Р Е Ш Е Н И Е    1055

 

Номер   1055

Година   26.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200575

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН. Образувано е по Ж., подадена от С.И.З., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„М.”№25, срещу НП №17-0331-000160 от 18.04.2017 г., издадено от Н-ка на РУП към ОДМВР-Б. – РУ-Р., с което на жалбоподателя са наложени адм. наказания на основание чл.179, ал.2, пр.1 и чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП – глоба от 200.00 за нарушение на чл.117 от ЗДвП и глоба от 10.00 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Твърди се в жалбата, че оспореното НП е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Сочи се, че е налице непълнота на реквизитите на АУАН и НП и непълнота на описаните административно-наказателни норми. С.З. твърди, че актът за установяване на адм. нарушение не му е надлежно връчен и подписът в графата „нарушител“ не е негов.

С жалбата С.З. моли за събирането на гласни доказателства, допускането и назначаването на съдебно-графологична експертиза и заявява, че ще се ползва от документите, съдържащи се в административно-наказателната преписка.

В съдебно заседание жалбоподателя поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Н-кът на РУП към ОДМВР-Б., РУ-Р. не изразява становище по жалбата. Не се явява в откритото съдебно заседание и не изпраща представител. Не прави доказателствени искания.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

След съвкупен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 13.04.2018 г. свидетелите Х. и К., служители на РПУ-Р. са получили сигнал за възникнало ПТП в с.Б., на У.„Б.б.“. Двамата са отишли на място и след разговори с намиращите се там лица, включително жалбоподателя, са установили, че дете с велосипед, което е завивало на ляво се е блъснало в управляваното от С.З. МПС марка и модел „Ф.К.“. Когато са отишли на място пострадалото дете е било отведено в спешен център, а нарушителят е бил там. Свидетелят Н.Х. е съставил акт за установяване на адм. нарушение №17-0331-000160 от 18.04.2017 г., против С.И.З. за това, че на 13.04.2017 г. около 17,15 часа в с.Б., по У.„Б.б.“, в района на дом №38, управлява лек автомобил марка и модел „Ф.К.“ с рег. №*, собственост на „П.Х.М.“ЕООД, след като същият не се съобразява с поведението на движещите се в лявата му лента велосипедисти, след което един от велосипедистите, завивайки на ляво се удря в управляваното от З. МПС. Водачът е длъжен да намали скоростта или да спре, при което е реализирал ПТП, при което е пострадал велосипедиста К.Г.Г. от с.Б.. С.З. не носи контролен талон към свидетелство за У. на МПС. Актосъставителят квалифицира нарушенията като такива по чл.117 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Актът е съставен в присъствието на свидетеля Х.К. и е подписан от него, от актосъставителя и от нарушителя С.З., на когото е връчен и препис от акта в деня на съставянето му. Изслушаната в откритото съдебно заседание, проведено на 02.10.2018 г. съдебно-графическа експертиза установява, че подписът за нарушител върху акт за установяване на адм. нарушение №17-0331-000160 от 18.04.2017 г. е изпълнен и положен от С.И.З..

При съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и в законовия тридневен срок, жалбоподателят не е направил възражения.

Въз основа на горецитирания АУАН, след преценка на констатациите на актосъставителя, Н-кът на РУ-Р. е издал атакуваното НП №17-0331-000160 от 18.04.2017 г., с което на С.И.З., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„М.”№25q са наложени адм. наказания „глоба” от 200.00 лв. на основание чл.179, ал.1, пр.1 от ЗДвП и глоба от 10.00 лв. на основание чл.183, ал.1, т.1 пр.2от ЗДвП. Фактическото описание на нарушенията в мотивите на санкционния акт е У. на МПС без водачът да се съобразява с поведението на движещите се в лявата лента велосипедисти, след което един от велосипедистите, завивайки на ляво се удря в съответното МПС, което е квалифицирано като нарушение на чл.117 от ЗДвП и водачът не носи контролен талон към свидетелство за У. – нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

НП е връчено на нарушителя на 24.07.2018 г. Жалбата срещу него е депозирана пред административно-наказващия орган на 27.07.2018 г.

При обжалването на НП пред Рг.РС са събрани гласни и писмени доказателства и е прието заключение на съдебно-графологическата експертиза.

