Р Е Ш Е Н И Е    597

 

Номер   597

Година   05.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200657

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на „.Е. представлявано от Е.А., подадена срещу НП №6593/13.08.2018 г., издадено от Зам. Министър на К., с което на жалбоподателя на основание чл.97, ал.1 от ЗАПСП, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 4`000.00 лв. затова, че при направена проверка на 06.12.2017 г. в хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., у.„П.”№96 е установено, че обекта се стопанисва от „.Е. представлявано от Е.А. и в него се препредават по кабел по електронносъобщителната мрежа телевизионните програми bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L., в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон съгласие /разрешение/ на носителите на права върху тях, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП - нарушение по чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от ЗАПСП.

В жалбата се навежда довод за неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материално-правни норми.

Излагат се съображения, че нарушението не е извършено, защото макар да е установено приемане на телевизионни програми от телевизионен приемник във фоайето на хотела, което се осъществява чрез коаксиален кабел, включен в антенната букса, липсва последващо препредаване по аналогов път на тези програми в абонатите на територията на същия обект. Сочи се още, че в случая жалбоподателят следва да се определи като абонат на услуга, предлагана от кабелен оператор, доколкото същият е сключил договор за такава услуга с „Н.Б.Г.”.

Въззиваемата страна - редовно призована, не се явява.

Представлява се от процесуален представител - адвокат П., който в съдебно заседание и представени писмени бележки поддържа жалбата, като доразвива по същество довода, наведен в нея, навеждайки и нов такъв - за незаконосъобразност на издаденото НП.

Излага допълнителни съображения, че АУАН не е връчен на жалбоподателя а на лице, без представителна власт – лицето което го е подписало не е изрично упълномощено да получава актове; че посоченият за нарушен нормативен акт е изписан само с абревиатурата си, а така жалбоподателят следва да гадае дали това е закон и ако е, то кой; че е установено приемане, но не и препредаване, доколкото проверяващите са проверили само един приемнок, като не са извършили проверка дали програмите са били препредавани от него на абонати на територията на същия обект.

Ответната страна /АНО/ – редовно призована, представител не се явява. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и се иска неговото потвърждаване.

Ответникът РП-Р. - редовно призован, не се явява представител и не се представлява, като не изразява становище по жалбата.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 06.12.2017 г., свидетелите Б.Д. и Л.А., служител при М. на К., извършили проверка в хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., у.„П.”№96. След като установили, че хотела се стопанисва от „.Е. представлявано от Е.А., служител в хотела активирал телевизионен приемник, монтиран във фоайето му. Превключвайки каналите му, свидетелите констатирали, че същият приема и излъчва и следните тв програми: bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L.. Свидетелите установили още, че телевизора е свързан чрез коаксиален кабел с антенна букса, който кабел отивал в стената. Присъстващият служител не обяснил къде води този кабел, но казал, че във всички стаи има телевизори, които получават аналогов сигнал.

На място свидетелите на АНО съставили Констативен протокол, в който отразили констатираните в хода на проверката обстоятелства, и който връчил на служителя на жалбоподателя. В същият била посочена и дата, в която следва да се яви представител на последния, за да представи договори, удостоверяващи отстъпеното П. за препредаване по кабел за отделните програми.

 В последствие АНО отправил запитвания до правоносителите на телевизионните програми, констатирани по време на проверката или техните представители в страната, относно наличието на договори с жалбоподателя за препредаване по кабел за отделните програми.

От изпратено до АНО писмо от 07.02.2018 г. е видно, че „Е.д.а.Б.”Е. към 06.12.2017 г., „.ЕООД няма отстъпени права за препредаване на представляваната от дружеството телевизионна програма RTR P. на територията на хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., нито лично, нито чрез някой от съществуващите платформени оператори.

От изпратено до АНО писмо от 30.01.2018 г. е видно, че „М.л.”, че към 06.12.2017 г., „.ЕООД няма отстъпени права за използване на телевизионна програма F.L. на територията на хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б..

От изпратено до АНО писмо от 29.01.2018 г. е видно, че „Р.В.”ЕАД, към 06.12.2017 г., „.ЕООД няма отстъпени права за използване на телевизионна програма T.V. на територията на хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б..

