Р Е Ш Е Н И Е    982

 

Номер   982

Година   20.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200773

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Ц.Б.Б. роден на 27.09.1990 г. в Г.П., с адрес: Г.П., у.„Н.Д.П.“№11, с адрес: Г.Н., К.„Ч.“78Б, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с висше образование, управител на търговско дружество, ЕГН*, за ВИНОВЕН в това, че от неустановена дата до около 18.15 часа на 03.01.2018 г. в апартамент в Г.Б., у.„К.д.“№3, .1, без надлежно разрешително, изискващо се от ЗКНВП - чл.7: ,,Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от яйца без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон. „държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на ЗКНВП- чл.3, ал.1: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат; 2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.“ и ал.2: „С наредба, приета от МС, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицинавр. с НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС №293 от 27.10.2011 г., обн., ДВ, бр.87 от 4.11.2011 г. - чл.3: „Растенията и веществата по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗКНВП (ЗКНВП) се класифицират, както следва: 1. Списък 1 - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение №1“ и Приложение №1 към чл.3, т.1: „Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина са : ...амфетамин ...“, държал високорисково наркотично вещество - амфетамин с тегло 0.40 грама на стойност 12.00 лв. - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.II, т.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК, вр. с чл.191, ал.1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага адм. наказание „глоба” от 1`000.00 лева.

ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.354а, ал.6 НК, вр. с чл.53 от НК, наркотичното вещество – амфетамин с тегло 0.40 грама, което след влизане на решението в сила, да бъде унищожено по реда предвиден за това в ЗКНВП.

ОСЪЖДА обвиняемият Ц.Б.Б. с ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б., сумата от 339.06 лева, представляващи разноски за експерти.

Решението подлежи на обжалване и протестиране от страните в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:..................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 07.03.2019 г.

към РЕШЕНИЕ №982 от 20.02.2019 г.

по НАК.Д. №773 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесено постановление от РП-Р., с което обвиняемият Ц.Б.Б. е предаден на съд по обвинение, за това, че от неустановена дата до около 18.15 часа на 03.01.2018 г. в апартамент в Г.Б., у.„К.д.“№3, .1, без надлежно разрешително, изискващо се от ЗКНВП - чл.7: ,,Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от яйца без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон. „държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на ЗКНВП- чл.3, ал.1: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат; 2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.“ и ал.2: „С наредба, приета от МС, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицинавр. с НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС №293 от 27.10.2011 г., обн., ДВ, бр.87 от 4.11.2011 г. - чл.3: „Растенията и веществата по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗКНВП се класифицират, както следва: 1. Списък 1 - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение №1“ и Приложение №1 към чл.3, т.1: „Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина са: ...амфетамин ...“, държал високорисково наркотично вещество - амфетамин с тегло 0.40 грама на стойност 12.00 лв. - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр. II, т.1 от НК.

Представени са и доказателствени материали /ДП №231/2018 г. по описа на РУ„П“-Б./, които според прокуратурата установяват сочените обстоятелства.

Обвиняемият - редовно призован, не се явява.

РП- Р. - редовно призована, не се явява представител и не се представлява.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

Ц.Б.Б. e роден на 27.09.1990 г. в Г.П., с адрес: Г.П., у.„Н.Д.П.“№11, с адрес: Г.Н., К.„Ч.“78Б, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с висше образование, управител на търговско дружество, ЕГН*.

Обвиняемият Ц.Б.Б. обитавал апартамент, находящ се на у.„К.д.“, №31, .1 в Г.Б., в който на 03.01.2018г. в 18.15 часа започнало извършването на процесуално-следствено действие - претърсване и изземване. В хода на това действие бил открит един брой мобилен телефон, а в раница - кутия, ведно с намираща се в нея бучка бяло кристално вещество.

За така извършеното процесуално-следствено действие бил съставен Протокол за претърсване и изземване /л.16/, като били направени и фотоснимки. Били иззети и посочените веществени доказателства.

Обвиняемият написал в протокола, че бучката вещество е амфетамин и го притежава от лятото.

След това за времето от 19.20 часа до 20.00 часа било извършено претърсване и изземване в лек автомобил с рег. №*, за което бил съставен Протокол за претърсване и изземване /л.22/, като били направени и фотоснимки. Не били иззети веществени доказателства.

