П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1102

 

Номер   1102

Година   28.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200540

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.Л.-Ц. към АК-Б., в качеството й на защитник на подсъдимият Р.Б.П. и представителя на РП-Р. – прокурор М.К., споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №540/2018 г. по описа на Рг.РС, наблюдателно производство №1257/2018 г., по описа на РП-Р., БП №206/2018 г. по описа на РУ„П”-Б., с което подсъдимия РБП. - роден на 22.09.1983 г. в Г.Д., о.Б., с адрес в Г.Д., българин, български гражданин, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), с основно образование, работник в „М.Г.“ООД-Д., ЕГН*, се призвана за ВИНОВЕН за това че на 17.07.2018 г. около 22.20 часа при условията на чл.23, ал.1 от НК, е извършил следните престъпления:

1.   На 17.07.2018 г. около 22.20 часа в Г.Д., о.Б., по У.„Т.”, в едногодишния срок от наказанието му по адм. ред с влязло в сила на 18.10.2017 г. НП №17-3794-000345/12.07.2017 г. на н-ка на РУ на М.-Б. и с влязло в сила на 20.04.2018 г. НП №17-0331-000568/27.07.2017 г. на н-ка на РУ на М.-Р. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, е извършил такова деяние    управлявал е МПС – мотопед марка и модел „V.WIM50QT-9”, без съответно свидетелство за управление  – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК;

2.   На 17.07.2018 г. в Г.Д., о.Б., по У.„Т.” е управлявал МПС – мотопед марка и модел „V.WIM50QT-9”, което не е било регистрирано по надлежния ред, установен в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – престъпление по чл.345, ал.2 от НК.  

НАЛАГА на основание чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия Р.Б.П. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца и наказание „глоба” от 250.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.345, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия Р.Б.П. наказание „глоба” от 250.00 лева.

НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия Р.Б.П. едно общо наказание, по-тежкото измежду определените по-горе наказания, а именно: „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 години.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода” наказанието „Глоба“ от 250.00 лева.

ВРЪЩА приобщеното по делото веществено доказателство, а именно 1 бр. мотопед марка и модел „V.WIM50QT-9” на Л.Д.М. с ЕГН*.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Р.Б.П., да заплати по сметка на Рг.РС сума от 50.00 лева представляващи разноски за свидетели, както и 5.00 лева по сметка на Рг.РС за издаване на ИЛ.

Определението на съда за одобряване на споразумението е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:....................................................