Р Е Ш Е Н И Е    802

 

Номер   802

Година   12.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200371

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жаба от „.С., ЕООД с ЕИК*, с адрес за кореспонденция Г.Б., у.Б.№37, срещу НП №01/000670 от 2. г. на Директора на Д„.Т.-Б., с което на основание чл.79, ал.4, вр. чл.78, ал.1 от ЗТМТМ, на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция" от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.8, ал.1, т.1 от ЗТМТМ.

В жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло. Поддържа се, че в случая не е осъществен съставът на визираното в АУАН и НП адм. нарушение по чл.8, ал.1, т.1 от ЗТМТМ. Релевират се оплаквания за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по смисъла на чл.42, т.4 и т.5 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН.

Административно-наказващият орган Д„.Т.-Б., чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.С., ЕООД с ЕИК*, с адрес за кореспонденция Г.Б., у.Б.№37, срещу НП №01/000670 от 2. г. на Директора на Д„.Т.-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №01-000670 от 14.02.2018 г. затова, че при извършена проверка на 06.02.2018 г. от инспектори при Д„.Т.-Б. по работни места на обект – ресторант "Н.Х.", находящ се в Б., у.Б.№37, експлоатиран от „.С., ЕООД е установено да работи лицето Г.Д. /К. по баща/, родена на 21.03.1969 г. – гражданин на трета държава У./. Лицето Г.Д. /К. по баща/, в декларация по образец, във вр. с предоставяната от нея работна сила в обекта на проверка е отразило, че извършва дейност по „почистване“, при уговорено работно време „от 11:00 ч. до 24:00 ч.“. Също така в т.4 от декларацията Д. /К. по баща/ е посочила, че горепосочената дейност извършва като лице работещо за „.С., ЕООД. При проверка на документите на Г.Д. /К. по баща/ е установено, че същата е със статут за краткосрочно пребиваване в Р.Б.. При проверката по работни места е предоставен от законният представител на дружеството-жалбоподател Договор за услуга №8/06.12.2017 г. сключен между „.С., ЕООД като „Възложител“ и „Б.“ЕООД като „Изпълнител“. В чл.1 от Договора е посочено, че „Възложителят" възлага, а изпълнителят приема да изпълнява услуги в почистването, изразяващи се в почистване, измиване, дезинфекция, търговски помещения и оборудване, хладилни съоръжения, извършвани в обект „Н.Х.“, находящ се в Г. у.Б.№37, с материали предоставени от възложителя.“ При извършена служебна справка в регистъра на трудовите договори на Информационната система на ИА ГИТ на 14.02.2018 г. е установено че „Б.“ЕООД не е изпращал уведомление по чл.62, ал.3 от КТ за регистриране на сключен писмен трудов договор с работници/служители. Не са установени данни към „Б.“ЕООД да има наети лица по трудово правоотношение, които да изпълняват възложената по чл.1 от горепосоченият договор дейност. Декларираната от Г.Д. /К. по баща/ дейност, която последната е посочила, че извършва в обекта на контрол, не съответства на дейността, която последната следва да изпълнява в качеството си на законен представител на „Б.“ЕООД. При проверката по работни места е установено, че тази дейност в обекта се осъществява от лицето Г.Д. /К. по баща/, като в т.10 от попълнената от нея декларация, Д. /К. по баща/ е отбелязала, че за извършваната от нея работа ще получава възнаграждение в размер на „700.00 лв., месечно“. Посочената сума съответства и на уговореното възнаграждение в чл.3 от Договора за услуга. При проверката е установено, че на лицето Г.Д. /К. по баща/ е осигурено работно място от дружеството-жалбоподател, като за извършваната работа е уговорено изплащане на възнаграждение с периодичност – „месечно“. От извършената проверка е установено, че „.С., Е. в качеството му на "Местен работодател" по смисъла на пар.1, т.11 от ЗТМТМ, е извършил нарушение на разпоредбите на ЗТМТМ като към 06.02.2018 г. е осигурил достъп до пазара на труда на Г.Д. /К. по баща/, родена на 21.03.1969 Г. гражданин на трета държава – У., която е със статут на краткосрочно пребиваващ чужденец в Р.Б., и като такава няма достъп до пазара на труда в Р.Б. . Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е И. на 2. г. обжалваното НП №01/000670 на Директора на Д„.Т.-Б., с което за описаното в акта нарушение по чл.8, ал.1, т.1 от ЗТМТМ, на основание чл.79, ал.4, вр. с чл.78, ал.1 от ЗТМТМ, на жалбоподателят е наложена имуществена санкция от 2,000.00 лв. Процесното административно-наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която в пълнота е възприета от административно-наказващия орган и възпроизведена в процесното НП.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по установяване на административното нарушение и други свидетели за установяване на обстоятелства от предмета на доказване по делото.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира следното от правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1, т.1 от ЗТМТМ, право на достъп до пазара на труда нямат работници – граждани на трети държави, които имат виза за краткосрочно пребиваване в Р.Б. .. От представените по делото писмени доказателства се установява, че Г.Д. /К. по баща/, родена на 21.03.1969 г. в У., е гражданин на трета държава У., със статут на краткосрочно пребиваване в Р.Б., поради което е нямала право на достъп до пазара на труда, тъй като правното основание на което пребивава в Р.Б.  попада в обхвата на забраната по чл.8, ал.1, т.1 от ЗТМТМ. От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че Г.Д. /К. по баща/ е извършвала трудова дейност в обект – ресторант "Н.Х.", находящ се в Б., у.Б.№37, експлоатиран от „.С., Е. към 06.02.2018 г. Декларираната дейност от Г.Д. /К. по баща/ по „почистване“ в проверявания обект, която последната е посочила че извършва се различава от дейността по управление и представителство, в качеството й на законен представител на „Б.“Е. с оглед представения по делото договор за услуга между дружеството-жалбоподател и „Б.“ЕООД. Установява се, че „.С., Е. в качеството му на "Местен работодател" по смисъла на пар.1, т.11 от ЗТМТМ, е извършил нарушение на разпоредбите на ЗТМТМ като към 06.02.2018 г. е осигурил достъп до пазара на труда на Г.Д. /К. по баща/, родена на 21.03.1969 г. в У., която е със статут за краткосрочно пребиваване в Р.Б.  и като такава няма достъп до пазара на труда в Р.Б. .