От изпратено до АНО писмо от 24.01.2018 г. е видно, че СЗЛРП„Т.Р.П.”, че:

1. към 06.12.2017 г., „.ЕООД не е имал наличен договор с „БТВ М.г.”ЕАД за препредаване по кабел на електронно съобщителната си мрежа на територията на хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., на телевизионните програми bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ;

2. към 06.12.2017 г., „.ЕООД не е имал наличен договор с „Д.к.Б.”ЕООД за препредаване по кабел на електронно съобщителната си мрежа на територията на хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., на телевизионните програми D.C., A.P., E.1, E.2, нито лично, нито чрез някой от съществуващите платформени оператори;

3. към 06.12.2017 г., „.ЕООД не е имал наличен договор с „Ф.н.г.Б.”ЕООД за препредаване по кабел на електронно съобщителната си мрежа на територията на хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., на телевизионните програми N.G., нито лично, нито чрез някой от съществуващите платформени оператори.

От изпратено до АНО писмо от 23.01.2018 г. е видно, че „В.г.Б.”Е. към 06.12.2017 г., „.ЕООД няма отстъпени права за препредаване по кабел на електронно съобщителната си мрежа на територията на хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б. на телевизионна програма ZDF.

От изпратено до АНО писмо от 22.01.2018 г. е видно, че „П.м.”ООД, към 06.12.2017 г., „.ЕООД няма отстъпени права за препредаване на телевизионна програма „П.”.

В последствие жалбоподателят представил на АНО договор сключен между него и „Б.”, съгласно който последния в качеството си на оператор предоставя на първия в качеството на абонат достъп да услугите си и осигурява оборудване за цифрова телевизия. С подобно съдържание е и втория представен от жалбоподателя абонатен договор, сключен между същите страни. Последния представил и договор сключен между него и „Н.Б.Г.”, за програми собственост на последното.

Тогава жалбоподателя бил поканен с писмо да се яви, за да му се състави АУАН. След като на посочената в нарочно писмо дата не се явил представител на жалбоподателят, свидетелят Б.Д., в присъствието на свидетелите Л.А. и П.А., съставил на същия в отсъствие на негов представител АУАН №6593/15.02.2018 г. затова, че при направена проверка на 06.12.2017 г. в хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., у.„П.”№96 е установено, че обекта се стопанисва от „.Е. представлявано от Е.А. и в него се препредават по кабел по електронносъобщителната мрежа телевизионни програми, сред които и bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L., в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон съгласие /разрешение/ на носителите на права върху тях, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП - нарушение по чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от ЗАПСП, вр. с чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП.

В последствие АУАН бил връчен на жалбоподателя на 14.03.2018 г. чрез упълномощен представител.

Въз основа на АУАН е издадено и НП №6593/13.08.2018 г., издадено от Зам. Министър на К., с което на жалбоподателя на основание чл.97, ал.1 от ЗАПСП, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 4`000.00 лв. затова, че при направена проверка на 06.12.2017 г. в хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., у.„П.”№96 е установено, че обекта се стопанисва от „.Е. представлявано от Е.А. и в него се препредават по кабел по електронносъобщителната мрежа телевизионните програми bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L., в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон съгласие /разрешение/ на носителите на права върху тях, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП - нарушение по чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от ЗАПСП.

НП е връчено на неустановено лице на 22.08.2018 г. /видно от известие за доставяне/, а е обжалвано на 29.08.2018 г.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите Б.Д., Л.А. и П.А., дадени в хода на съдебното следствие, както и от приобщените по реда на чл 283 НПК писмени доказателства.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира като напълно достоверни показанията на разпитаните свидетели на АНО, които са възприели последователно фазите от развитието на процесния случай. Съдът възприема показанията им, защото разгледани в тяхната съвкупност, дават ясна картина какво точно се е случило и показанията им във взаимовръзката си са подробни, последователни, изчерпателни, логични и кореспондират с установеното по делото.  От показанията на тези свидетели се изяснява времето, мястото и начина на извършване на проверката. Тъй като липсват вътрешни или външни противоречия в показанията на свидетелите, същите не следва да бъдат обсъждани подробно.

Следва да се отчете, че гласните доказателствени средства, събрани чрез разпита на свидетелите Б.Д. и Л.А. са единни и непротиворечиви, като в хронологична последователност свидетелите дават сведения относно фактите свързани с извършената проверка, респективно съставянето на акта. От показанията на тези свидетели се изяснява времето, мястото и начина на извършване на проверката и констатираното от тях. Твърденията на свидетелите Б.Д. и Л.А. относно направените констатации по време на проверката намират потвърждение в протокол за извършена проверка.