Видно от експертна справка /39/, бялото кристално вещество, не реагира положително на наркотичното вещество.

Двете действия по претърсване и изземване били одобрени с определение от 04.01.2018 г., постановено по ч.н.д. №14/2018 г. по описа на Рг.РС.

На 05.01.2018 г. бил извършен оглед на вещественото доказателство  - мобилен телефон. В съставеният протокол за оглед на веществени доказателства тази вещ била описана, като били направени и фотоснимки.

Видно от физико-химическа експертиза №Н-12/18.01.2018 г., изпълнена от експерт - химик при СНТЛ към ОД на МВР-Б. /л.40 - л.44/, бялото вещество реагира на производно на амфетамин, но не може да установи процентното му съдържание.

Видно от протокол №183/01.02.2018 г. за извършена физико-химическа експертиза, изпълнена от вещо лице при БНТЛ към ОД на МВР-П. /л.47/, изследваното вещество представлява амфетамин със съдържание на амфетамин във веществото 15.78 тегловни %.

Видно от съдебно-техническа експертиза /л.55 - л.70/, в изследвания обект – мобилен телефон, не се установяват данни и информация относими към поставените въпроси..

С разписка от 18.10.2018 г. мобилният телефон бил върнат на обвиняемия.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  събраните по делото писмени доказателства, както и писмени доказателствени средства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК доказателства, събрани в наказателното производство, както и заключения по физико-химически експертизи  и съдебно-техническа експертиза.

Налице са преки и верига от косвени доказателства, обосноваващи еднозначен и непораждащ съмнение извод за съставомерността и авторството на деянието. Досежно значимите за правилното решаване на делото обстоятелства - факта на извършване на деянието, авторството, субективната страна на деянието, конкретното своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено - фактическата обстановка, са събрани достатъчно доказателствени материали. Доказателствата по делото са еднопосочни, взаимно допълващи се в логична връзка и последователност едно спрямо друго, като установяват по несъмнен начин престъпното поведение на дееца. Съдът счита, че обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, установяват по безспорен начин фактите относно авторството, периода, мястото и механизма на извършване на престъплението.

Фактическите констатации относно деня и мястото на извършване на деянието, както и неговия извършител, се извеждат по несъмнен начин от всички налични по делото доказателства. Съдът отчете, че за тези обстоятелства, които са част от главния факт, предмет на доказване в настоящото производство, доказателственият материал е непротиворечив.

Съдът не поставя под съмнение процесуалната годност на събраните писмени доказателства по делото, както и писмени доказателствени средства, неоспорени от страните. Съдът кредитира същите, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Кореспондират с установеното по делото и данните, съдържащи се в Протокол за претърсване и изземване /л.16/, Протокол за претърсване и изземване /л.22/, експертна справка /39/, определение от 04.01.2018 г., постановено по ч.н.д. №14/2018 г. по описа на Рг.РС, протокол за оглед на веществени доказателства, разписка от 18.10.2018 г., справка за съдимост, автобиография и декларация за семейно положение и имотно състояние.

Съдът кредитира като напълно годно доказателствено средство Протоколите за претърсване и изземване, единият от които се явява основно доказателствено средство в подкрепа на обвинителната теза. Тези извършени действия, съдът намира, че не са опорочени, и че са извършени при спазване на всички изисквания на процесуалния закон. Документите съдържат всички предписани от закона реквизити по отношение на съставянето и на съдържанието им. Всеки един от двата протокола удостоверява не само действията, но и мястото и приблизителното време на извършването им, което в достатъчна степен се индивидуализира от наличните доказателства. Посочените документи съдържат всички предписани от закона реквизити по отношение на съставянето и на съдържанието им. Действието по извършеното претърсване и изземване в квартирата на подсъдимият, както и това в автомобила му, са били одобрени с определение на Рг.РС., постановено на следващия ден, след извършването на тези действия. Данните по делото подкрепят извода, че претърсването и изземването и в двата случая са извършени в съответствие с изискванията по чл.163 НПК, в присъствието на поемни лица и протоколите са годно доказателствено средство. Очевидно претърсването и измемването в квартирата на подсъдимият  е извършено въпреки липсата на разрешение на съдия. В случая, съдът намира, че действието не е извършено в нарушение на императивните разпоредби на НПК и същото е законосъобразно, защото случаят е бил неотложен, предвид възможността инкриминираното вещество да бъде укрито от него или друго лице, или унищожено.

