Р Е Ш Е Н И Е    874

 

Номер   874

Година   18.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200516

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН. Образувано е по Ж., подадена от „.М.О., ЕИК*, с адрес в Г.Б., У.„Б.”№22, представлявано от У.Д.Б.И. срещу НП №К-14508 от 2. Г. издадено от Директора на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.232, ал.2 от ЗТ – „имуществена санкция” от 1`500.00 лева за нарушение на чл.216, ал.1 от ЗТ.

Твърди се в жалбата, че оспореното НП е незаконосъобразно, тъй като дружеството-жалбоподател не предлага услуги в балнеолечебен център по смисъл на чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ и рекламните брошури, надписи и ценоразпис нямат за цел да въведат в заблуждение клиентите на хотела, че такива услуги се предлагат. В този смисъл, жалбоподателят сочи, че НП е издадено в противоречие на материалния закон, тъй като констатациите в него са неверни. В жалбата се излагат съображения за приложението на чл.28 от ЗАНН.

С жалбата управителят на „.М.ООД-Б. ангажира писмени доказателства.

В съдебно заседание търговското дружество, Ч. законния си представител, поддържа жалбата.

Административно-наказващият орган не изпраща законен или договорен представител. Не прави доказателствени искания.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

След съвкупен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 22.02.2018 г. в 13.00 часа свидетелите Н.Р. и П.К. извършили проверка на спа център, прилежащ към хотел – резиденс „А.“, находящ се в Г.Б., У.„С.”№10. В хода на проверката е установено, че спа-центърът е разположен на партерния етаж в хотела и разполага с фитнес, съблекални, стая за релакс, финландска сауна, панорамна инфраред сауна с хималайска сол, шоково ведро със студена вода, масажни кабинети, парна баня, джакузи, закрит плувен басейн със зона за хидромасаж, детски басейн и зона с шезлонги. Спа-центърът е самостоятелно обособен, но се обслужва от рецепцията на хотела, където е обявен ценоразписа на услугите, има указателни табели и брошури. Проверката е извършена в присъствието на У. на „.М.ООД-Б. – Д.И., който не е представил сертификат за стопанисвания спа-център или документ, удостоверяващ предприети действия по сертифицирането на прилежащия към хотел-резиденс „А.“ спа-център. За удостоверяване на констатациите от проверката, проверяващите служители на Административно-наказващия орган са съставили констативен протокол №К-2649975 от 22.02.2018 г. към който е приложен препис от фактура за стойността на масаж с вулк. камъни, доставчик по която е дружеството-жалбоподател.

На 09.03.2018 Г. свидетелят Н.Р., в присъствието на В.К., е съставил акт за установяване на адм. нарушение №К-14508 затова, че при направена проверка на 22.02.2018 г. в спа-център, прилежащ към хотел-резиденс „А.“, находящ се в Г.Б., У.„С.”№10, стопанисван от „.М.ЕООД-Б. е установено, че търговското дружество извършва дейност в несретифициран обект съгласно изискванията на чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ, с което е нарушена разпоредбата на чл.216 от ЗТ. Актът е съставен в присъствието на У. на дружеството-жалбоподател, на когото е връчен препис от него веднага след изготвянето му.

В законовия срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН законният представител на нарушителя представя писмени възражения, в който сочи, че описаната в акта за установяване на адм. нарушение фактическа обстановка не отговаря на действителното положение. Сочи, че е налице неяснота относно времето, мястото и обстоятелствата, при които е извършено административното нарушение, поради което и само на това основание Административно-наказателното производство следва да бъде прекратено.

Въз основа на акт за установяване на адм. нарушение №К-14508 от 09.03.2018 г. при идентично с АУАН описание на фактическата обстановка на нарушението, след преценка на констатациите на актосъставителя и на възраженията на нарушителя, Директорът на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, е издал атакуваното НП №К-14508 от 2. г. с което за нарушение на чл.216 от ЗТ, на „.М.ЕООД-Б. е наложено адм. наказание „имуществена санкция” от 1`500.00 лв.

