Р Е Ш Е Н И Е    835

 

Номер   835

Година   14.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101175

по  описа  за

2018

година

 

Производство по реда на чл.330 от ГПК. Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от В.С.Б., ЕГН*, с адрес: Г.С., У.„М.Б.”№5А, против Ю.И.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Р.К.”№5, а.11.

В молбата се твърди, че съпрузите се сключили граждански брак  на 09.06.2001 г. Твърди се, че първоначално съпрузите живеели много добре, като от брака им се родено едно дете – Д.В.Б., родена на 26.10.2001 г., ЕГН*. Твърди се, че отношенията им постепенно са охладнели, като от няколко години са във фактическа раздяла. Поддържа, че бракът е формален, изпразнен от съдържание, поради което да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на ответницата.

В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, ищецът е съединил с конститутивния иск за развод и искове за упражняване на родителските права, иск за личните отношения и издръжката на роденото от брака непълнолетно дете, иск за ползването на семейното жилище.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът Ю.И.Б. депозира писмен отговор, с който изразява становище за допустимост на депозирания иск. С писмения отговор ответницата оспорва изцяло фактическите твърдения, изложени в исковата молба. Сочи се в отговора, че ищецът през последните години се е дезинтересирал от семейството и неговите нужди. Сочи се в отговора, че ищецът има изцяло вина за фактическата им раздяла, тъй като злоупотребява с употребата на алкохол. Моли съдът да прекрати брака като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на ищеца. Моли родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете да бъдат предоставени на нея, на ищеца да бъде определен режим на виждане с детето и същия бъде осъден да заплаща издръжка в размер на 200.00 лв. на месец. Моли след прекратяване на брака  да й бъде възстановено предбрачното фамилно име – К..

В съдебно заседание на 04.02.2019 г. страните представят пред съда подписано  споразумение по чл.50 от СК и молят съда да трансформира производството и да не се произнася по въпроса за вината. Поддържат споразумението в съдебно заседание.

Съдът приемайки направеното изменение на иска от такъв по чл.49, ал.1 СК, на такъв по чл.50 СК постанови на основание чл.321, ал.5 ГПК, преминаване към производство за развод по взаимно съгласие.

По делото е представен и приет Социален доклад изх. №ПР/Д-Е-Р/67-001/10.12.2018 г., изготвен от Д„.П”-Р..

РАЗЛОЖКИЯТ РАЙОНЕН СЪД като прегледа исковата молба, наведените в нея доводи, както и представеното споразумение, взе предвид становищата на страните и прецени събрания доказателствен материал, прие за установено следното от фактическа страна:

От представения към молбата дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от 27.03.2018 г., издадено от О.Б. въз основа на акт за граждански брак №149 от 09.06.2001 г., е видно че В.С.Б., ЕГН* и Ю.И.К., ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата в Г.Б., като съпругата след брака е продължила да носи фамилното име Б..

От представеното копие от удостоверение за раждане серия УС-0 №496297 от 30.10.2001 г., издадено от О.Б., въз основа на акт за раждане №796/30.10.2001 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено едно дете Д.В.Б., родена на 26.10.2001 г., ЕГН*.

По делото е представен социален доклад, изготвен от Д„.П-Р. на 11.12.2018 г., по отношение ненавършилото пълнолетие дете Д.В.Б., родена на 26.10.2001 г., ЕГН*, приет без възражение от страните.

В социалния доклад се изразява становище, че върховно право на всяко дете е да расте при двамата родители.

При извършената проверка на постигнатото между страните споразумение съдът констатира, че то е изчерпателно и законосъобразно, отговаря на изискванията на чл.49, ал.3 и ал.4 от СК. Уредени са въпросите относно упражняването на родителските права на роденото от брака непълнолетно дете, личните отношения с другия родител и издръжката му, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име след допускането на развода. След като споразумението не противоречи на закона и морала и е в съответствие с интересите на детето, това споразумение следва да бъде утвърдено.

Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40.00 лева, от която 25.00 лева, платени при завеждане на молбата, а останалите 15.00 лева, предвид изразеното становище в съдебно заседание, платими по равно от молителите, т. е. по 7.50 лева. Съпругът В.С.Б., ЕГН*, следва да поеме дължимата такса върху тригодишните плащания за издръжка на непълнолетното си дете, която възлиза в размер на 144.00 лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА, сключен на 09.01.2001 г. в Г.Б. с акт за граждански брак №149 издаден на 09.06.2001 г. от О.Б. между В.С.Б., ЕГН* и Ю.И.Б., ЕГН*, като дълбоко и непоправимо разстроен.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.С.Б., ЕГН* и Ю.И.Б., ЕГН*, споразумение по чл.51 от СК, както следва:

1. Родителските права относно роденото от брака ненавършило пълнолетие дете Д.В.Б., родена на 26.10.2001 г., ЕГН*, се предоставят за упражняване на майката и законен представител Ю.И.Б., ЕГН* и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да бъде при майката.

2. 0пределя се следния режим на лични отношения на детето Д.В.Б., родена на 26.10.2001 г., ЕГН* с бащата В.С.Б., ЕГН* - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 20.00 часа в неделя с преспиване; по 5 дни  през зимната ученическа ваканция  и 30 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката; всяка  четна г. за Коледните празници от 10.00 часа на 23 декември до 19.00 часа на 26 декември, всяка нечетна г. на Новогодишните празници от 10.00 часа на 30 декември до 18.00 часа ан 01 януари на следващата година, всяка нечетна година по време на великденските празници, считано от 18.00 часа на  Велики четвъртък до 18.00 часа на първия ден на Великден.

З. Бащата В.С.Б., ЕГН*, се задължава да плаща на детето си Д.В.Б., родена на 26.10.2001 г., ЕГН* месечна издръжка в размер на 200.00 лв. до всяко 5-то число на месеца, чрез майката и законен представител Ю.И.Б., ЕГН*, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

4. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

5. Семейното жилище, находящо се в Г.Б., У.„Р.К.”№5, а.11, след прекратяване на брака се предоставя на майката до навършване на непълнолетие на Д.В.Б., родена на 26.10.2001 г., ЕГН*, като бащата го е напуснал към датата на подписване на споразумението.

6. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - К..

7. По време на брака съпрузите са придобили недвижим имот в г.Б., представляващ ап.№11, разположен в жилищна сграда 2 по ПУП на Г.Б., местността „Г.“, съгласно Нотариален акт за покуко-продажба на недвижим имот №144, том VII, рег. №6455, дело №1263 от 2008 г., като същия остава в обикновена съсобственост.

8. Съпрузите декларират, че не притежават МПС към датата на подписване на споразумението.

9. придобитите по време на брака движими вещи са отделени извънсъдебно и страните нямат взаимни имуществени претенции по отношение на същите.

10. Съпрузите декларират, че не разполагат с влогове през време на брака.

ОСЪЖДА В.С.Б., ЕГН*, с адрес: Г.С., У.„М.Б.”№5А, да заплати по сметка на  Рг.РС сумата от 144.00 лв. представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката и сумата от 7.50 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

ОСЪЖДА Ю.И.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Р.К.”№5, а.11, да заплати по сметка на  Рг.РС сумата от 7.50 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………