П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1072

 

Номер   1072

Година   27.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200117

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Т.Г.М. от АК-Б. – защитник на обвиняемия  М.Л.М. и К.Ч. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият М.Л.М., ЕГН*, роден на 24.02.1995г. в г.С., с адрес: г.С., К.„С.“, У.„К.“№7, българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, безработен, се признава за виновен в извършване на отделни престъпления от общ характер при условията на чл.23, ал.1, пр.II от НК, а именно:

1. На 13.06.2018 г. около 13.30 часа в г.Б., о.Б. по У.„П.“ управлявал МПС - мотоциклет, марка и модел „Я.Н.100“, без поставена табела с рег.№, след употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол, установена с техническо средство „DRUG TEST 5000“ с фабричен № ARJM-0036 - престъпление по чл.343б, ал.3, пр.I от НК.

2. На 13.06.2018 г. в стая от постройка, находяща се в г.Б., о.Б., У.„П.К.Я.“№32, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - коноп (марихуана), както следва: Обект №1-3,9 грама със съдържание на активния, наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 15.9% на стойност 234.00 лева, Обект № 2 - 0.60 грама със съдържание на активния, наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 7.9% на стойност 3.60 лева, всичко на обща стойност 237.60 лева - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3, пр.I от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца.

На основание чл.55, ал.3 от НК, не налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На обвиняемия не се налага наказание лишаване от право да управлява МПС, тъй като не е притежавал такова право към момента на извършване на деянието (не притежава свидетелство за управление на МПС).

НАЛАГА на основание на чл.354а, ал.3, пр.II, т.1, пр.I от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца.

Ha основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1, пр.II от НК, най-тежкото измежду наложените на обвиняемия наказание, а именно - лишаване от свобода за срок от 5 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 г.

С престъпленията не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага възстановяване или обезпечаването им.

ВРЪЩА на РУ на МВР-Б. приобщеното по делото веществено доказателство тестова касета със срок на годност, отбелязан върху торбичката от фолио - 2019-02 (м.02.2019г.)

ПОСТАНОВЯВА приобщеното по делото веществено доказателство тестова касета със срок на годност, отбелязан върху торбичката от фолио - 2019-02 (м.02.2019г.) да се унищожи по надлежния ред след влизане на настоящото определение в законна сила.

ОСЪЖДА обвиняемият М.Л.М., ЕГН*, с адрес: г.С., К.„С.“, У.„К.“№7, да заплати по сметка на ОДМВР-Б. сумата от 87.32 лева лева, представляващи разноски по досъдебното производство за експертиза.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо М.Л.М., ЕГН*, с адрес: г.С., К.„С.“, У.„К.“№7, обвиняем по досъдебно производство № 189/2018 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №1092/2018 г. по описа на РП-Р., н.о.х. дело №117 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

 Определението на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Бл.ОС, по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №117 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:………………………………………..