Съдът възприема и приобщените на осн. чл.283 НПК писмени доказателства по делото, като съответни на кредитираните гласни, последователни и спомагащи за изясняване на обективната истина. Така въз основа на показанията на свидетелите и писмените доказателства, безспорно се установиха датата на проверката, констатираните факти и обстоятелства при извършването.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е инстанция по същество, с оглед на което дължи цялостна проверка относно правилното приложение на материалния и процесуалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя.

В изпълнение на това свое правомощие съдът констатира, че жалбата срещу НП е подадена в установения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, преклузивен 7-дневен срок от връчване на НП, от надлежна страна срещу акт подлежащ на проверка, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, е частично основателна, като съображенията на съда в тази насока са следните:

В хода на административно наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно сроковете и процедурите на съставянето на акта и издаване на НП. Актът е съставен в преклузивния срок, считано от деня на откриване на нарушението, а НП е издадено след изтичане на 3-дневния срок от съставянето му, но също в преклузивния такъв, така, че жалбоподателя да има възможност да направи възражения по акта. Актът е съставен в отсъствие на жалбоподателя, но след това му е предявен и връчен. Приетото по делото пълномощно удостоверява, че лицето на което е връчен АУАН е пълномощник, притежаващ учредена от жалбоподателя представителна власт за връчване на конкретния акт, издаден от АНО. При тази установена фактическа обстановка при съставянето на АУАН, съответно издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока.

След извършването на служебна проверка, съдът не констатира наличието и на съществени процесуални нарушения, свързани с нарушаване на компетентността на съответното длъжностно лице издало НП, съответно на това съставило АУАН. Актът за установяване на административното нарушение е съставен от овластено за целта длъжностно лице. НП също е издадено от оправомощено да го издаде лице. На лист 69 е депозирана заповед №РД 09-277/19.05.2017 г., с която М. на К. е оправомощил заместника си Р.Д. да издава НП вр. със съставени актове за извършени нарушения по чл.97 от ЗАПСП. Видно от заповед №РД09-257/12.05.2017 г., М. на К. е оправомощил Б.Д. – държавен експерт в Д.„.П. и С. му права” да съставя АУАН по глава 13-та на ЗАПСП, за което същият има законово основание по арг. от чл.98, ал.1 от ЗАПСП.

От друга страна мястото на извършване на нарушението попада в териториалния обхват на Министерството на К.. Министерството на К. е компетентно да определя и налага наказания за деяния по ЗАПСП, както и да извършва последващ и превантивен контрол.

Налице е пълно фактическо и правно единствено между АУАН и НП, досежно описанието на административното нарушение и фактите по неговото извършване, по идентичен начин възпроизведени в съдържанието на двата акта.

В акта за установяване на адм. нарушение са спазени изискванията на чл.42 ЗАНН, а при издаването на атакуваното НП - тези на чл.57 ЗАНН. Както АУАН, така и НП съдържат всички изискуеми от закона реквизити. Както АУАН така и НП съдържат конкретните фактически обстоятелства на извършеното нарушение, което е описано с необходимата пълнота, и което отразяват признаците от състава на същото. В НП и АУАН е отразено в какво се изразява конкретното поведение на жалбоподателя, посочени са ясно и изчерпателно конкретните обстоятелства, при които е извършено административното нарушение, тоест нарушението на жалбоподателя е описано точно и достатъчно обстоятелствено. Самото нарушение е описано, както словесно, така и с посочване на правната му квалификация. АНО  е дал правилна квалификация на извършеното деяние. Посочената от АНО квалификация на нарушението, кореспондира с установеното от фактическа страна. Описаното в НП нарушение е именно такива по чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от ЗАПСП, като именно това е материалната норма, която създава задължение излъчването по безжичен път, предаването или препредаването по кабел на произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми, да се извършва само в съответствие с разпоредбите на ЗАПСП. Така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното адм. нарушение и да организира адекватно защитата си. В хода на административно наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно съставянето и реквизитите на акта и НП, ето защо издаденото НП е законосъобразно, а съдът приема за неправилен и неподкрепен от доказателствата довода на жалбоподателя за допуснато съществено нарушение на производството по ЗАНН.

