П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1273

 

Номер   1273

Година   11.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100228

по  описа  за

2019

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по г.дело №228 по описа на Рг.РС за 2019 г. поради оттегляне на молбата.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита №1005 от 21.02.2019 г. издадена по настоящето гр.дело №228 по описа на Рг.РС за 2019 г., с която съдът е наложил на Г.Д.Я., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.”П.С.”№10, следните мерки К. защита срещу домашно насилие:

Задължава Г.Д.Я., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.”П.С.”№10, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо лицето Д.П.Я., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.”И.М.”№22 и спрямо лицето Е.Г.Я., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.”И.М.”№22, до приключване на производството по гр.дело №228 по описа за 2019 г. на Рг.РС с влязъл в сила съдебен акт.

ОСЪЖДА Д.П.Я., ЕГН*, с адрес: г.Б., У.”И.М.”№22, Л. и К.З. представител на Е.Г.Я., ЕГН*, да заплати в полза на държавата по сметка на Рг.РС, сумата от 25.00 лева, съставляваща дължима държавна такса за разглеждане на делото.

УКАЗВА препис от настоящето определение след влизането му в сила да се изпрати на РУ-Б. при ОД на МВР-Б. за сведение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………