В случая съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона /чл.42 от ЗАНН/, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във вр. с констатираното нарушение. Въз основа на акта е И. и процесното НП, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН. Съдът приема, че в конкретния случай не намира приложение института по чл.28 от ЗАНН, доколкото в конкретния случай нарушението е с очертана обществена опасност, засяга обществените отношения свързани с регулиране на достъпа до пазара на труда на работници – граждани на трети държави и осъщественото нарушение има съществено обществено значение.

По отношение на вида и размера на наложената санкция, съгласно чл.78, ал.1 от ЗТМТМ, съдът приема, че определения размер на санкцията от 2`000.00 лв. /при граници от 1`500.00 лв. до 15`000.00 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен размер на наказанието от 1`500.00 лева, който е минимално предвидения такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието.

Предвид гореизложеното НП в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвиденото в чл.78, ал.1 от ЗТМТМ адм. наказание "имуществена санкция" в минимален размер на 1`500.00 лв.

Що се касае до направените от съда разноски от 20,00 лева за преводач по делото, то на основание чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.189, ал.3 от НПК и съгласно разрешението, дадено в ТР №3/1985 г. на ОСНК на ВС, следва дружеството-нарушител да бъде осъдено да заплати същите по сметката на Рг.РС.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №01/000670 от 2. г. на Директора на Д„.Т.-Б., с което на „.С., ЕООД с ЕИК*, с адрес за кореспонденция Г.Б., у.Б.№37, е наложена "имуществена санкция" от 2`000,00 лева, за нарушение на чл.8, ал.1, т.1 от ЗТМТМ, като на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл.78, ал.1 от ЗТМТМ, намалява размера на наложената „имуществена санкция“ от 2`000.00 лв. на 1`500.00 лв..

ОСЪЖДА „.С., ЕООД с ЕИК*, с адрес за кореспонденция Г.Б., у.Б.№37, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 20,00 лв. – разноски за преводач по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….