Р Е Ш Е Н И Е    875

 

Номер   875

Година   18.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200512

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН. Образувано е по Ж., подадена от „.А.О., ЕИК*, с адр. в Г.С., район С.Б.”Ц.Ш.№4, .3, представлявано от управителя И.И.Г., срещу НП №К-14486 от 2. Г. издадено от Директора на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание „имуществена санкция” от 2`000.00 лева за нарушение на чл.114, т.1, вр. чл.206, ал.2 от ЗТ.

Твърди се в жалбата, че оспореното НП е незаконосъобразно, тъй като е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Излагат се подробни съображения, че дружеството-жалбоподател не е осъществяло дейност по настаняване на туристи в обектите, описани в НП. Твърди, че е налице противоречие в процесното НП досежно датата на извършване на нарушението. В жалбата се излагат съображения за приложението на чл.28 от ЗАНН.

С жалбата законният представител на управителят на „.А.ООД-С. представя препис от обжалваното НП.

В съдебно заседание търговското дружество, чрез пълномощника на законния представител, поддържа жалбата. Моли за събирането на гласни доказателства. В становището си съществото на спора доразвива доводите, изложени в жалбата.

Административно-наказващият орган не изпраща законен или договорен представител. Не прави доказателствени искания.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

След съвкупен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 22.02.2018 г. в 13.00 часа свидетелите Н.Р., П.К. и В.Ч. извършили проверка в обект – стаи за гости и апартаменти за гости в ж.к.„С.И.“, находящ се в Г.Б., местност „С.И.Р.“. При проверката е установено, че дружеството-жалбоподател извършва туристическа дейност в стаи и апартаменти за гости, намиращи се в комплекса. На рецепцията на комплекса, където е работил служител на „.А.ООД-С. (свидетелката Д.К.), има поставени удостоверения за категоризация на 17 обекта (същите са приложени в административно-наказателната преписка и приети като доказателства). Проверяващите установили, че освен в тези обекти туристи са настанени в още четиридесет и един обекта, посочени с номера на стаите и апартаментите за периода от 15.02.2018 г. до 22.02.2018 г. Тази констатация са направили въз основа на данните в регистъра за настанените гости, който също е приобщен към преписката. За стаите и апартаментите, където са били настанени туристи, жалбоподателят не е представил удостоверения за категоризация. Проверката е извършена в присъствието на служител на „.А.ООД-С. – свидетелката Д.К.. За удостоверяване на констатациите от проверката, проверяващите служители на административно-наказващия орган са съставили констативен протокол №К-2649976 от 22.02.2018 г.

На 06.03.2018 г. свидетелят Н.Р., в присъствието на В.К., е съставил акт за установяване на адм. нарушение №К-14486 затова, че при направена проверка на 22.02.2018 г. в ж.к.„С.И.“, находящ се в Г.Б., местността „С.И.Р.“ е установено, че за периода от 15.02.2018 г. до 22.02.2018 г. „.А.ООД-С. извършва туристическа дейност и настанява гости в стаи и апартаменти, прилежащи към комплекса с номера: 102, 103, 122, 123, 125, 104, 119, 120, 101, 115, 121, 227, 244, 232, 241, 213, 229, 306, 336, 340, 323, 342, 425, 448, 534, 535, 539, 550, 601, 606, 613, 618, 626, 714, 717, 720, 726, 727, 733, 740, 820, 812, 804, 819 и 811, за които няма издадено удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по тяхното категоризиране. Посочено е в акта, че нарушението е извършено на 22.02.2018 г. Актосъставителят квалифицира нарушението като такова по 114, т.1 от ЗТ. Актът е съставен в присъствието на изрично упълномощен представител на управителя на дружеството-жалбоподател, на когото е връчен препис от него веднага след изготвянето му. В преписката е приложен препис от пълномощното(л.22 от делото).

При съставянето на акта пълномощникът на „.А.ООД-С. е отразил, че ще представи допълнително възражения, но в законовия срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН, такива не са депозирани.

Въз основа на акт за установяване на адм. нарушение №К-14486 от 06.03.2018 Г. при идентично с АУАН описание на фактическата обстановка на нарушението и след преценка на констатациите на актосъставителя, Директорът на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, е издал атакуваното НП №К-14486 от 2. Г. с което за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ, на „.А.ООД-С. е наложено адм наказание „имуществена санкция” от 2`000.00 лв.

НП е връчено на служител на дружеството-жалбоподател на 25.06.2018 г. с пощенска пратка. Жалбата срещу него е депозирана пред административно-наказващия орган на 28.06.2018 г.

При обжалването на НП пред РС-Рг са събрани гласни доказателства – разпит на лицата, извършили проверката, служителя на „.А.ООД-С. и св. Й.С., също служител на санкционираното юридическо лице. Показанията на тримата служители на административно-наказващия орган са безпротиворечиви, логически последователни и кореспондиращи едни с други и се припокриват с фактическите констатации, изложени в акта за установяване на адм. нарушение и в протокола за проверка. Според показанията на свидетелите С. и К.„.А.ООД-С. отговаря за поддръжката на комплекс „С.И.“. Комплексът е от затворен тип, поради което има пропускателен режим. Същото налага регистриране на посетители във всички обекти в комплекса, включително и когато са собственици на обекти или техни гости. Тези двама свидетели поясняват, че на рецепцията се издава ключ-карта, на всяко лице, което ползва обект в комплекса и това лице се вписва в регистъра, независимо дали се настанява в стая или апартамент, предоставяни от „.А.ООД-С. или в друг обект.

