Р Е Ш Е Н И Е    860

 

Номер   860

Година   15.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200678

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.Р., с ЕИК*, с адрес Г.Р., У.“.Д.№2., срещу НП №01/000851 от 2.г. на Директора на Д.„.Т.-Б. с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.415, ал.1 КТ, на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция" от 1`500.00 лв., за нарушение на чл.415, ал.1, вр. чл.128, т.2 КТ.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административнонаказващият орган Директора на Д.„.Т.-Б., чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 Жалбата от „.Р. , с ЕИК*, с адрес Г.Р., У.“.Д.№2., срещу НП №01/000851 от 2.г. на Директора на Д.„.Т.-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №01-000851 от 25.06.2018 г. за следното: С призовка от 04.06.2018 г. по реда на чл. 45 АПК „.Р.-Р., е призовано за извършване на последваща проверка по документи в Д.„.Т.-Б. относно изпълнение на дадени задължителни предписания с Протокол за извършена проверка с изх. №ПР1745972/23.11.2017 г. на Д.„.Т.-Б.. В т.3 от Призовката е указано представянето на документи удостоверяващи изпълнението на задължителните предписания обективирани в горепосочения Протокол. На 18.06.2018 г. в Д.„.Т.-Б.  се е явил упълномощен представител на търговското дружество. В хода на проверката по документи не се представени платежни документи/фишове за получени трудови възнаграждения, разходни касови ордери, извлечения за банкови преводи или други платежни документи/ удостоверяващи изпълнението на задължително предписание №15 от горепосочения Протокол, нито са направени възражения че такива съществуват.  Видно от представените Вътрешни правила за организацията на работната заплата в предприятието, в Раздел VIII, „Ред за изплащане на работните заплати“ от тях, работодателят е определил периодичносттта на изплащане на трудовото възнаграждение на работницити и служителите, които са в трудови правоотношения с дружеството при следния ред „Трудовото възнаграждение се изплаща веднъж не по-късно от 30-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“. В предприятието „Месечната работна заплата се превежда по индивидуални банкови сметки на работниците и служителите, които те предварително са посочили или в брой на лицата, които нямат банкова сметка.“.  Неразделна част от задължителното предписание №15 от Протокол за извършена проверка с Изх. №ПР1745972/23.11.2017г. са Справки за дължими възнагрраждения на работниците М.К.-Б., Х.К. и И.Д., в които са отразени размерите на изработените и дължими, но неизплатени трудови възнаграждения на същите за м.05.2017 г. Не са представени писмени доказателства за изплащане на дължимото на горепосочените работници възнаграждение за периода посочен в задължително предписание №15, а именно за м.05.2017 г.

С оглед на гореизложеното е установено, че в определения за това срок,  „.Р. -Р. в качеството му на „работодател“ не е изпълнил задължителното предписание №15 от Протокол за извършена проверка с изх. №ПР1745972/23.11.2017 г. на Д.„.Т.-Б. а именно:  „ „.Р.-Р. в качеството му на работодател да изпълни задължението си и да изплати отработеното и дължимо трудово възнаграждение за м.05.2017 г. на работниците М.К.-Б., Х.К. и И.Д., посочени в Справки за дължими възнаграждения на същите, която е неразделна част от този протокол /предписание/, съгласно изискванията на чл.128, т.2 КТ“. Задължителното предписание е било с краен срок за изпълнение – 02.02.2018 г. Акта за установяване на адм. нарушение е съставен в отсъствие на нарушителя и надлежно връчен на същия.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 2.г. обжалваното НП №01/000851 на Директора на Д.„.Т.-Б. с което за описаното в акта нарушение по чл.415, ал.1, вр.128, т.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр. с чл.415, ал.1 от КТ, на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 1`500.00 лв. Процесното адм. наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която в пълнота е възприета от административнонаказващия орган и възпроизведена в процесното НП.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на наказателно постановление, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвиненение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.      

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетели по установяване на административното нарушение.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства съдът намира, че обжалваното НП е законосъобразно по следните съображения:

