О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1157

 

Номер   1157

Година   01.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101309

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по иск, предявен от Ю.Д.Г., гражданка на Р.Ф., родена на 21.02. 1982 г. в Р.Ф., с адрес в Р.Ф., М.о., г.К., У.„М.”№19, ап.58 Ч. пълномощника й А. А.Г.Х., АК-Б., със С. адрес в Г.Р., У.„Я.С.”№34, .2, о.6, против А.И.Г., гражданин на Р.Ф., родена на 18.04.1981 г. в Р.Ф., с адрес в Г.Б., У.„Д.”№3, .4, а.506,, против С.Х.М., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„С.”№35 и против З.С.М., с адрес в Г.Б., У.„С.”№35.

Твърди се в исковата молба, че ищцата и първият ответник са съпрузи от 19.08.2000 г. На 05.11.2013 г. А.Г. е придобил въз основа на договор за покупко-продажба, оформен с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №82, том III, peг. №3780, нотариално дело №387 по описа за 2013 г. на нотариус С.В., peг. №489 и район на действие - Рг.РС вписан с вх. №4664 от 05.11.2013 г., акт. №53, том XIV, дело 1605 по описа на Служба вписвания при Рг.РС следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2660.1.33 по КК и КР на г.Б., одобрени със Заповед РД-18- 81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: г.Б., У.„Д.”№3, е.4 на пети жилищен етаж, ап.506, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с площ от 52,32 кв.м. и прилежащи към самостоятелния обект 11,363 кв.м. идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2660.1.28, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2660.1.27 и самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2660.1.26 и над обекта - няма, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 с идентификатор 02767.501.2660.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2660, с площ от 791 кв.м., със стар номер 2660, в кв.106, парцел XVIII, при граници на поземления имот: имот с идентификатор 02676.501.2739, имот с идентификатор 02676.501.2794, имот с идентификатор 02676.501.4143 и имот с идентификатор 02676.501.4617 и който самостоятелен обект представлява Ап.506 с обща площ от 63,683 кв.м., от които застроена площ - 52,320 кв.м, находящ се на пети жилищен етаж , на кота +11,20 м. в апартаментен комплекс „И.”, който самостоятелен обект се състои от: спалня, дневна, баня с тоалетна и балкон, при съседи на апартамента: апартамент №501, коридор и стълбище, заедно с 11,363 кв.м. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от мястото, върху което е изграден, представляващо УПИ парцел XVIII в кв.106 по плана на г.Б., целият с площ от 802 кв.м., при граници: УПИ XVII, УПИ XIX и от две страни У..

Сочи се в исковата молба, че гореописаният недвижим имот е придобит възмездно от първия ответник по време на брака му с ищцата, поради което собствеността върху него е в режим на съпружеска имуществена общност.

На 04.05.2016 г. А.Г., Ч. пълномощника си Д.Н., е прехвърлил собствеността върху процесния самостоятелен обект в сграда на ответника С.М. с договор за покупко-продажба, материализиран в нотариален акт №161, том I, peг. №1546, нотариално дело №141 по описа за 2016 г. на нотариус С.В., peг. №489 и район на действие - Рг.РС вписан с вх. №1793 от 04.05.2016 г., акт №102, том VI, дело 652 от 2016 г. по описа на Служба вписвания при Рг.РС. Към момента на сключването на посочения договор за покупко-продажба С.М. е бил в брак с ответницата З.М..

Ищцата твърди, че е узнала за разпоредителната сделка, извършена от съпруга й, в началото на м.07.2018 г., когато нейна приятелка, на която е предоставила ползването върху апартамента, я е уведомила, че жилището е заето и тя няма достъп до него.

Като излага тези обстоятелства, ищцата предявява иск с правно основание чл.24, ал.4 от СК, като моли да бъде обявен за недействителен по отношение на нея договорът за покупко-продажба, с който първият ответникът е прехвърлил на втория ответник собствеността върху спорния жилищен имот. При условията на евентуалност, Ю.Г. предявява иск за прогласяване на нищожността на договора за покупко-продажба поради противоречието му със закона и поради липса на съгласие.

В изпълнение на дадените от съда указания с определение №6475 от 07.12.2018 г. процесуалният представител на ищцата е представила вписана поправена искова молба с приложени към нея писмени доказателства. С поправената исковата молба е представено и удостоверение за данъчна оценка на имота, който е предмет на договора, чиято нищожност се иска да бъде прогласена. Размерът на данъчната оценка възлиза на сумата от 37`317,90 лв.. Именно това е цената на предявения иск, определена в съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.1, т.4, вр. т.2 от ГПК. Тази цена на иска обуславя родовата подсъдност като първа инстанция на окръжен съд. Съгласно чл.104, т.4 от ГПК, облигационни искове (каквито са исковете по чл.26 от ЗЗД и чл.24, ал.4 от СК) с цена на иска над 25`000.00 лв. подлежат на разглеждане като първа инстанция от местнокомпетентния окръжен съд. Следователно искът, инициирал настоящето производство, е родово подсъден на Бл.ОС. Ето защо, следва производството по делото да бъде прекратено в цялост и изпратено по подсъдност на Бл.ОС.

Водим от горното и на основание чл.104, т.4 и чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1309 по описа за 2018 г. на Рг.РС и ИЗПРАЩА делото на надлежния съд – Бл.ОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

Районен съдия:...............................................