По отношение на материалната законосъобразност на обжалваното НП, съдът намира следното.

Неоснователни са възраженията за неправилно приложение на материалния закон, по - конкретно за несъставомерност на деянието. Преценката на съставомерността на едно деяние по определен законов текст и неговата наказуемост е въпрос на приложение на материалния закон и когато е допуснато нарушение в тази насока, то води до материална незаконосъобразност на акта, каквото неоснователно оплакване жалбоподателят поддържа за обжалваното НП.  

Съдебният контрол за материална законосъобразност на НП обхваща преценката дали и доколко с фактически установеното и удостоверено по надлежния ред деяние на санкционираното лице се осъществява определен нормативно регламентиран състав на адм. нарушение. Следователно при преценката за правилното приложение на материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация, на проверка подлежат фактическите констатации, които са изложени в акта за установяване на административното нарушение и съответно в НП. 

В настоящия случай съдът счита, че в хода на производството адм. нарушение от страна на жалбоподателя беше безспорно доказано, както с гласни така и с писмени доказателства. Няма спор - това е установено със събраните по делото доказателства, а не се и оспорва от страните, че жалбоподателят стопанисва хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., както и че предоставя електронна съобщителна услуга на територията на хотела, като по този начин разпространява електронни съобщения. Няма спор също, че електронната съобщителна мрежа предполага пренос на електронни сигнали без да се осъществява контрол върху съдържанието на електронните съобщения. От събраните гласни и писмени доказателства се установява още, че на 06.12.2017 г. на един от телевизорите във фоайето на хотела са били приемани и излъчвани телевизионните програми bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L.. Тези факти се установяват от показанията на свидетелите на АНО и приетото писмено доказателство – протокол за извършена проверка.

Спори се относно обстоятелството, дали тези сигнали са били препредавани на територията на обекта, или това, което е излъчено на телевизионния приемник и наблюдавано от проверяващите е било само приемане на сигнал.

Тези съображения на жалбоподателя не могат да бъдат споделени, поради следното:

Следва да се има предвид, че "Разпространение на програми" е първоначалното предаване или излъчване, независимо от използваната технология, на радио или телевизионна програма, предназначена за приемане от слушатели или зрители. То включва и обмена (препредаването) на програми между оператори, за да бъдат приети от аудиторията, като електронни съобщителни услуги за индивидуално ползване са изключени от неговия обхват. Легалното определението на понятието препредаване пък е дефинирано в §1, т.17 ДР ЗРТ и представлява "извършването на едновременно и непроменено приемане и предаване, независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви изменения на радио и телевизионни програми или на големи части от тях, разпространявани за приемане от широката аудитория". Тълкуването на визираните норми не оставя съмнение, че в настоящия случай жалбоподателят е извършвал препредаване, а не предаване, защото телевизора е бил свързан като крайна точка в електронно съобщителната мрежа на оператора чрез коаксиален кабел в буксата на антенния вход, монтирана в стената. Този факт води на извод, че тази букса е свързана с  предоставяната електронна съобщителна услуга на територията на хотела, по която са се  разпространявали електронни съобщения.

В случая НП е издадено срещу жалбоподателя затова, че в обекта се препредават по кабел по електронносъобщителната мрежа телевизионните програми bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L., в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон съгласие /разрешение/ на носителите на права върху тях, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП.

Цитирани като нарушени разпоредбите на чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП, предвиждат, както следва: чл.91. (1) Радио и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително П. да разрешава срещу заплащане преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на програмата; чл.72, т.4 - Права, сродни на авторското, имат радио и телевизионните организации върху своите програми. За препредаваните по кабел по далекосъобщителната мрежа в обекта телевизионните програми bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L., дружеството жалбоподател не е имало необходимото по закон разрешение на носителите на права, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. чл.72, т.4 ЗАПСП, доколкото всяка една телевизионна програма е обект на интелектуална собственост по силата на чл.72 от ЗАвПСП. Препредаването е форма на използване и следва да се извършва с разрешението на съответните правоносители съгласно чл.91, ал.1, т.1, предложение второ вр. с чл.72, т.4 ЗАПСП. Ето защо административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана законосъобразно, тъй като по несъмнен начин от приобщените писма на съответните правоносители и техните представители за Р.Б. се установява, че към 06.12.2017 г. липсва разрешение за препредаване от „.Е. представлявано от Е.А. на посочените в НП телевизионни програми.

