П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1287

 

Номер   1287

Година   12.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101278

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата между ищеца В.А.Г., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.П.4. като майка и законен представител на С.Г.А., ЕГН*, и Г.Б., А., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.Я.13, съгласно която страните се спогаждат относно следното, с което решават спора по гр.дело №1278 по описа за 2018 г. на Рг.РС:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от съвместното съжителство между страните дете С.Г.А., ЕГН*, на майката и законен представител В.А.Г., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.П.42.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето С.Г.А., ЕГН*, да бъде при неговата майка и законен представител В.А.Г., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.П.42.

ОПРЕДЕЛЯ следният режим на лични отношения между бащата Г.Б., А., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.Я.13 и детето С.Г.А., ЕГН* - всяка втора и четвъртата седмица от месеца – в събота от 09:00 часа до 20:00 часа в неделя с нощувка, както и двадесет дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката, като бащата Г.Б., А. се задължава да взема и да връща детето С.Г.А. от и в дома на майката.

ОСЪЖДА ответника Г.Б., А., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.Я.13 да заплаща на малолетното си дете - С.Г.А., ЕГН*, Ч. неговата майка и законен представител В.А.Г., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.П.4. месечна издръжка от 140.00 лева.

ОСЪЖДА ответника Г.Б., А., ЕГН*, с адрес Г.Б., У.Я.13, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 100,80 лева, представляваща дължимата държавна такса, съобразно размера на издръжката.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №1278 по описа на Рг.РС за 2018 г. поради постигане на съдебна спогодба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:…………………………………………