Съдът кредитира като напълно годно доказателствено средство и протокола за оглед. Тези документи съдържат всички предписани от закона реквизити по отношение на съставянето и на съдържанието му. В случая следва да се има предвид, че поемните лица не са възразили нито по начина на провеждане на процесуално-следствените действия, нито срещу резултатите от тях.

Експертната справка няма характеристиките на експертизата, като способ на доказване по НПК, но има същността на официален документ, по смисъла на чл.93, ал.1, т.5 от НПК. Поради което и съгласно чл.127 от НПК следва да се приеме за годно писмено доказателствено средство (документ), което е валиден доказателствен източник, с който се установяват и/или проверяват доказателства.

От справка за съдимост, се установява, че обвиняемият не е осъждан /реабилитиран/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. От декларация и автобиография, се установява, че обвиняемият е в недобро материално положение, не е женен и няма деца. Видно от справка за актуално състояние на трудови договори на обвиняемия, към датата на деянията не е работил по трудово правоотношение.

Видно от разписка от 18.10.2018 г., мобилният телефон е бил върнат на обвиняемия.

След  направения самостоятелен анализ на приетите по делото физико-химически експертизи и съдебно-техническа експертиза, ценени внимателно при съпоставка с останалите доказателствени източници, съдът намира, че се явява доказано повдигнатото обвинение на обвиняемия. Съдът счита за професионално и обективно изготвено всяко от тези заключения, като ползва същите при изясняване на фактическата обстановка и правните си изводи по делото. Същите са обективни, постановени от лица с необходимите знания в своята област, не са оспорени от страните и са приети без възражения от тях. Всяко от експертнните заключения на вещите лица се основава на обоснован научен анализ на относимите по делото факти и обстоятелства, за установяването на които е доказано, че са необходими специални знания от областта на науката. Тези заключения не са оспорени от страните, експертизите са изготвени съгласно процесуалните правила, безпристрастно и непротиворечиво, а заключенията са пълни и обосновани, поради което съдът ги кредитира изцяло.

Изводите на вещите лица по физико-химическите експертизи, кореспондират изцяло с установеното в приетата по делото експертна справка. От заключението на назначената в досъдебното производство физико-химическа експертиза №Н-12/18.01.2018 г., изпълнена от експерт - химик при СНТЛ към ОД на МВР-Б. /л.40 - л.44/, се установява, че намереното бяло вещество реагира на производно на амфетамин, но не може да установи процентното му съдържание.   От заключението на назначената в досъдебното производство физико-химическа експертиза, изпълнена от вещо лице при БНТЛ към ОД на МВР-П. /л.47/, изследваното вещество представлява амфетамин със съдържание на амфетамин във веществото 15.78 тегловни %, като стойността му е 12,00 лв.

 Изводите на вещите лица по физико-химическите експертизи, кореспондират изцяло с установеното в приетата по делото експертна справка.

Видно от съдебно-техническа експертиза /л.55 - л.70/, в изследвания обект – мобилен телефон, не се установяват данни и информация относими към поставените въпроси.

Настоящата инстанция кредитира и останалите събрани по делото, но необсъдени поотделно по-горе писмени доказателства. Доколкото обаче същите са непротиворечиви по отношение на релевантните за доказване факти, съдът намира за ненужно подробното им обсъждане. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

По делото са били приети веществени доказателства. Съдът кредитира приетите веществени доказателства, като относими към предмета на спора.

Цитираната фактология изведена от анализа на доказателствата е достатъчна по съдържанието си за обосноваване на изводите, че обвинението е доказано по всичките си елементи. В случая всички елементи от състава на престъплението са налице, като е установено деянието, времето, мястото, начина му на извършване, както и неговото авторство. От събраните доказателства се установява безспорно и, че субекта на престъплението е правилно установен и това е именно обвиняемият. Той именно е лицето, което е осъществявал фактическа власт върху високорисковото наркотично вещество – амфетамин с тегло 0.40 грама, открито при процесуално – следствените действия.