Като доказателство по делото е приет правилник за вътрешния ред в комплекс „С.И.“, според чл.31 от който всички собственици и техните гости са длъжни да се регистрират при пристигането им в комплекса.

Със заповед №336 ЛС от 22.04.2015 г. Председателя на КЗП свидетелят Н.Р. е определен за длъжностно лице, което има право да съставя актове за установяване на административни нарушени на законите и подзаконовите нормативни актове, контрола по приложението на които е възложен на К.. Като доказателство по делото е приета и заповед №891 от 12.10.2016 г. на Председателя на КЗП, с която е овластен Директора на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП да издава НП.

Останалите писмени доказателства са ирелеванти за делото, поради което съдът не ги обсъжда.

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на писмените доказателства, приети по делото и свидетелските показания, събрани в откритото съдебно заседание на 02.10.2018 г.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Обжалваното НП е издадено от материално и териториално компетентен административно-наказващ орган. Съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ, НП се издават от председателя на К. или оправомощено от него лице. С приетата като писмено доказателство заповед №891 от 12.10.2016 г. на издателя на НП са делегирани права за издаването на санкционни актове. Актът за установяване на адм. нарушение, също е съставен от надлежно оправомощено лице, на когото са възложени тези функции със заповед №336 ЛС от 22.04.2015 г. на Председателя на КЗП.

В хода на административно-наказателната процедура не са нарушени установените законови норми относно сроковете за съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и издаване на НП. Актът е съставен в давностния тримесечен срок по чл.34, ал.2 от ЗАНН, считано от деня на откриване на нарушението. НП е издадено след изтичане на 3-дневния срок за възражения от съставянето на акт, както и след изтичането на едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН, но доколкото последният е инструктивен, неспазването му не води до съществено процесуално нарушение.

В административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения по съставянето и връчването на АУАН и НП. Актът е връчен на изрично упълномощен представител на законния представител на санкционираното юридическо лице. Обжалваното НП е връчено на служител на дружеството-нарушител.

Оспореното НП е незаконосъобразно, респ. жалбата е основателна, тъй като са допуснати съществени процесуални нарушения, касателно задължителните реквизити на АУАН и на НП, визирани в разпоредбите на чл.42, т.2 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. И в акта за установяване на адм. нарушение и в НП е налице противоречие относно датата на извършване на нарушението, за което е повдигнато адм. обвинение на „.А.ООД-С.. Нарушението, за което дружеството е привлечено към отговорност, е настаняване на гости в некатегоризирани стаи и апартаменти. от една страна е посочено, че това е извършено за периода от 15.02.2018 г. до 22.02.2018 г. а от друга страна в санкционния акт се сочи, че нарушението е извършено на 22.02.2018 г. Това противоречие в датата на извършване на нарушението, според съда е съществено процесуално нарушение, тъй като накърнява правото на З. на санкционирания субект, доколкото за него е налице неяснота срещу какви факти следва да се защитава.

Независимо от горното съдът счита, че административно-наказващият орган, чиято е доказателствената тежест, не установи извършването на вмененото на жалбоподателя нарушение. Съставът, за който е повдигнато адм. обвинение, е настаняване на туристи в некатегоризирани обекти. От доказателствата в административно-наказателната преписка и събраните във въззивното производство, не може да се направи категоричен извод, че именно „.А.ООД-С. е предоставяло на гостите на комплекса стаите и апартаментите, за които няма удостоверение за категоризация. Единствените данни в тази насока се съдържат в регистъра, воден от „.А.ООД-С. за лицата, които ползват обекти в комплекс „С.И.“. Същите обаче не са достатъчни да обусловят фактическата констатация, че именно дружеството-жалбоподател е настанявало гости в некатегоризираните обекти. За жалбоподателя, като дружество, заето с поддръжката на комплекса, е налице задължение да води регистър на всички посетители на комплекса включително и на собствениците на самостоятелни обекти. Изпълнението на това задължение не води до единствения фактически извод, че именно „.А.ООД-С. е настанявало посетителите на комплекса в некатегоризираните обекти. В този смисъл съдът приема, че не се установи по безспорен и категоричен начин от административно-наказващия орган авторството на деянието.

С оглед гореизложените доводи НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №К-14486 от 2. г. издадено от Директора на РД за областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, с което на „.А.О., ЕИК*, с адр. в Г.С., р.С.Б.”Ц.Ш.№4, .3, представлявано от управителя И.И.Г., е наложено адм наказание „имуществена санкция” от 2`000.00 лева за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж., подадена чрез РС-Рг до Бл.АС по реда на глава 12-та от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………