П Р И С Ъ Д А    1123

 

Номер   1123

Година   28.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200687

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Н.Л., роден на 18.10.1978 г. в г.И., с адрес: С.М., о.И., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, трудова ангажираност - строител, с ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.09.2018 г. около 18:20 часа в г.Р., о.Р., о.Б., по У.„Д.М.“ управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „А.А6“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.76 на хиляда установена по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №521/02.10.2018 г. по описа на НТЛ при ОД на МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК,  поради което и на основание чл.343б, ал.1 НК, вр. с чл. вр. чл.373, ал.2 НПК, вр. чл.58а, ал.1 НК, му налага наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 8 месеца  И ГЛОБА  от 400.00 лева, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Налага на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК, на подсъдимия В.Н.Л., с ЕГН*, наказание „лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 Г. И 8 МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, при изпълнение на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което за същото деяние подсъдимият В.Н.Л. е бил лишен по адм. ред от това свое право със Заповед да прилагане на ПАМ №18-0331-000330/30.09.2018 г., считано от 30.09.2018 г.

ОСЪЖДА  на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия В.Н.Л., с ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сумата от 45,00 лв., представляваща разноски за вещо лице на досъдебното производство, както и сумата от 5.00 лв., представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..........................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 12.03.2019 г.

към ПРИСЪДА №1123 от 28.02.2019 г.

по НАК.Д. №687 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

РП-Р. е повдигнала с обвинителен акт обвинение против В.Н.Л. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК – за това, че на 30.09.2018 г. около 18:20 часа в г.Р., о.Б., по У.„Д.М.“, управлявал МПС – лек автомобил, марка  и модел „А.А6“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,76 на хиляда, установена по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №521/02.10.2018 г. по описа на НТЛ при ОД на МВР-Б..

В съдебното заседание по делото подсъдимият се възползвал от правото си да признае изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти и съгласно императивната разпоредба на чл.370, ал.2 от НПК, съдебното производство протече по реда на Глава 27-ма от НПК и по-точно на чл.371, т.2 от НПК.

Представителят на РП-Р. в съдебно заседание поддържа обвинението. Счита, че фактите са признати, а самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от събраните в ДП доказателства. В подкрепа на тезата си, прокурорът сочи показанията на свидетелите, като последователни, логични и непротиворечиви, подкрепящи се от приложените писмени доказателства – разпечатка от техническото средство и заключението по назначената съдебно-техническа експертиза. Сочи смекчаващи отговорността обстоятелства – чисто съдебно минало и добри характеристични данни на подсъдимия, а като отегчаващи обстоятелства – допуснатото ПТП след управление на МПС под въздействие на алкохол. Прокуратурата счита, че на подсъдимия следва да се наложи наказание „лишаване от свобода“ в размер от 1 г. и 8 месеца, което следва да бъде отложено за срок от три години, по реда на чл.66, ал.1 НК. Счита, че следва да бъде наложено наказание „глоба“ около минимума предвиден от закона, а именно 400.00 лв. и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 г. и 8 месеца. Следва разноските по делото да се възложат в тежест на подсъдимия.

Защитника на подсъдимия моли съдът да анализира фактите и доказателствата по делото при определяне на наказанието.  Сочи, че при определяне на наказанието следва да се приложи разпоредбата на чл.Чл.58а от НК, която е по-благоприятна за дееца. Счита, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства – съжаление за стореното,  съдействие на разследващите органи, което предполага наказание към предвидения от закона минимум, при приложение на чл.55 НК.

Подсъдимия признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.. Моли за справедливо наказание.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, при отчитане изискванията, вписани в разпоредбата на чл.373, ал.3 НПК, прие за установено следното от фактическа страна :

В.Н.Л., роден на 18.10.1978 г. в г.И., с адрес: С., о.И., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно  образование, трудова ангажираност - строител, с ЕГН*,  

На 30.09.2018 г. около 18,20 часа в Г.Р. по У.„Д.М.“ подсъдимият В.Л. управлявал лек автомобил „А.А6“ с рег. №*, като преди това употребил алкохол. Подсъдимият загубил управлението на МПС и се блъснал в паркирания пред дом №6 на У.„Д.М.“ лек автомобил марка „Н.“, модел „П.“ с рег. №*. Чувайки силния удар, свидетеля А.Б. излязъл от дома си на У.„Д.М.“, като видял ударените автомобили и веднага се насочил към тях, за да провери дали има пострадали. В този момент от лекия автомобил марка „А.А6“ излязъл подсъдимият Л.. Св. Б. сигнализирал за случая, като на място бил изпратен автопатрул на РУ-Р.. Полицейските служители констатирали, че подсъдимият е в нетрезво състояние. Пристъпили към проверка на подсъдимия за употреба на алкохол. Проверката извършили като използвали техническо средство за установяване на концентрацията на алкохол в издишания от подсъдимия въздух „Дрегер Алкотест“ 7510 с фабр. №ARВА-0087, което отчело 1,74 на хиляда промила алкохол. Бил издаден Талон за медицинско изследване №0032197/30.09.2018 г., в който подсъдимият отразил, че не приема показанията на техническото средство, след което двамата полицейски служители отвели със служебния автомобил подсъдимия Л. в ФСМП-Р., за медицинско изследване. От назначената химическа експертиза с №521/02.10.2018 г. на НТЛ към ОД на МВР-Б. се установила концентрация на алкохол в кръвта на водача към момента на деянието – 1.76 на хиляда. На Л. бил съставен  акт за установяване на адм. нарушение - бл.№0737039/30.09.2018 г. по опис на РУ-Р. затова, че управлява МПС след употреба на алкохол, като акта бил подписан от нарушителя без възражения. Със Заповед за прилагане ПАМ №18-0331-000330/30.09.2018 г. на мл.автоконтрольор при РУ-Р. свидетелството за управление на подсъдимия било временно отнето до решаване на въпроса за отговорността.

