Р Е Ш Е Н И Е    862

 

Номер   862

Година   15.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200583

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по жалба, подадена от Д.К.И., ЕГН*, с адрес в Г.С., У.„.И.А.I.№6, В.БС. електронен Ф. серия К №1250611 на ОДМВР-Б., с който на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП – глоба от 100.00 лв. за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.

В жалбата се сочи, че обжалваният електронен Ф. е незаконосъобразен, оспорва се извършване на нарушението, както и неговото установяване. Излагат се твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание жалбоподателят - редовно призован, при условията на чл.61, ал.2 от ЗАНН, не се явява и не изразява становище по същество.

Административно-наказващият орган - редовно призован, не изпраща представител в съдебно заседание и не ангажира становище по жалбата.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не ангажира становище по жалбата.

Съдът, след като съобрази доводите на страните, събрания по делото доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:

На 09.06.2018 г. в 15,14 часа, по път II-19 за Г.Б. в района на 32 км, при ограничение на скоростта на 50 км/ч, въведено с пътен знак В-26 е установено извършването на нарушение за скорост, чрез засичане скоростта на движение на лек автомобил марка Ф., модел П. с рег.№*, като установената стойност на скоростта на движение е 74 км/ч.

Свидетелят Р.К. изготвил снимков материал от техническото средство, след което била направена справка по рег. № на автомобила за това кой е собственик на същия, от която е видно, че МПС с рег. №* е регистрирано на Д.И.. За констатираното нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, е издаден процесния електронен Ф. от ОДМВР-Б. серия К, №1250511, с който на Д.И. за адм. нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, е наложено адм. наказание "Глоба" от 100.00 лв.

Посочените в Е.Ф. за нарушение фактически констатации се потвърждават от показанията на разпитания по делото свидетел К., който е посочил, че фишът е съставен след установяване на нарушението с мобилна радарна установка. Същия посочва и в какво се състои намесата на контролния орган, както и начина на засичане на автомобила.

По делото е представен снимков материал от техническото устройство, както и протокол за проверката на мобилна система за видеоконтрол TFR-1М №4835. Приложена е схема на пътя с посочване на разположените в участъка пътни знаци.

Като доказателство по делото е приета и приложената в административнонаказателната преписка заповед №8121з-748 от 24.06.2015 г. на Министъра на ВР.

Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на показанията на разпитания по делото свидетел и приетите писмени доказателства, които са безпротиворечиви относно подлежащите на доказване факти.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е депозирана от надлежно лице, в установения в чл.189, ал.8 ЗДвП 14-дневен срок от връчване на фиша, поради което е допустима, разгледана по същество - основателна, по следните съображения.

Съдът намира, че не са налице пропуски в съдържанието на електронния Ф., довело до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Обжалваният електронен Ф., издаден за нарушение, установено и заснето с техническо средство, съдържа всички законово установени реквизити - данни за териториалната структура на М., на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика, на името на когото е регистрирано МПС, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, сметката и мястото на доброволното й плащане, съгласно разпоредбата на  чл.189, ал.4 от ЗДвП. Същият е издаден по бланка-образец, утвърдена от министъра на вътрешните работи.

Съдът намира, че правилно е определен и субект на отговорност. Според показанията на свидетеля К., след направена справка е установено, че автомобилът с посочения регистрационен номер е именно на жалбоподателя.

Съдът намира обаче, че в конкретния случай не са спазени правилата на Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на АТС. Съгласно чл.10 от Наредбата, за всяко използване на мобилно АТСС за контрол, се попълва протокол съгласно приложението, като протоколът по ал.1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и края на контролирания участък, а при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта, протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда.

По делото не е приложен такъв протокол, което според съда съктавлява съществено процесуално нарушение. Спазването на изискванията на Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на АТС е гаранция за правилното използване на АТСС и точното отразяване на показанията му. В този смисъл, неизпълнението на изискването на чл.10 от Наредбата, накърнява правото на защита н нарушителя, доколкото поставя под съмнение достоверността на данните, установени с АТСС, респ. времето, място и обстоятелствата, при които е извършено нарушението.

По изложените съображения съдът намира, че електронния Ф. се явява незаконосъобразен, поради което и следва да се отмени.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Електронен Ф. за налагане на глоба за нарушение, установено с АТС, серия серия К №1250611 на ОДМВР-Б., с който на Д.К.И., ЕГН*, с адрес в Г.С., У.„.И.А.I.№6, В.Б за адм. нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, е наложено адм. наказание "Глоба" от 100.00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.АС по реда на глава 12-та от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………