Р Е Ш Е Н И Е    789

 

Номер   789

Година   11.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200295

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от С.Г.М., с ЕГН*, с адрес Г.Р., У.И.№40, срещу НП №45 от 22.02.2018 г.. на Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание "глоба” от 700.00 лв., за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ., постановено е на основание чл.273, ал.1 от ЗГ отнемане на вещите, предмет на нарушението – 5.20 пр. куб.м. иглолистни дърва за огрев от ела, и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил „И...“ с рег.№*.

В жалбата и съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на РДГ-Б. не изразява становище в съдебно заседание по НП. В съпроводителното писмо, с което е изпратена жалбата до съда, административно-наказващия орган оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от С.Г.М., с ЕГН*, с адрес Г.Р., У.И.№40, срещу НП №45 от 22.02.2018 г.. на Директора на РДГ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №000303 на 22.10.2017 г. от горски инспектор при Ю. затова, че на 22.10.2017 г., в 18.10 часа, на главен път Г.Р.-Г.Б., транспортира с товарен автомобил „И...“ с рег. №*, 5.20 пр.куб.м. иглолисти дърва за огрев от ела, непридружени с превозен билет – нарушение на чл.213, ал.1, т.2 ЗГ.

За резултатите от проверката е съставен Констативен протокол №6010986/22.10.2017 г. Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 22.02.2018 г.. обжалваното НП №45 на Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание "глоба” от 700.00 лв., за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ., постановено е на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, предмет на нарушението – 5.20 пр. куб.м. иглолистни дърва за огрев от ела, и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил „И...“ с рег.№*.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

Нарушението по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ предпоставя транспортиране на дървен материал, за който не е издаден превозен билет. От събраните пред настоящата инстанция гласни и писмени доказателства безспорно е установено, че процесната дървесина е била с контролна горска марка, като е бил издаден превозен билет за транспортирането й. Дървения материал е бил с издаден превозен билет, тъй като е законно придобит, след издадено разрешително за сеч, респ. с поставена горска марка, какъвто е настоящият случай, поради което нарушението по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ не е осъществено. Свидетелите-горски инспектори заявяват, че е било налице разминаване между превозваните от жалбоподателя дърва и представения от него превозен билет за тях при извършване на проверката. В хода на съдебното следствие се установи, че за процесната дървесина маркирана с КГМ Б0831 и поставени контролни пластини с номера 62369975-62369977, превозвана от жалбоподателя С. М., е издаден превозен билет №8908/00339/19.10.2017 г./135052, издаден на 19.10.2017 г. в 13:51ч. В този смисъл, фактически описаното деяние, квалифицирано като нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ е несъставомерно, доколкото на са установени елементите от обективния състав на посочената правна норма.

По отношение на постановеното отнемане на вещите – предмет на нарушението 5,20 пр.куб.м. иглолистни дърва за огрев от ела съдът намира, че е незаконосъобразно постановено, доколкото по делото бе установено, че дървения материал е маркиран с КГМ и с издаден превозен билет за транспортирането му. Същото се отнася и по отношение на постановеното отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил „И...“ с рег.№*. В допълнение следва да се отбележи, че НП е издадено при непълнота на доказателствата по отношение на постановеното отнемане на вещите послужили за извършване на нарушението. Преди да издаде НП, следва да се направи самостоятелна проверка на обстоятелствата по нарушението, както и да се съберат доказателства относно обстоятелствата, подлежащи на проверка. Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено, тъй като е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице. Разпоредбата на чл.53, ал.4 от ЗАНН не е диспозитивна норма, а императивна и във всички случай задължава да се направи преценка на доказателствата, законосъобразността и обосноваността на издадения акт за адм. нарушение, с оглед последващата преценка по чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН. Не е извършена проверка относно обстоятелствата, подлежащи на проверка съгласно разпоредбата на чл. 273, ал.1 от ЗГ – относно стойността на отнетия товарен автомобил, неговата собственост, липсват мотиви на наказващия орган в тази посока.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №45 от 22.02.2018 г.. на Директора на РДГ-Б., с което на С.Г.М., с ЕГН*, с адрес Г.Р., У.И.№40, е наложено адм. наказание "глоба” от 700.00 лв., за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ., постановено е на основание чл.273, ал.1 от ЗГ отнемане на вещите, предмет на нарушението – 5.20 пр. куб.м. иглолистни дърва за огрев от ела, и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил „И...“ с рег.№*, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС..

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….