П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1028

 

Номер   1028

Година   25.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200112

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Т.М. от АК-Б. – защитник на обвиняемия М.А.К. и К.Ч. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият М.А.К., ЕГН*, роден на 15.04.1963 г. в с. Бел Камен, общ. Я., о.Б., с адрес: Г.Я., о.Б., У.„М.”№6, българин, български гражданин, женен, средно образование, неосъждан, пенсионер по болест, се признава за виновен, затова че на 13.02.2019 г. около 14.00 часа в Г.Я., о.Б. по У.„С.К.“ управлявал МПС - лек автомобил, марка и модел „Р.М.С.“ с регистрационен №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.82 на хиляда, установена по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №82/19.02.2019 г. на НТЛ при ОДМВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия М.А.К. наказание - лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние обвиняемият М.А.К. е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право, съгласно Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №19-0331- 000027/2019 г. по описа на РУ-Р. при ОДМВР-Б., считано от 13.02.2019 г..

ОСЪЖДА обвиняемия М.А.К., ЕГН*, с адрес: Г.Я., о.Б., У.„М.”№6, да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 80.00 лева, представляващи разноски по досъдебното производство за експертиза.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №112 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:………………………….