В конкретния случай е санкционирано юридическо лице, което носи безвиновна - обективна отговорност, поради което обсъждането на субективния елемент на вмененото нарушение е безпредметно да се разглежда.

Наложеното на жалбоподателя наказание, е индивидуализирано над минимума предвиден в разпоредбата – „имуществена санкция” от 4`000.00 лв., което е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав - чл.97, ал.1, т.6 от ЗАПСП, който предвижда, че "който в нарушение разпоредбите на този закон излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио или телевизионни програми, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи". Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло несъобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО не е посочил каквито и да е мотиви. В тежест на административно-наказващия орган е да обоснове и установи със съответните доказателства обстоятелствата, въз основа на които е определил конкретният размер на всяка една от наложените санкции. В настоящия случай това не е сторено. Смисълът на разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН и въведените с нея критерии за индивидуализация на наказанието е санкционирането да се извършва при отчитане особеностите на всяко адм. нарушение, свързано с конкретно деяние и нарушител и тяхната обществена опасност, определящи и тежестта на нарушението, с оглед налагането на най-справедливото за всеки конкретен случай наказание. В случая следва да се определи наказанието, при съобразяване спецификата на конкретния казус. При липса на мотиви от АНО досежно определения размер на санкцията, районният съд, в съответствие с принципа на служебното начало и дирене на обективната истина, приема, че липсват данни относно извършени други нарушения на ЗАПСП до датата на извършване на деянието /установени чрез влезли в сила НП/, че конкретното нарушение не е маловажно, но не се отличава от останалите нарушения от този вид и определяне на санкциите в минимален размер - „имуществена санкция” от 2`000.00 лв. ще е справедливо и съответстващо на извършеното нарушение и ще изпълни целите на чл.12 от ЗАНН. В този смисъл НП следва да бъде изменено.

В случая не е налице и маловажност на нарушението по чл.28 ЗАНН и съдът намира, че наказващият орган правилно не е приложил този институт. С оглед характера на засегнатите обществени отношения случаят не може да се квалифицира като маловажен. За да е маловажен един случай същият следва да се ограничава от обикновените случаи на нарушения от същия вид, каквито процесното нарушение не е. Без наличие на други смекчаващи отговорността обстоятелства или изключително такова същия не представлява нарушение с по-ниска от степента на обществена опасност, определена посредством кодифициране на деянията от този вид и предвиждането за административна санкция при реализирането им. Преценката за маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН и съобразно ТР на ВКС №1/2007 г. се прави по законосъобразност и наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи маловажните случаи на административни нарушения от тези обхванати от чл.6 на ЗАНН. В реда на тази логика, ако процесният случай бъде преценен като маловажен, от това ще следва, че във всяка хипотеза на нарушение с такъв фактически състав, ще следва да се приложи чл.28 от ЗАНН, тъй като в противен случай ще е налице неравно третиране на нарушителите. Такъв извод би обезсмислил така заложеното задължение и правило, скрепено нормативно със санкция, именно за да бъде спазвано, а неговото неизпълнение съответно наказвано. От друга страна, в настоящия случай се касае за защита на особени права, което неизбежно води до имуществени вреди за носителите на правата, като няма данни същите да са възмездени.

По гореизложените съображения жалбата е частично основателна, поради което, на основание чл.63, ал.1, пр.З ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №6593/13.08.2018 г., издадено от Зам. Министър на К., с което на жалбоподателя на основание чл.97, ал.1 от ЗАПСП, е наложено адм. наказание: „имуществена санкция” от 4`000.00 лв. затова, че при направена проверка на 06.12.2017 г. в хотел „К.х.Г.А.”, находящ се в г.Б., у.„П.”№96 е установено, че обекта се стопанисва от „.Е. представлявано от Е.А. и в него се препредават по кабел по електронносъобщителната мрежа телевизионните програми bTV, BTV A., BTV С., BTV С., Р.БГ, D.C., A.P., E.1, E.2, N.G., ZDF, T.V., П., RTR P. и F.L., в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон съгласие /разрешение/ на носителите на права върху тях, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, пр.2, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП - нарушение по чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от ЗАПСП, като налага адм. наказание: „имуществена санкция” от 2`000.00 лв.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………………………..