П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1002

 

Номер   1002

Година   21.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200106

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат И.П. от АК-Б. – защитник на обвиняемия Е.В.В. и И.К. – мл. прокурор при РП-Р., с което обвиняемият Е.В.В., роден на 03.12.1991 г. в Г.П., о.П., о.П., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Л., У.”С.Г.”№10, живущ: Г.Б., о.Б., о.Б., У.„П.”№9, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, служител в хотел „Л.Б.“; се признава за виновен за това, че на 10.02.2019 г., около 10.30 часа в Г.Б., о.Б. по У.„Ц.С.“ е управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „А.А4” с peг. №*, след употреба на наркотични вещества - амфетамин, установена по надлежния ред с техническо средство „Dreger Drug Test 5000“ със сериен №ARKJ-0050, проба №0012 (съгласно Наредба №1 от 19.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози) - престъпление по чл.343б, ал.3, пр.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба от 500.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия наказание - лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право, а именно съгласно Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-3794-000038/2019г. на К.Г.М. - мл. автоконтрольор при РУ-Б., считано от 10.02.2019 г.

ВРЪЩА на РУ на МВР-Б. приобщеното по делото веществено доказателство касета №8319495.

ПОСТАНОВЯВА приобщеното по делото веществено доказателство – касета №8319495, да се унищожи по надлежния ред като вещ без стойност след влизане на настоящето определение в законна сила.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът намира, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение, взета по отношение на обвиняемия, следва да бъде отменена.  

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо Е.В.В., роден на 03.12.1991 г. в Г.П., о.П., о.П., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Л., У.„С.Г.”№10, живущ: Г.Б., о.Б., о.Б., У.„П.”№9, обвиняем по досъдебно производство №331 ЗМ-51/2019 г. по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №230 по описа за 2019 година на РП-Р., н.о.х. дело №106 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Благоевград, по реда на глава двадесет и втора от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №106 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:……………………………