Р Е Ш Е Н И Е    824

 

Номер   824

Година   13.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200510

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел пета от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.-1.Е. с ЕИК*, с адр. Г.Р., У.Х.Б.№21, срещу НП №01/000748 от 04.06.2018 г. на Директора на Д„ИТ-Б., с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТq на жалбоподателя е наложено адм. наказание "имуществена санкция” от 2`000.00 лв., за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 КТ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло. Поддържа се, че в случая не е осъществен съставът на визираното в АУАН и НП адм. нарушение по чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ. Релевират се и оплаквания за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила по смисъла на чл.42, т.4 и т.5 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН.

Административно-наказващият орган Директора на Д„ИТ-Б. чрез процесуалния си представител оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.-1.Е. с ЕИК*, с адр. Г.Р., У.Х.Б.№21, срещу НП №01/000748 от 04.06.2018 г. на Директора на Д„ИТ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №01-000748 от 11.04.2018 г. от гл. инспектор за това, че при извършена проверка на 09.03.2018 г. около 10.00 часа от представители на Д„ИТ-Б. по работни места относно спазване разпоредите на трудовото законодателство, на обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, експлоатиран от „.-1.Е. с ЕИК*, и от извършена проверка на 11.04.2018 г. по документи на търговското дружество, е установено, че „.-1.Е. с ЕИК*, в качеството му на работодател, е извършил нарушение на трудовото законодателство, като не е сключил писмен трудов договор със В.Л., за предоставяната от него работна сила, в стопанисвания от търговското дружество обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, преди датата на постъпване на работа на лицето. В тази връзка с постановление изх.№18028672/11.04.2018 г. е обявено съществуването на трудовото правоотношение между В.Л. и „.-1.Е. с ЕИК*, за предоставяната от Л. работна сила, като „ковач на палети“ в обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, считано от 09.03.2018 г.. Посоченото постановление изх.№18028672/11.04.2018 г. е влязло в сила. В Акта за нарушение е отразено, че доказателство за установяване на описаното в него нарушение е и попълнена декларация за сВ.Л. от датата на проверката, в която декларация, е посочено извършваната от него трудова дейност за жалбоподателя като негов работодател, с конкретно определено му работно място, работно време, почивни дни, длъжност и трудово възнаграждение. Декларацията за В.Л. е попълнена от С.П. – друг работник в обекта. При извършена служебна справка в регистъра на трудовите договори на ТД на НАП е установено, че дружеството-жалбоподател не е изпращал уведомление по чл.62, ал.3 то КТ за регистриране на трудов договор сключен със В.Л. за полагания от него труд на 09.03.2018 г.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 04.06.2018 г. обжалваното НП №01/000748 на Директора на Д„ИТ-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание "имуществена санкция” от 2`000.00 лева за нарушение на чл.62, ал.1, вр. с чл.1, ал.2 от КТ.

Процесното адм. наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която в пълнота е възприета от административно-наказващия орган и възпроизведена в процесното НП.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.  

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по установяване на административното нарушение и други свидетели относно обстоятелства от предмета на доказване по делото.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е законосъобразно по следните съображения:

От събраните по делото гласни и писмени доказателства, категорично се установи, че жалбоподателят е работодател по смисъла на КТ и е допуснал до работа в обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, лицето В.Л., без да сключи в писмена форма трудов договор. От показанията на проверяващите инспектори се установи, че от страна на санкционираното лице от обективна страна е осъществен съставът на визираното в АУАН и НП адм. нарушение по чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ, като лицето В.Л. е полагало труд при установено работно време, работно място и уговорено трудово възнаграждение, без да е сключен трудов договор в писмена форма. Следователно, към 09.03.2018 г. между „.-1.Е. с ЕИК* и работника В.Л., е съществувало трудово правоотношение, със същностните му характеристики, като Л. е полагал труд в дърводелски цех, без да е бил сключен трудов договор в писмена форма. НП е издадено при спазване на административно-производствените правила и при пълно изясняване на обстоятелствата от значение за случая, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението.

Видно от събраните по делото доказателства, съставеният Акт за установяване на адм. нарушение /АУАН/ е предявен, респ. връчен на законния представител на дружеството при отказ да го подпише, като е съобразена разпоредбата на чл.43, ал.1 и сл. от ЗАНН. За да бъде актът законно предявен съгласно горецитираната разпоредба, той следва да се връчи на законния представител на дружеството или на изрично упълномощено за това лице. Видно изслушаните по делото свидетели по отказа на нарушителя да подпише акта, последният е надлежно предявен на законния представител на търговското дружество, който е отказал да го подпише, а и управителят на дружеството не е делегирал на упълномощен представител правомощия във връзка с подписването и получаването на актове за установяване на адм. нарушения.

Съставеният АУАН е връчен при спазване на процедурата по чл.43 от ЗАНН, доколкото актовете за установяване на адм. нарушение следва да се връчват лично на нарушителя, на неговия законен представител или на изрично упълномощено за това лице. В разглеждания случай АУАН е предявен лично на законния представител на търговското дружество.

В конкретния случай е надлежно връчен акта като не е ограничено правото на дружеството да организира защитата си още в началния етап на административно-наказателното производство, като наведе възражения срещу акта и ангажира съответните доказателства.

Събраните доказателства, налагат категоричният извод, че В.Л. е престирал работна сила, като работник в обект – Дърводелски цех, находящ се в Г. стар УПИ VI, кв.6, ПИ с идентификатор №61813.750.343.1, стопанисвана от „.-1.Е. с ЕИК*, по трудово правоотношение със същностните му характеристики /установено работно време, работно място, уговорено трудово възнаграждение/, без да е бил сключен трудов договор в писмена форма между него и работодателя. С това без всякакво съмнение са нарушени разпоредбите на чл.62, ал.1 и чл.1, ал.2 от КТ, изискващи отношенията по предоставяне на работна сила да се уреждат като трудови посредством сключен трудов договор в писмена форма. В случая съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона /чл.42 от ЗАНН/, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение. Нарушителят е индивидуализиран – работодател по смисъла на пар.1, т.1 от ДР на КТ, който е нарушил разпоредбата на чл.чл.62, ал.1 от КТ. Въз основа на акта е издадено и процесното НП, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН. Изложеното до тук налага да се приеме, че жалбата е неоснователна, а обжалваното НП е законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, поради което и същото като следва да бъде потвърдено от настоящата инстанция.

По отношение на вида и размера на наложената санкция, съдът приема, че определения размер на санкцията от 2`000.00 лв. /при граници от 1`500.00 лв. до 15`000.00 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен размер на наказанието от 1`500.00 лева, който е минимално предвидения такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието. Предвид гореизложеното, НП, в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвиденото в чл.414, ал.1 от КТ, адм. наказание "имуществена санкция" в минимален размер от 1`500.00 лв. Разпоредбата на чл.415в от КТ е неприложима по отношение на процесния случай, тъй като самият законодател в разпоредбата на чл.415в, ал.2 от КТ е изключил случаите на маловажност при нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 и 3 и чл.63, ал.1 и 3 от КТ.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №01/000748 от 04.06.2018 г. на Директора на Д„ИТ-Б., с което на „.-1.Е. с ЕИК*, с адр. Г.Р., У.Х.Б.№21, е наложена „имуществена санкция” от 2`000.00 лв.., за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 КТ, като на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл.414, ал.3 от КТ, намалява размера на наложената „имуществена санкция“ от 2`000.00 лв. на 1`500.00 лв..

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………