О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1264

 

Номер   1264

Година   11.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100179

по  описа  за

2019

година

 

Производството е охранително и е образувано по молба, депозирана от А.А.К., ЛНЧ*, с адрес в г.Б., У.„Х.А.“№1, а.6.

Сочи се в молбата, че А.К. е гражданка на РФ. На 16.07.2018 г. е сключила граждански брак с българския гражданин А.В.Н.. Към момента на бракосъчетанието не е пожелала промяна на фамилното име и приемане на фамилията на съпруга си, тъй като това би й създало бюрократични проблеми във връзка със снабдяването с виза и други документи, свързани с пребиваването й в Р.Б.. Молителката сочи, че към настоящия момент живее в Б. с разрешени за пребиваване и може спокойно да промени името си като приеме фамилията на съпруга си.

С тези обстоятелства А.К. мотивира искането си за допускане на промяна на фамилното й име от „К.“ на „Н.“.

С определение №739 от 08.02.2019 г. молбата е оставена без движение. Съобщението до молителката, ведно с приложения към него препис от определението, с което молбата е оставена без движение, е върнато в цялост с отбелязване, че А.А.К. не е намерена на адреса. Според отразяването в съобщението, връчителят е посетил адреса три пъти – на 14.02.2019 г., на 20.02.2019 г. и на 27.02.2019 г., а по данни на И.Д., А.К. е в чужбина. Съобщението е изпратено на адреса, посочен в молбата, инициирала настоящето производство – г.Б., У.„Х.А.“№1, а.6.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките на Чл.539, ал.1, т.1 от ГПК, за прекратяване на производство по делото. Молителката не е намерена на адреса, който е сама е посочила, след като трикратно е търсена на този адрес.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №179 по описа за 2019 г. на Рг.РС, на основание Чл.539, ал.1, т.2 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на молителката.

Препис от определението да се връчи на молителката.

 

Районен съдия:......................................................