При гореизложеното, съдът намира, че обвиняемият Ц.Б.Б., следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.II, т.1 от НК. Съдът приема за установено, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на това престъпление.

Съдът приема, че от неустановена дата до около 18.15 часа на 03.01.2018 г. в апартамент в Г.Б., у.„К.д.“№3, .1, без надлежно разрешително, изискващо се от ЗКНВП - чл.7: ,,Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от яйца без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон. „държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на ЗКНВП- чл.3, ал.1: „Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат; 2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.“ и ал.2: „С наредба, приета от МС, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицинавр. с НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС №293 от 27.10.2011 г., обн., ДВ, бр.87 от 4.11.2011 г. - чл.3: „Растенията и веществата по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗКНВП се класифицират, както следва: 1. Списък 1 - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение №1“ и Приложение №1 към чл.3, т.1: „Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина са : ...амфетамин ...“, държал високорисково наркотично вещество - амфетамин с тегло 0.40 грама на стойност 12.00 лв.

В правната теория и практика е известно, че доказателствата се делят на преки и косвени в зависимост от отношението им към основния факт. Преки са онези доказателства, които пряко и непосредствено изясняват обстоятелствата, отнасящи се към основния факт. Такива са например показанията на свидетеля-очевидец. Косвените доказателства обаче могат да спомогнат за установяване на основния факт само косвено, т.е. само след като бъдат съпоставени с другите доказателствени материали по делото. Практиката на Европейския съд за правата на човека приема, че осъдителната присъда не може да се основава само и единствено на едно косвено доказателство, което не би могло да бъде решаващ мотив за постановяването на такава присъда, след като не намира никаква подкрепа в останалите доказателства и доказателствени средства по делото. В настоящия случай обаче е налице система косвени такива, от които в тяхната съвкупността, взети в тяхната връзка, произтича само един извод за авторството на деянието, а именно, че то е извършено от обвиняемият. Установени по категоричен начин, косвените доказателства, всяко едно само по себе си, дава указание за основния факт.

В настоящия случай мястото, където е намерено високорисковото наркотично вещество – амфетамин, стеснява в достатъчна степен, кръгът от възможните извършители на деянията. В обитаваният от обвиняемия дом, няма данни същият да е живял с друго лице. От друга страна единствено той е сключил договора за наем на жилището. Така не се установява, че в предишни дни трети лица са имали достъп до обекта, където е открита инкриминираната вещ, а така не се установява такива да са оставили високорисковото наркотично вещество – амфетамин, открито в проверения обект. По-този начин се доказва косвено - чрез изключване възможността тази вещ да е оставена от друго лице, освен от обвиняемият, който е имал достъп до местата където е била съхранявана, че именно обвиняемият е упражнявал фактическа власт върху тази вещ.

В случая тези косвени доказателства за авторство, по отношение на деянието, включено в обвинението, както и начина на извършването му, се подкрепят и от косвено такова, каквото е признанието на обвиняемият в съставения протокол за претърсване и изземване. От същите се установява, че е съхранявал инкриминираната вещ в продължителен период, като я е донесъл със себе си от курортен комплекс „Слънчев бряг”. Така следва да се приеме за установено, че именно обвиняемият е лицето, което е осъществявало фактическа власт върху инкриминираната вещ, доколко се е намирала в квартирата му.

Съгласно Списък I и Списък IV на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г. (ратифицирана от РБ, обн. ДВ. бр.87/15.10.1996 г.) амфетамина е високо рисково наркотично вещество. Същото е под международен контрол, съгласно цитираната Конвенция и Конвенцията на ООН от 1988 г. срещу незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции (ратифицирана от РБ, обн. ДВ. бр.89/19.1993 г.), а с ратифицирането на посочените международни актове (чл.5, ал.4 от КРБ) амфетамина е поставен и под национален контрол, като в съответствие с тези актове е и издадения ЗКНВП. Амфетамина е включен в списъка – приложение №1 към чл.3, ал.2 на ЗКНВП на растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Безспорно се установи и че обвиняемият не е имал надлежно разрешително за държане на инкриминираното вещество по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗКВНВП.