Така възприетата фактическа обстановка се доказа по несъмнен и категоричен начин от приобщените по делото доказателства, приложени по ДП №263/2018 г. по описа на РУ на МВР-Р. - показанията на свидетелите, писмените доказателства – автобиография, декларация за семейно и материално положение, справка за съдимост, справка за нарушител, талон за медицинско изследване, протокол за медицинско изследване, АУАН бл. №0737039/30.09.2018 г., разпечатка от паметта на „Дрегер Алкотест“ 7510 с фабр. №ARВА-0087, и др

Така установеното във фактическо отношение се базира на анализ на цялата доказателствена съвкупност както на гласните, така и на писмените доказателства. Показанията на свидетелите са последователни и пълни и без противоречия помежду им. Те кореспондират с писмените доказателства по делото. Настоящият състав намира, че показанията на посочените свидетели следва да се кредитират, тъй като са непротиворечиви, последователни и дадени при липса на данни за каквато и да е заинтересованост и с тях по несъмнен начин се установява авторството на деянието в лицето на Л.. Последния е управлявал автомобила. От представените писмени доказателства АУАН бл.№0737039/30.09.2018 г., разпечатка от паметта на техническото средство, талон за медицинско изследване и показанията на разпитаните свидетели е видно, че подсъдимия Л. е управлявал процесното МПС. Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по чл.343б, ал.1 от НК. Посоченото деяние е на просто извършване, като субектът му е всеки, който управлява МПС. За да е осъществен състава на престъплението е необходимо деецът да е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, като концентрацията следва да е установена по надлежен ред, а именно: съгласно разпоредбите на Наредба №1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотини вещества или техни аналози.

Този  надлежен ред е установен в нормите на Наредба №1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози /по-долу - Наредбата/. Настоящият съдебен състав приема на база на писмените доказателства и показанията на свидетелите, че при установяване на употребата на алкохол от водача Л. въз основа на показанията на техническото средство, респ. изготвената химическа експертиза са спазени всички изисквания на Наредбата, поради което и твърдението на държавното обвинение, че Л. е управлявал автомобила с алкохолна концентрация от 1.76 промила е доказано по несъмнен начин. Количеството на алкохол в кръвта на Л. е установено по надлежния ред, съгласно Наредба №1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – чрез химическа експертиза.

С оглед на изложеното по-горе настоящият състав намира, че подсъдимия Л. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343б, ал.1 от НК.

Подсъдимия Л. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Причините и условията за извършване на деянието от Л. са незачитане на законния ред в страната в това число: пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

При индивидуализацията на наказанието, при спазване на императивните изисквания на чл.373, ал.2 от НПК /последна редакция от ДВ бр.27 от 2009г./ във вр. чл.372, ал.4, вр. чл.58а от НК /последна редакция от ДВ бр.26 от 06.04.2010г./, съдът намира, че наказанието на подсъдимия Л. следва да се определи, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК - при условията на чл.36 и чл.54 от НК,  като намали така определеното наказание с една трета. Съдът  обсъди наличието на смекчаващи вината обстоятелства: изказаното съжаление, чистото съдебно минало, съдействие за бързо разрешаване на наказателното производство. Като отегчаващо вината обстоятелство следва да се отчете реализираното ПТП.. Посочените смекчаващи вината обстоятелства мотивираха съда да определи наказание Лишаване от свобода, предвидено в граници от 1 до 3 г., в минималния размер, предвиден в закона за това престъпление, а именно – 1 г. лишаване от свобода, като на основание чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, намали така определеното  наказанието с 1/3 и определи наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца и глоба от 400.00 лв.. Налице са предпоставки за приложение на чл.66 от НК, предвид чистото съдебно минало на подсъдимия и размера на определеното наказание, което е по-малко от 3 години. Съдът счете, че приложението на чл.66, ал.1НК в необходимата степен би осъществило адекватното и достатъчно интензивно репресивно и възпитателно-поправително действие върху подсъдимия. По тези съображения съдът отложи изпълнението на наказанието за срок от три години от влизане на присъдата в сила.

По отношение на лишаването от право на подсъдимия да управлява МПС, съобразно разпоредбата на чл.343г от НК, съдът определя срок от 1 г. и 8 месеца, съобразен с обстоятелствата по делото - реализирано ПТП при управление на МПС. Съдът приспадна на основание чл.59, ал.4 НК, при изпълнение на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което за същото деяние подсъдимият В.Н.Л. е бил лишен по адм. ред от това свое право със Заповед да прилагане на ПАМ №18-0331-000330/30.09.2018 г., считано от 30.09.2018 г.

При така определените наказания, съдът прие, че ще бъдат реализирани целите на наказанието, визирани в чл.36 НК – за осъществяване на индивидуалната и генералната превенция и възпиране  подсъдимия да върши нови престъпления.

С оглед изхода по делото и разпоредбата на 189, ал.3 от НПК, съдът осъди  подсъдимия В.Н.Л., с ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сумата от 45,00 лв., представляваща разноски за вещо лице на досъдебното производство, както и сумата от 5.00 лв., представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на Рг.РС.

По изложените мотиви, съдът постанови присъдата.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..........................................................