекратен брака с Ц.В. поради дълбокото му и непоправимо разстройство, настъпило по изключителна вина на ищцата.

В съдебно заседание на 11.02.2019 г. страните представят пред съда подписано  споразумение по чл.49, ал.4 от СК, във вр. с чл.51, ал.1 от СК и молят съда да съгласно разпоредбата на чл.321, ал.5 от ГПК, производството по делото да премине към производство за развод по взаимно съгласие.

Съдът приемайки направеното изменение на иска от такъв по чл.49, ал.1 СК, в такъв по чл.50 от СК, постанови на основание чл.321, ал.5 ГПК преминаване към производство за развод по взаимно съгласие.

РАЗЛОЖКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като прегледа исковата молба, наведените в нея доводи, както и представеното споразумение, взе предвид становищата на страните и прецени събрания доказателствен материал, прие за установено следното от фактическа страна:

От представеното към молбата дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от 22.06.2018 г., издадено ото.Р. въз основа на акт за граждански брак №31 от 27.03.1977 г., е видно че Б.И.В., ЕГН* и Ц.Н.К., ЕГН*, са сключили граждански брак на 27.03.1977 г. в Г.Р., като съпругата след брака е приела да носи фамилното име В..

От представените заверени копия от удостоверение за раждане №022532 от 25.10.1984 г., издадено ото.Р., въз основа на акт за раждане №418/25.10.1984 г., удостоверение за раждане, издадено ото.Р., въз основа на акт за раждане №44/28.01.1983 г. и удостоверение за раждане, издадено от о.Р., въз основа на акт за раждане №14/10.01.1979 г., се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родени три деца – М.о.В., роден на 25.10.1984 г. с ЕГН*, К.Б.В., родена на 28.01.1983 г. с ЕГН* и И.Б.В., роден на 09.01.1979 г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

И двамата съпрузи заявяват пред съда желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие. Предвид което, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без съдът да изследва мотивите за прекратяването на брака. Молителите постигнаха пред съда споразумение по чл.51 СК, с което са уредени въпросите относно упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилите пълнолетие деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях, личните и имуществените им отношения, семейното жилище и фамилното име на съпругата. Съдът преценява постигнатото споразумение като пълно и непротиворечащо на закона и добрите нрави, защитаващо интересите на децата на съпрузите-молители, съпрузите са уредили всички лични и имуществени отношения между тях, поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено.

Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40.00 лева, от която 25.00 лева, платени при завеждане на молбата, а останалите 15.00 лева, платими по равно от молителите, т.е. по 7.50 лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен на 27.03.1977 г. в Г.Р. с акт за граждански брак №31 от 27.03.1977 г. на О.Р., между Б.И.В., ЕГН* и Ц.Н.В., ЕГН*, с развод поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.И.В., ЕГН* и Ц.Н.В., ЕГН*, споразумение по чл.51 от СК, както следва:

1. Родените от брака деца са пълнолетни и не следва да се възлага упражняването на родителски права спрямо тях, както и не им се дължи издръжка.

2. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

3. Семейното жилище, находящо се в Г.Р., У.”.Б.”№23  се предоставя на Б.И.В..

4. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - К..

ОСЪЖДА Ц.Н.В., ЕГН*, от Г.Р., да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 7.50 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

ОСЪЖДА Б.И.В., ЕГН* от Г.Р., да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 7.50 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………