О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1151

 

Номер   1151

Година   01.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100192

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано след отделяне на насрещния иск, входиран с №11877/19.12.2018 г. по описа на съда, предявен от С.Г.Т., ЕГН*, от  г.Р., У.„Е.Й.“№22, против Т.К.Т., ЕГН*, от  г.Р., У.„С.С.“№5, б.4, .3, а.8.

Ищецът моли съдът да осъди ответника да заплати на непълнолетния им син Г.С.Т., роден на 24.04.2001 г., издръжка за минал период 1 г. преди завеждане на исковата молба в размер на 200.00 лв., считано от м.10.2017 г. до датата на предявяване на първоначалната искова молба, ведно със законната лихва върху всяка вноска, считано от датата на забавата до окончателното изплащане на задължението.

С определение №852 от 14.02.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение.

Съобщението за оставяне без движение на молбата, ведно с приложения към него препис от определението е получено от ищеца на 20.02.2019 г. С цитираното определение съдът изрично е указал последиците при неотстраняване на нередовностите в едноседмичен срок от получаването на съобщението за настоящото определение на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

Съдът в изпълнение на задълженията по чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитираните съдебни актове, че въпреки изрично дадените указания по отношение на нередовността на исковата молба към настоящия момент същите не са отстранени. В законовия срок, който е изтекъл на 27.02.2019 г., ищецът не е представил поправена искова молба, нито е поискал продължаване на срока по реда на чл.63, ал.1 от ГПК.

Неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на нередовната искова молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на С.Г.Т., ЕГН*, от  г.Р., У.„Е.Й.“№22, въз основа на която е образувано гр. дело №192 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №192 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..