В откритите съдебни заседания, проведени на 24.10.2018 г. и на 07.11.2018 г. са разпитани актосъставителя и свидетеля на нарушението – Н.Х. и Х.К.. Показанията на двамата служители на РПУ-Р. са безпротиворечиви, последователни и вътрешно логични и се припокриват с фактическите констатации, изложени в акта за установяване на адм. нарушение, досежно установеното въз основа на данни на очевидци от двамата свидетели след пристигането им на местопроизшествието.

Като писмено доказателство по делото е приета заповед №8121з-748 от 24.06.2015 г. на Министъра на ВР, с която са определени длъжностните лица, оправомощени да издават НП и да съставят актове за установяване на адм. нарушения по ЗДвП.

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на писмените доказателства, приети по делото, свидетелските показания и заключението на съдебно-графологическата експертиза.

При така установеното от фактическа страна съдът намира жалбата, с която е сезиран за допустима, а по същество – основателна, предвид следните съображения.

Жалбата е допустима. Тя изхожда от лице, което има право на Ж. – физическото лице, на което са наложени адм. наказания с оспореното НП. Жалбата е депозирана в преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество – жалбата е основателна, поради следните аргументи:

Обжалваното НП е издадено от материално и териториално компетентен административно-наказващ орган. Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.12 от ЗДвП „НП се издават от министъра на ВР, … или от определени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност“. С надлежен адм. акт – заповед №8121з-748 от 24.06.2015 г. (т.2.13), министърът на ВР е овластил Н-ка на РУ-Р. да издава санкционни актове за нарушения, извършени на територията на ръководеното от него Р.У.. Актът за установяване на адм. нарушение, също е съставен от надлежно оправомощено лице – с горецитираната заповед на министъра на ВР са възложени тези функции на мл. автоконтрольорите в ОДМВР и техните подразделения.

В административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения по съставянето и връчването на акта за установяване на адм. нарушение – същият е съставен при констатирането на нарушението и веднага след изготвянето му е връчен на нарушителя и доводите на жалбоподателя в обратната насока останаха недоказани, поради което и неоснователни. Обжалваното НП също е връчено лично на С.З..

В хода на административно-наказателната процедура не са нарушени установените законови норми относно сроковете за съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и издаване на НП. Актът е съставен в давностния тримесечен срок по чл.34, ал.2 от ЗАНН, считано от деня на откриване на нарушението. НП е издадено след изтичане на тридневния срок за възражения от съставянето на акт и преди изтичането на едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН.

В хода на производството пред административно-наказващия орган са допуснати нарушения на разпоредбите на чл.42, т 5 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН.

Налице е материална незаконосъобразност на НП, тъй като описаното както в акта за установяване на адм. нарушение, така и в НП, изпълнително деяние по отношение на първото нарушение, за което е санкциониран жалбоподателя, не съответства на материалноправната норма, за нарушението на която е санкциониран С.З.. Според актосъставителя и административно-наказващия орган, наказаното физическо лице е нарушило разпоредбата на чл.117 от ЗДвП, съгласно която „При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на ППС е длъжен да намали скоростта, а при необходимост - и да спре.“ Нито в АУАН, нито в НП се излагат обстоятелства, че жалбоподателят при У. на МПС е приближил до място, където се намират деца. Изпълнителното деяние е несъобразяване с движението на велосипедисти, което съставлява нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП.

Предвид горните доводи, НП №17-0331-000160 от 18.04.2017 г. на Н-ка на РУ-Р., в частта, с която С.З. е санкциониран за нарушение на чл.117 от ЗДвП, следва да бъде отменено.

По отношение на нарушението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП – водачът не носи свидетелство контролен талон към свидетелство за У. на МПС, НП също е незаконосъобразно, тъй като не се установи извършването му. Разпитани като свидетели пред въззивната инстанция, актосъставителят и свидетеля при съставянето на АУАН не установяват да са изисквали от С.З. контролен талон, който той не им е представил.

С оглед гореизложените съображения, предвид допуснатото съществени процесуални нарушения, които не могат да бъдат отстранени от въззивния съд, обжалваното НП следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №17-0331-000160 от 18.04.2017 г., издадено от Н-ка на РУП-Р. към ОДМВР-Б., с което на С.И.З., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„М.”№25 са наложени адм. наказания на основание чл.179, ал.2, пр.1 и чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП – глоба от 200.00 лв. за нарушение на чл.117 от ЗДвП и глоба от 10.00 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж., подадена чрез Рг.РС до Бл.АС по реда на глава 12-та от АПК в ч14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………