О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1270

 

Номер   1270

Година   11.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100963

по  описа  за

2018

година

 

Делото пред първоинстанционният съд е образувано въз основа на искова молба депозирана от Етажна собственост Блок „С“ в „.Х. – сгради А, В и С“ (известен с име „М.Р.7 и СПА“), с адм. адр. Г.Б., местност „Г.“, УПИ 019105, представлявана от Председателя на УС А.Г.Д., Ч. А.Н.А.А. от САК, със съд. адр. Г.С., У.„.№3, .2, а. 3, „Адв.Д„Н.А.“, срещу длъжника С.В.З., БУЛСТАТ*,  с адрес в Г.Б.,  У.„С.”№1,№1, В.В, .2, а.4.

С определение №533 от 31.01.2019 г., съдът е спрял производството по Г.д. №963/2018 г. по описа на Рг.РС по взаимно съгласие на страните.

По делото е постъпила молба с В. №2073 от 08.03.2019 г. от страна на ищеца по делото, с която заявява, че във връзка с постигната спогодба между страните и заплащане на процесните задължения прави отказ от предявения иск.

Предвид постъпилата молба съдът счита, че са налице предпоставките на Чл.23, ал.1 от ГПК, като производството по делото следва да бъде възобновено.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, който разполага с процесуалната възможност да се разпорежда с предмета на спора, вкл. и да заявява отказ от предявените искови претенции.

С отказът от иска, съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Според съдът е неоснователно искането за възстановяване на половината от внесената държавна такса по посочената от ищеца банкова сметка. Цитираната от ищеца разпоредба на Чл.78, ал.9 от ГПК, постановяваща възстановяване на половината от внесената държавна такса е относима към случаите на приключване на производството по делото със съдебна спогодба. Същата е неприложима към случаите на прекратяване на производството поради отказ от иска.

Воден от горните мотиви и на основание Чл.233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№963/2018 г. по описа на РС-Рг., на основание Чл.233ГПК, поради отказ от иска.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за възстановяване на половината от внесената по делото държавна такса по посочена в молба с В. №2073 от 08.03.2019 г. банкова сметка.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………..