Р Е Ш Е Н И Е    1024

 

Номер   1024

Година   22.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200488

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от Р.П.П. с ЕГН*, с адрес Г.С., У.„З.П.№1, .2, А., срещу НП №18-3794-000294 от 09.03.2018 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б., с което на жалбоподателя за нарушения на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: на основание чл.343б, ал.3 от НК – глоба от 0.00 лв.; на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба от 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като са му отнети 10 контролни точки на основание Наредба №-2539 на М..

Жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б., в съдебно заседание не взема становище по постъпилата Ж.. В съпроводителното писмо, с което жалбата е постъпила в РС-Рг, отправя молба да бъде потвърдено НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Р.П.П. с ЕГН*, с адрес Г.С., У.„З.П.№1, .2, А., срещу НП №18-3794-000294 от 09.03.2018г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН Б.№017424 от 11.02.2018 г. затова, че на 11.02.2018 Г. около 21,20 часа в Г.Б., по У.„П.Е.“, управлявал лек автомобил „А.Р.“ с рег. №*, под въздействие на наркотични вещества или техни аналози установен с техническо средство Друг тест 5000, с фабр. №8322147, който отчел положителен резултат и реагиращ на амфетамин; водача управлявал лекия автомобил и под въздействие на алкохол установено с техническо средство „Дрегер 7410“ с инв. №ARBB 0019, който отчел положителен резултат от 0.59 промила алкохол в издишания въздух, с което е нарушен чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Жалбоподателят подписал АУАН без възражения. Издаден е талон за медицинско изследване №0032018/11.02.2018 Г. в който било посочено, че следва да се яви в ФСМП-Б. за извършване на лабораторно изследване, като П. собственоръчно вписал, че приема показанията на техническото средство. В протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, съставен в ФСМП-Б. за Р.П. на 11.02.2018 Г. е отразен отказа на П. да се изследва.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 09.03.2018 г. обжалваното НП №18-3794-000294 на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б., с което на жалбоподателя за нарушения на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: на основание чл.343б, ал.3 от НК – глоба от 0.00 лв.; на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба от 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като са му отнети 10 контролни точки на основание Наредба №-2539 на М..

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, а подлежат на установяване на общо основание, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Настоящата инстанция намира, че атакуваното НП, касателно нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП, поради У. от водача на МПС след употреба на алкохол, е законосъобразно. Наложените адм. наказания - "глоба” от 500.00 лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 месеца са определени при отчитане на тежестта на извършеното адм. нарушение и са съобразени с целите на административното наказване по чл.12 от ЗАНН. Съдът приема за установена горната фактическа обстановка относно посоченото нарушение след извършване на цялостен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът обсъди процесното деяние и прие за доказано извършването на нарушението. В случая факта на употреба на алкохол от жалбоподателя е бил установен по несъмнен начин – чрез проверка с техническо средство, установяваща концентрация на алкохол в издишания въздух – 0,59 промила. По същество по отношение на посоченото нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП съдът намира, че са събрани достатъчно непротиворечиви доказателства, които установяват, че по време на проверката на 11.02.2018 г. контролни органи от РУ-Б. към ОД на М.-Б., натоварени с контрол на движението по пътищата, в рамките на своите компетенции са установили, че жалбоподателят управлява МПС под въздействие на алкохол с концентрация на алкохол над 0.5 промила – 0,59 промила, като са използвали техническо средство от одобрен тип, съгласно изискването на Наредба №1/2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози - техническото средство е „Дрегер 7510“ с инв. №ARBB 0019 и е било технически годно за такова измерване, видно от приложен по делото протокол за технически преглед рег. №3286р-49114/27.11.2017 Г. в който е отразен периодичен технически преглед на техническото средство на 23.11.2017 Г. със срок на валидност 6 месеца. Поведението на водача осъществява състава на нарушението по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП от обективна и субективна страна, като той ясно е съзнавал забраната за У. на МПС след употреба на алкохол заради опасността за сигурността на движението, но е предприел У. на автомобила, като по този начин е допуснал нарушение, което законосъобразно е санкционирано с предвидената в чл.174, ал.1 от ЗДвП санкция, поради което съдът не намира основания за промяна на наложените наказания. Настоящата инстанция намира, че НП по отношение на размера на наложените наказания е съобразено с нормата на чл.27, ал.1-5 от ЗАНН. Съдът съобрази обстоятелството, че същите са определени от наказващия орган в предвидения в нормата размер, съответно срок. Преценил е тежестта на всяко от наложените наказания като поотделно за всяко е отчел степента на обществена опасност на нарушението. Извършвайки тази преценка районният съд прави изводи, че за постигане на целите на административното наказване по чл.12 от ЗАНН, наложените наказания, определени от наказващия орган в техния законоустановен размер, съответстват на тежестта на извършеното нарушение, на обществената опасност на дееца.

В процесното НП, касателно нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП, поради У. от водача на МПС след употреба на наркотични вещества, е отбелязано срещу това нарушение „наказание 0.00 лева“. Видно от цитираното НП, административното производство по отношение на това деяние практически е прекратено, тъй като административния орган не е определил наказание по адм. ред, което да е наложено на П..

Що се касае до направените от съда разноски от 62,00 лева за свидетели по делото, то на основание чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл.189, ал.3 от НПК и съгласно разрешението, дадено в ТР №3/1985 г. на ОСНК на ВС, следва нарушителят да бъде осъден да заплати същите по сметката на Рг.РС.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №18-3794-000294 от 09.03.2018 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б., с което на Р.П.П. с ЕГН*, с адрес Г.С., У.„З.П.№1, .2, А., за нарушения на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: на основание чл.343б, ал.3 от НК– глоба от 0.00 лв.; на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба от 500.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, като са му отнети 10 контролни точки на основание Наредба №-2539 на М., като законосъобразно.

ОСЪЖДА Р.П.П. с ЕГН*, с адрес Г.С., У.„З.П.№1, .2, А., да заплати по сметка на РС-Рг сумата от 62,00 лв. – разноски за свидетели по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………