О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1379

 

Номер   1379

Година   18.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101404

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по искова молба, предявена от Л.Д.К., * и Г.Д.К., ЕГН*, двамата с адрес: Г.Б., о.Б., у.„П.В.”№8, Ч. пълномощника им А. М.А.Д., АК-Б. със С. адрес в Г.Б., У.“К.М.”№4, П.О.№2, против В.Д.П.-С., с адрес в Г.Г.П., У.“В.К.”№23 и против „Л.“О., ЕИК*, с адрес в Г.П., У.“Р.Д.„№1, представлявано от управителя К.Г.М..

Твърди се в исковата молба, че между двамата ищци, М.К. и К.К., като продавачи, и ответницата В.Д.-П., като купувач е сключен договор за покупко-продажба, изповядан с нотариален акт №149, том IV, рег. №4877, нотариално дело №749 по описа за 2001 г. на нотариус К.М., рег. №061 и район на действие – Рг.РС. Предмет на договора е двуетажна масивна сграда със застроена площ от 100 кв. м., построена върху парцел XIV, пл. №890 в кв.23 по плана на Г.Б. и 2/6 ид. част от двуетажна сграда със застроена площ от 160 кв. м., построена в същия имот. С нотариален акт за поправка на горецитирания нотариален акт е допусната поправка, според която Л.К., Г.К., М.К. и К.К. продават на В.Д.П. 1/2 ид. част от двуетажната сграда със застроена площ от 160 кв. м.

Действителността на горепосочения договор е оспорена по исков ред от ищците по настоящето дело, както и от М.К. и от К.К.. По предявената от тях искова молба е образувано гражданско дело №338 по описа за 2003 г. на Рг.РС. Същото е приключило с влязъл в сила С. акт, с който е прогласена нищожността на договора в частта му, с която М.К. и К.К. продават В.Д.П.-С., а исковете на Л.К. и на Г.К. са отхвърлени.

Ищците твърдят, че с настоящата искова молба навеждат нови основания за нищожност на договора, оформен с нотариален акт №149, том IV, рег. №4877, нотариално дело №749 по описа за 2001 г. на нотариус К.М., рег. №061 и район на действие – Рг.РС, а именно противоречие с добрите нрави поради нееквивалентност на престациите и противоречие със закона. Фактическите основания, на които ищците мотивират наличието на тези пороци, водещи до нищожност на процесния договор за покупко-продажба, са основани на неясни твърдения за липсата на посочена продажна цена в нотариалния акт за поправка на нотариален акт.

След сключването на договора за покупко-продажба, чиято недействителност се иска да бъде установена, приобретателят по него – ответницата В.П., е прехвърлила придобитите права на ответникът „Л.“О.-П.. Като твърдят, че В.П. е придобила на нищожно основание, респ. не е могла да прехвърли повече права отколкото притежава на ответното дружество, ищците молят да бъде признато правото им на собственост по отношение „Л.“О..

В изпълнение на дадените от съда указания с определение №809 от 12.02.2019 г. ищците представят вписана поправена искова молба с приложени към нея писмени доказателства. С поправената исковата молба е представено и удостоверение за данъчна оценка на сградата и поземления имот, които са предмет на договора, чиято нищожност се иска да бъде прогласена и на установителната вещноправна претенция. Размерът на данъчната оценка на идеалните части от имота и сградата, предмет на исковете, възлиза на сумата от 26`543,50 лв. Именно това е цената на предявения иск по чл.26 от ЗЗД, определена в съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.1, т.4 вр. т.2 от ГПК. Тази цена на иска обуславя родовата подсъдност като първа инстанция на окръжен съд. Съгласно чл.104, т.4 от ГПК облигационни искове (каквито са исковете по чл.26 от ЗЗД) с цена на иска над 25`000.00 лв. подлежат на разглеждане като първа инстанция от местнокомпетентния окръжен съд. Искът с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК е родово подсъден на районен съд, като първа инстанция, но с оглед приложението на чл.210, ал.2, изр. второ от ГПК, исковете не следва да бъдат разделяни. Ето защо, следва производството по делото да бъде прекратено в цялост и изпратено по подсъдност на Бл.ОС.

 

Водим от горното и на основание чл.104, т.4 и чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1404 по описа за 2018 г. на Рг.РС и ИЗПРАЩА делото на надлежния съд – Бл.ОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищците.

 

Районен съдия:...............................................