П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1106

 

Номер   1106

Година   28.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240100919

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между С.Б.А., ЕГН*, Л. и в качеството си на Б. и З.П. на М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН*, тримата с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13 и В.С.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Ч.ш.”№5, отразена в протокола от днешното открито съдебно заседание К. непротиворечаща на закона и добрите нрави, съгласно която:

ПОСТАНОВЯВА упражняването на родителските права и задължения на родените от съвместното съжителство между страните деца М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13 на С.Б.А., ЕГН*, Л. и в качеството си на Б. и З.П. на М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН*, тримата с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката В.С.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Ч.ш.”№5 и децата М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН*  с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13, всяка първа и трета седмица от месеца, считано от петък от 17:00 часа на петъчния ден до 14:00 часа в неделния ден с приспиване, както и 30 дни през лятото и 5 дни през зимната и пролетна ваканция, несъвпадащи с отпуската на бащата, както и всяка четна година Коледа,  Нова година и Великден, а всяка нечетна година за Коледа,  Нова година и Великден при бащата. 

ЗАМЕСТВА съгласието на В.С.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Ч.ш.”№5, за издаване на паспорт по реда на ЗБЛД на ненавършилите пълнолетие деца М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН* и двамата с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13, както и за пътувания на М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН*, тримата с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13 с бащата С.Б.А., ЕГН*, Л. и в качеството си на Б. и З.П. извън територията на Р.Б. за неограничен брой пътувания зад граница в държавите – членки на ЕС в периода м. юни – м. септември, включително за всяка година.

ЗАМЕСТВА съгласието на С.Б.А., ЕГН*, Л. и в качеството си на Б. и З.П. с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13  за издаване на паспорт по реда на ЗБЛД на ненавършилите пълнолетие деца М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН* и двамата с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13, както и за пътувания на М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН* и Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН*, и двамата с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13 с майката В.С.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Ч.ш.”№5, извън територията на Р.Б. за неограничен брой пътувания зад граница в държавите – членки на ЕС в периода м. юни – м. септември, включително за всяка година.

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на родените от съвместното съжителство между страните деца да бъде при бащата С.Б.А., ЕГН*, Л. и в качеството си на Б. и З.П. с адрес: Г.Б., У.„Я.”№13. 

ОСЪЖДА В.С.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Ч.ш.”№5, да заплаща месечна издръжка на М.С.А., родена на 13.04.2011 г., ЕГН*, в размер на 140.00 лв., платими до всяко 10-то число на месеца, за който се дължи,  чрез нейния Б. С.Б.А., ЕГН*, считано от датата на влизане в сила на съдебната спогодба, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА В.С.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Ч.ш.”№5, да заплаща месечна издръжка на Б.С.А., роден на 28.10.2004 г., ЕГН*, в размер на 140.00 лв., платими до всяко 10-то число на месеца, за който се дължи,  чрез неговия Б. С.Б.А., ЕГН*, считано от датата на влизане в сила на съдебната спогодба, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА В.С.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„Ч.ш.”№5, да заплати по сметка на съда сумата от 201,60 лева, съставляващи допълнително дължимата държавна такса по отношение на предявения иск за издръжка.    

Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 919 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради одобряване на постигната между страните съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за прекратяване на производството по гр. дело №919 по описа на Рг.РС за 2018 г. подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:………………………………….