НП е връчено на Д.И. – законен представител на дружеството-жалбоподател на 25.06.2018 г. с пощенска пратка. Жалбата срещу него е депозирана пред Административно-наказващия орган на 29.06.2018 г.

При обжалването на НП пред РгРС са събрани гласни доказателства – разпит на лицата, извършили проверката. Показанията на двамата служители на Административно-наказващия орган са безпротиворечиви, логически последователни и кореспондиращи едни с други и се припокриват с фактическите констатации, изложени в акта за установяване на адм. нарушение и в протокола за проверка. В съдебно заседание свидетелите сочат, че хотелът и ресторантът, стопанисвания от санкционираното юридическо лице, са сертифицирани и категоризирани, но за прилежащия спа център няма необходимия сертификат.

Със заповед №336 ЛС от 22.04.2015 г. Председателя на КЗП свидетелят Н.Р. е определен за длъжностно лице, което има право да съставя актове за установяване на адм. нарушени на законите и подзаконовите нормативни актове, контрола по приложението на които е възложен на К.. Като доказателство по делото е приета и заповед №891 от 12.10.2016 г. на Председателя на КЗП, с която е овластен Директора на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП да издава НП.

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на писмените доказателства, приети по делото и свидетелските показания, събрани в откритото съдебно заседание на 02.10.2018 г.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Обжалваното НП е издадено от материално и териториално компетентен Административно-наказващ орган. Съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ, НП се издават от председателя на К. или оправомощено от него лице. С приетата като писмено доказателство заповед №891 от 12.10.2016 г. на издателя на НП са делегирани права за издаването на санкционни актове. Актът за установяване на адм. нарушение, също е съставен от надлежно оправомощено лице, на когото са възложени тези функции със заповед №336 ЛС от 22.04.2015 г. на Председателя на КЗП.

В хода на Административно-наказателната процедура не са нарушени установените законови норми относно сроковете за съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и издаване на НП. Актът е съставен в давностния тримесечен срок по чл.34 ал.2 от ЗАНН, считано от деня на откриване на нарушението. НП е издадено след изтичане на тридневния срок за възражения от съставянето на акт, както и след изтичането на едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН, но доколкото последният е инструктивен, неспазването му не води до съществено процесуално нарушение.

В Административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения по съставянето и връчването на АУАН и НП. Актът е връчен на законния представител на санкционираното юридическо лице. Обжалваното НП също е връчено на У. на дружеството-нарушител.

Оспореното НП е незаконосъобразно, респ. жалбата е основателна, тъй като актосъставителят и Административно-наказващият орган са дали неправилна правна квалификация на нарушението, за което е повдигнато адм. обвинение на „.М.ЕООД-Б. и в този смисъл са налице нарушения на разпоредбите на чл.42, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН. Сочените като нарушени правни норми са разпоредбите на чл.3, ал.2, т.5 и чл.216 от ЗТ. Според първата цитирана норма самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове са туристически центрове. Втората разпоредба има санкционен характер и определя вида и размера на наказанието, на лице, което предлага услуги в несертифициран обект по чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ. Нито една от двете цитирани в НП не регламентира правно дължимото от наказания субект поведение, което той не е осъществил. Задължението на лице, стопанисващо спа-център, да получи сертификат е регламентирано в чл.138 от ЗТ и в Наредба №2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център". Предвид горното, съдът намира, че в Административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като не е дадена правилна правна квалификация на административното нарушение. Същото накърнява правото на З. на наказаното лице, тъй като за него е налице неяснота срещу какво адм. обвинение се защитава. Това процесуално нарушение е неотстранимо във въззивна проверка, поради което има за последица отмяната на обжалваното НП.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №К-14508 от 2. г. издадено от Директора на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, с което на „.М.О., ЕИК*, с адрес в Г.Б., У.„Б.”№22, представлявано от У.Д.Б.И. е наложено административно „имуществена санкция” от 1`500.00 лева за нарушение на чл.216, ал.1 от ЗТ, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж., подадена Ч. РгРС до Бл.АС по реда на глава 12-та от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………