О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1431

 

Номер   1431

Година   20.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100285

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.124 от ГПК депозирана от И.С.М., ЕГН*, с.Д., о.Б., Ч. адвокат Г.Ю. от АК-Б., със съд. адрес: г.Б., у.„Т.А.”№4, .2, против С.И.М., ЕГН*, с.Д., о.Б., о.Б., И.С.М., ЕГН*, с.Д., о.Б., о.Б., Д.С.С., ЕГН*, с.Д., О., о.Б., Ф.С.И., ЕГН*, с.Д., о.Б., о.Б., А.С.М., ЕГН*, с.Д., о.Б., о.Б..

Иска се съдът да признае за установено по отношение на ответниците, че собственик на 100 кв.м., представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 20064.1.322, която реална част се намира по продължение на улица с идентификатор 20064.563, до края на имота до улица с идентификатор 020064.562, и е с площ от 100 кв.м., която част заедно поземлен имот с идентификатор 20064.1.326 и изградената в този имот селскостопанска сграда, е оградена с една обща дървена ограда и която ограда, разделя частта от имота, която владее и е придобил по давност с останалата част от поземлен имот с идентификатор 20064.1.322, върху която част се намират постройки, собственост на първия ответник по силата на договор за дарение от 06.03.2019 г.

При условията на евентуалност моли съдът да признае за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик на 100/868 ид. части от поземлен имот с идентификатор 20064.1.322, която ид. част съответства на реална част от имота с площ от 100 кв.м., и се намира по продължение на улица с идентификатор 20064.563, до края на имота до улица с идентификатор 020064.562, и е с площ от 100 кв.м., която част заедно поземлен имот с идентификатор 20064.1.326 и изградената в този имот селскостопанска сграда, е оградена с една обща дървена ограда и която ограда, разделя частта от имота, която владее и е придобил по давност с останалата част от поземлен имот с идентификатор 20064.1.322, върху която част се намират постройки, собственост на първия ответник по силата на договор за дарение от 06.03.2019 г.

На основание чл.537, ал.2 от ГПК моли да бъде отменен Нотариален акт за удостоверяване на правото на собственост върху недвижим имот на основание давностно владение на нотариус К., с район на действие PC-Рг, вписан в СБ г.Р. с №от вх. per №812/06.03.2019 г., с № от дв. вх. рег. №807, Тип акт - Констативен н.а. по обстоятелствена проверка, Акт том №3, Акт №82 и с № от описната книга №323/ 06.03.2019 г.

С определение №1293 от 12.03.2019 г. съдът е оставил молбата без движение  поради констатирани нередовности на същата.

На 20.03.2019 г. е депозирана молба от ищеца, с която същият на основание чл.232 от ГПК оттегля предявените искове и моли производството по настоящото гражданско дело да бъде прекратено, поради постигната извнсъдебна спогодба.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, която разполага с процесуалната възможност да оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. По делото не е проведено нито едно редовно съдебно заседание, поради което са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за оттегляне на исковата молба без съгласие на ответниците.

С оттеглянето на исковата молба съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гражданско дело №285/2019 г. по описа на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №285 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради оттегляне на исковата молба от ищеца по делото.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………..