О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1412

 

Номер   1412

Година   20.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20151240101095

по  описа  за

2015

година

 

Производството по делото е образувано след отделяне на насрещния иск, входиран с №9042/17.11.2015 г., по описа на съда, предявен от Д. представлявана от М. на РРБ., Ч. Областен У. на О.Б., против Ц.„.Т.Т.Т.С.“-с.Д., представлявана от С.Н.В., ЕГН*, в качеството му на председател на Църковно настоятелство при Ц.„.Т.Т.Т.С.“-с.Д.

Ищецът моли съда да приеме за установено по отношение на ответника, че е собственик на следния недвижим имот: УПИ I, П.№230, кв. 26 по плана на с.Д., О.Р., с площ от 1100 кв.м., заедно със застроенатат в имота Ц.„.Т.С.С. състояща се  от Притвор с 33.28 кв.м. застроена площ и Трикорабна  част от 58.10 кв.м. застроена площ, на един етаж, конструкция – каменна, построена 1614 г., реставрирана в периода 1974 г. и 1985 г.  На основание чл.537, ал.2 от ГПК, моли да бъде отменен НА №117, том VІІІ, рег. №7232, дело №1517/2003 г. на нотариус К.М., с район на действие РС-РГ..

С определение №1886 от 29.03.2016 г. съдът е спрял производството по делото до приключване с влязъл в сила С. акт на гр. дело №1542 по описа за 2012 г. на Рг.РС..

С молба от 18.03.2019 г. ищецът е посочил, че оттегля предявения иск, с оглед обстоятелството, че гр. д. №1542/2012 г. по описа на РС-РГ. е приключило с влязъл в сила С. акт.

От служебно направената справка е видно, че действително гр. дело №1542/2012 г. по описа на съда е приключило с влязъл в сила С. акт.

При това положение съдът счита, че на първо място следва да възобнови спряното на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК производство  по делото.

На следващо място и предвид горното, съдът с съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна - ищец по делото, която разполага с процесуалната възможност да оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. По делото не е проведено нито едно съдебно заседание, поради което са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за оттегляне на исковата молба без съгласие на ответника.

С оттеглянето на исковата молба съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.230, ал.1 и чл.233 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. дело №1095/2015 г. по описа на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1095 по описа на Рг.РС. за 2015 г., поради оттегляне на предявения иск за делба.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………………