От фактическа страна по делото е установено, че на 01.12.2017г. и на 22.12.2017 г. ст. инспектори в Д.„.Т.-Б. са извършили проверка по документи на „.Р.-Р.. В резултат от извършената проверка било установено, че са налице нарушения на трудовото законодателство, поради което бил съставен Протокол за извършена проверка с изх. № ПР1745972/23.11.2017г., с който на основание чл.404, ал.1, т.1 от КТ са дадени задължителни предписания, обективирани в 30 точки със съотвен срок за изпълнение. На 18.06.2018 г. ст. инспектор извършил последваща проверка за изпълнение на дадените 30 бр. задължителни предписания, като се установило, че предписание №15 не е изпълнено в дадения срок. За извършената последваща проверка бил съставен протокол с изх. №ПР1820943/22.05.2018 г. за неизпълнение на предписание по т.15 - работодателят „.Р.-Р. да изпълни задължението си и да изплати отработеното и дължимо трудово възнаграждение за м.05.2017 г. на работниците  М.К.-Б., Х.К. и И.Д., съгласно разпоредбата на чл.128, т.2 КТ, в срок до 02.02.2018 г., за което бил съставен АУАН №01-000851/25.06.2018 г. Работодателят следва да изплати дължимото трудово възнаграждение на работниците до дата 02.02.2018 г., която дата предхожда началната дата на неплатежоспособността на дружеството – 16.08.2018 г., видно от приложеното по делото Решение, постановено по т.д. 117/2018 г., по описа на Бл.ОС. В тази връзка обстоятелството, че с Молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от ИА „ГИТ.-С., с правно основание чл.625 от ТЗ, във вр. с чл.608, ал.1, т.4 от ТЗ, е бил сезиран компетентният съд да открие производство по несъстоятелност и по делото е обявена несъстоятелността на „.Р.-Р. е ирелевантно за законосъобразността на НП.

Въз основа на цитирания АУАН, административно-наказващия орган издал процесното НП.

Съгласно разпоредбата на чл.404, ал.1 КТ за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, на законодателството свързано с държавната служба, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, контролните органи на инспекцията по труда и както и органите по чл.400 и 401, по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да прилагат принудителни административни мерки, посочени в точки 1-11, включително да дават задължителни предписания на работодателите за отстраняване на нарушения на трудовото законодателство. Видно от тази разпоредба, дадените с Протокол за извършена проверка с изх. №ПР1745972/23.11.2017 г.  на Д.„.Т.-Б., 30 бр. задължителни предписания са принудителни адм. мерки по своята същност. По аргумент на чл.405, изр.2 от КТ, обжалването не спира изпълнението на принудителната адм. мярка, т.е законодателят е допуснал предварително изпълнение на принудителните административни мерки с оглед засилената защита на интересите на работниците и служителите. Издаденото предписание по т.15 подлежи на предварително изпълнение по силата на чл.405 от КТ, поради което за да не съставлява неизпълнението му адм. нарушение, следва същото не само да е обжалвано, но и изпълнението му да е спряно от съда, каквито твърдения и установявания в случая няма. В настоящото административно-наказателно производство релевантните факти, обуславящи противоправно поведение по  чл.415, ал.1 от КТ са: наличието на дадени по надлежния ред и от надлежен орган задължителни предписания, и тяхното неизпълнение в определения за това срок от адресата им. При извършване на преценка за съответствието на процесното НП с материалния закон, съдът изследва единствено посочените факти и ако установи, че са налице следва да констатира съответствието на наказателното постановление със закона. От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че с Протокол изх. №ПР1745972/23.11.2017 г. на Д.„.Т.-Б. са дадени 30 бр. задължителни предписания, а видно от Протокол за последваща проверка с изх. №ПР1820943/22.05.2018 г. предписанието по т.15 не е изпълнено, поради което нарушението безспорно е доказано от обективна страна, а дружеството правилно е санкционирано. Предписанието по т.15, представляващо принудителна адм. мярка е издадено от компетентен орган по реда на чл.404, ал.1 от КТ и подлежи на изпълнение, което не е обвързано от обжалването му, съгласно чл.405 от КТ.

Съдът намира, че при провеждане на административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, че актът и постановлението са издадени от компетентни органи, в съответствие с изискванията съответно на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Неизпълнението на задължението на работодателя по чл.415, ал.1 от КТ, да изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1`500.00 до 10`000.00 лв.. Както се посочи по-горе, с постановлението е наложена такава санкция на работодателя, в минималния размер и на посоченото правно основание.

В случая съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона /чл. 42 от ЗАНН/, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение. Въз основа на акта е издадено и процесното НП, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН. Изложеното до тук налага да се приеме, че жалбата е неоснователна, а обжалваното наказателно постановление е законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, поради което и същото следва да бъде потвърдено от настоящата инстанция.

Воден от горните мотиви, съдът

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 01/000851 от 2.г на Директора на Д.„.Т.-Б. с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.415, ал.1 КТ, на „.Р., с ЕИК*, с адрес Г.Р., У.“.Д.№2.,  е наложена "имуществена санкция" от 1`500.00 лв., за нарушение на чл.415, ал.1, вр. чл.128, т.2 КТ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................................................