Според Приложение №2 КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 НА МС ОТ 29 ЯНУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО /обн. ДВ. бр.15 от 6.02.1998г., изм. ДВ. бр.14 от 18.02.2000 г./: Приложение №2 към член единствен: Цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството, според процентното съдържание на активен компонент:

 

Хероин

1 г

50

65

90

120

160

230

300

Кокаин

1 г

80

90

125

160

220

280

350

Марихуана

1 г

 

 

 

 

 

 

6

Хашиш

1 г

 

 

 

 

 

 

9

Хашишово масло

1 г

 

 

 

 

 

 

25

Морфин

1 г

 

 

 

 

 

 

80

Кодеин

1 г

 

 

 

 

 

 

40

Амфетамини

1 г

 

 

 

 

 

 

30

 

Следователно, стойността на 0.40 грама амфетамин с процентно съдържание на активен компонент амфетамин била 12.00 лв. /0.40 Г. Х 30.00 лв./.

Разпоредбата на чл.354а НК защитава важни обществени отношения, свързани със здравето на гражданите. Това обстоятелство е преценено от законодателя принципно при криминализирането на държането на високорискови наркотични вещества. За да бъде определено като престъпно обаче конкретното поведение, то следва да покаже типичната за този тип прояви степен на засягане на обекта на деянието, което да обоснове използването на санкционите средства на наказателното право и да ги направи обществено приемливи. Съгласно чл.93, т.9 от НК, едно деяние представлява маловажен случай, когато степента на обществената му опасност е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства. Съдебната преценка по този въпрос се извършва на основата на фактическите данни по делото, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредните последици, данните за личността на дееца и всички други обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и моралната укоримост на извършеното.

В случая тези обстоятелства са налице – обвиняемият е с чисто съдебно минало, с добри характеристични данни, намереното и иззето инкриминирано вещество е в малко количество, съответно оценъчната му стойност е ниска, а активно наркотичен компонент е относително нисък процент. Именно тези обстоятелства дават основа на съда да приеме, че се касае за маловажен случай по смисъла на чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.II, т.1 от НК.

Причини и мотиви за извършеното престъпление - ниското правосъзнание на обвиняемият, несъобразяването му с установения в страната правов ред.

От друга страна, субективно, деянието е извършено при пряк умисъл, като обвиняемият Ц.Б.Б. е разбирал  характера  на деянието  си, желаел е настъпването на последиците. От субективна страна, за съставомерността на същото се изисква умисъл у извършителят, т.е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението. Обвиняемият Ц.Б.Б. е разбирал свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянието си и неговите последици, но наред с това е искал и тяхното настъпване, при което е реализирал намеренията си. Действията му показват, че в съзнанието му са били оформени представи за това, че държи наркотично вещество в нарушение на установените в ЗКНВП правила - без необходимото разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

Обвиняемият е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си към момента на извършване на инкриминираните деяния. Ето защо, анализирайки престъплението от субективната му страна, съдът счита, че същото е извършено при пряк умисъл.

При определяне на наказанието съдът е счел, че са налице основанията на  чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемият от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.II, т.1 от НК, с налагането на адм. наказание, защото  извършеното от него престъпление се наказва с глоба, същото е извършено умишлено, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

При индивидуализация на наказанието на обвиняемият Ц.Б.Б. съдът обсъди като смекчаващи отговорността обстоятелства факта, че е с добри характеристични данни, че в съставения протокол е посочил от къде и от кога притежава инкриминираното вещество /оказаното съдействие за разкриване на обективната истина/, тежкото му материално положение, младата му възраст. Отегчаващи отговорността и обстоятелства съдът не отчете.

Броят и тежестта на смекчаващите отговорността на дееца обстоятелства, води до закономерният извод, че индивидуализацията на наказанието следва да бъде извършена при наличие само на смекчаващите такива. Преценявайки всичко това, съдът освободи обвиняемият от наказателна отговорност, като му наложи адм. наказание „глоба” от 1000 лева.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у обвиняемият на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

07.03.2019 г.

Районен съдия: …...................................................