О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1322

 

Номер   1322

Година   14.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100666

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано въз основа на искова молба, депозирана от „.Б.“Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., р.И., У.„К.”№1, Ч. А.В.Г., САК, против Н.В.И., ЕГН*, с А. Г.Г., У.„Б.“2, с посочено правно основание чл.422, във вр. чл.415 от ГПК.

Позовавайки се на посочените в обстоятелствената част на исковата молба фактически и правни твърдения се иска съдът да постанови решение, с което на основание чл.422 ГПК, да признае за установено, че ответника Н.В.И., ЕГН*, с А. Г.Г., У.„Б.“2, дължи на ищеца „.Б.“Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., р.И., У.„К.”№1, сумата общо на 386.74 лв., от която главница в размер на 54.74 лв. за незаплатена далекосъобщителна услуга, дължима по договор за далекосъобщителни услуги №М4179401 от 29.07.2014 г. за отчетен период от 28.08.2014 г. до 27.10.2014 г. и неустойка за предсрочно прекратяване на договора в размер на 332.00 лв.

С определение/разпореждане №3927, постановено в закрито съдебно заседание проведено на 17.07.2018 г., съдът приемайки исковата молба за разглеждане и даване ход на същата е указал да се изпрати препис от цитираното разпореждане, ведно с исковата молба и приложените към нея писмени доказателства на ответника за запознаване с тяхното съдържание, заедно с разписката и съобщението за връчване.

В съда са върнати в цялост съобщенията изпратени на Н.В.И.. Връчителят е осъществил връчване на съдебните книжа по реда на чл.47, ал.1 от ГПК Ч. залепване на уведомление по постоянния и настоящия адрес на ответника .

В указания двуседмичен срок от датата на залепване на уведомлението, ответника не се е явил, за да получи съдебните книжа.

С определение №608 от 05.02.2019 г., постановено по Г.д. №666/2018 г. по описа на Рг.РС, съдът е допуснал на основание чл.21, т.3 от ЗПП, във вр. с чл.47, ал.6 от ГПК и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба №1 от 09. 07. 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения във вр. с чл.69, ал.1, т.1 от ГПК, предоставянето на правна помощ на ответника Н.В.И., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.„К.М.”№15, на разноски на ищеца, като е определил депозит, който ищецът следва да внесе в едноседмичен срок от получаване на съобщението от съда.

Изрично с цитираното определение, съдът е указал и последствията от неизпълнение в срок на дадените указания, а именно, че производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението адресирано до ответника е връчено лично на пълномощника А.Г. на 14.02.2019 г., като в указания срок не са изпълнени дадените указания, поради непредставяне на доказателства за внесен депозит за назначаването на особен представител на ответника.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания е процесуално бездействие, имащо за последица прекратяване на настоящето производство. Предоставеният от съда срок за представяне на платежен документ, удостоверяващ заплатен депозит за възнаграждение за особен представител е преклузивен, като след изтичането му се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Съгласно т.13 от ТР №4/18.06.2014 г. на ВКС, ОСГТК, издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422 ГПК, респ. чл.415, ал.1 ГПК, с изключение на случая на прекратяване на производството по делото при сключена съдебна спогодба или ако исковият съд приеме, че заповедта за изпълнение е влязла в сила. Компетентен да обезсили заповедта за изпълнение, издадена по чл.410, съответно по чл.417 ГПК е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване. Предвид изложеното издадената Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №6444 от 06.11.2017 г., постановена по ч.Г.д. №1483/2017 г. по описа на Рг.РС, следва да бъде служебно обезсилена от съда.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №666 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №6444 от 06.11.2017 г., постановена по ч.Г.д. №1483/2017 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

Препис от настоящето определение, след влизането му в сила да се приложи по ч.Г.д. №1483 по описа на Рг.РС за 2017 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ…………………………………………..