О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1185

 

Номер   1185

Година   05.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101414

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от Р.Д.Я., ЕГН*, с адрес в с.Ф., о.Б., против ТП„ДГС-М.”-с.М., о.Б., представлявано от Д. инж. К.К..

Твърди се в исковата молба, че ищцата работи по трудово правоотношение в ответното предприятие на длъжност „оперативен счетоводител“ въз основа на трудов договор №2 от 04.03.2014 г.

На 24.10.2017 г. ответникът е сключил договор №59 с „М.Е.”  за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП„ДГС-М. за срок от 36 месеца. Със заповед №РД-00-313 от 15.11.2017 г. на Д. на ТП„ДГС-М.” ищцата е определена за отговорно длъжностно лице, което да осъществява контрол като следи и отговаря пряко за изпълнението на горепосочения договор.

На 09.10.2018 г., след като ищцата е констатирала, че стойността на потребената ел. енергия надвишава определената по договора стойност с 70,04 лв., незабавно е уведомила за това обстоятелство юрисконсулта на ТП„ДГС-М.-с.М.. На 24.10.2018 г. е изпратила и писмен доклад за същото. На 10.10.2018 Г.Р.Я. е получила искане за даване на писмени обяснения на основание чл.193, ал.1 от КТ, във вр. с рапорт с вх. №10-09-341 от 10.10.2018 г. от юрисконсулт при ТП„ДГС-М.” за неизпълнение на Заповед №РД-00-313 от 15.11.2017 г., срок до 16:30 часа на 11.10.2018 г. В определения й срок ищцата е представила пред работодателя писмени обяснения.

На 29.10.2018 г. на Р.Я. е връчена заповед №РД-00-423 от 29.10.2018 г. на Д. на ТП ДГС„М.”, с която на основание чл.195, ал.1 от КТ, във вр. с чл.188, т.2 и чл.187, ал.1, т.3 от КТ й е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение”. Според посоченото в заповедта, дисциплинарното нарушение се изразява в неуведомяването на юрисконсулта за настъпили обстоятелства, които допускат изменение на договор №59 от 24.10.2017 г.

Ищцата оспорва заповедта, с която й е наложено дисциплинарното наказание, като излага подробни съображения за нейната незаконосъобразност. Твърди, че не е налице неизпълнение от нейна страна на възложените й с длъжностната характеристика трудови задължения, не е съобразена тежестта на наказанието със соченото нарушение, работодателят не е изяснил фактите преди издаването на оспорената заповед, не са изискани обяснения във вр. с нарушението, за което е ангажирана дисциплинарната отговорност на ищцата, неправилно работодателят е приел в заповедта, че ищцата има предходно дисциплинарно наказание и др.

С тези обстоятелства Р.Я. обосновава правния си интерес от предявяването на иск с правно основание чл.358, ал.1, т.2 от КТ, за отмяна на наложеното й със заповед №РД-00-423 от 29.10.2018 на Д. на ТП„ДГС-М.- с.М. наказание „предупреждение за уволнение“.

На 05.03.2019 г. е постъпила молба от ищцата, с която прави изявление за отказ от иска и моли производството по делото да бъде прекратено.

Предвид така направеното изявление, изходящо лично от ищцата, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.233 от ГПК за прекратяване на производството по делото. Тъй като ищцата прави отказ от иска за прекратяването на производството не е необходимо съгласието на ответното дружество.

Водим от горното и на основание чл.233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1414 по описа за 2018 г. на Рг.РС, поради отказ от иска.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:..........................................................