Р Е Ш Е Н И Е    1162

 

Номер   1162

Година   03.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100058

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от Ф.А.Б., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Я. и от М.М.Б., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Я., Ч. пълномощника им А.А.П. АК-Б., със съд. адрес в г.Я., у.„Ц.Б.I.№112. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите имат родено едно дете, което е пълнолетно към датата на подаване на молбата.

В съдебно заседание, проведено на 26.02.2019 г. Ф.Б. и М.Б. се явяват лично и потвърждават волята си да прекратят сключения между тях брак по взаимно съгласие. Представят допълнително писмени доказателства, съобразно дадените от съда указания.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

Ф.А.Б., ЕГН* и М.М.Б., ЕГН*, са сключили граждански брак на 21.09.1999 г. в с.Б., О.Я., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си имат родено едно дете – М.М.Б., който към датата на подаване на молбата и постановяване на настоящето решение, е навършил пълнолетие.

Молителите представят писмено споразумение. В съдебно заседание поддържат становището си, че с представеното споразумение са уредени всички лични имуществени отношения между съпрузите.

С представеното пред съда споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно всички имуществени и лични отношения по чл.51 от СК – съпрузите заявяват, че не претендират издръжка и нямат имуществени претенции един към друг, ползването на семейното жилище остава изцяло и само на М.Б., а съпругата след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име Б..

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на молителите да се разведат и констатира, че представеното от тях споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51 от СК, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Размерът на окончателната държавна такса по молбата за развод е 40.00 лв., като при завеждането на делото процесуалният представител на двамата молители е заплатил сумата от 25.00 лв. лева. Ето защо, остатъкът от дължимата държавна такса в размер на 15.00 лв., следва да бъде възложен по равно (по 7,50 лв.) на всеки един от двамата молители.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.50 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 21.09.1999 г., в с.Б., О.Я., между Ф.А.Б., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Я. и М.М.Б., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Я. с развод, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 от СК, според което:

1. Относно родителските права и личните отношения с децата:

От брака си молителите имат едно дете М.М.Б. с ЕГН*, който е пълнолетен.

2. Относно издръжката между съпрузите:

Издръжка между съпрузите не се дължи.

3. Относно придобитите по време на брака недвижими имоти:

Съпрузите не са придобили недвижими имоти по време на брака. Като семейно жилище са ползвали къщата на родителите на съпруга, която остава да се ползва от съпруга.

4. Относно придобитите по време на брака движими вещи:

Всички придобити по време на брака движими вещи са поделени между съпрузите извънсъдебно и страните заявяват, че всички въпроси между тях относно движимите вещи са уредени и нямат претенции един към друг.

5. Относно придобитите по време на брака парични влогове :

Придобитите по време на брака парични влогове остават в собственост на титуляра на влога.

6. Относно регистрираните по време на брака от съпрузите фирми или дялови участия в дружества с неограничена отговорност:

Регистриран и по време на брака фирми или търговски дружества няма.

7. Относно направените по делото разноски:

Направените по делото разноски се поемат от всеки от съпрузите, така както са направени. Съдебните и държавните такси при решаване на делото се поемат от двамата съпрузи по равно.

8. Относно предбрачното име на съпругата:

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - Б..

ОСЪЖДА Ф.А.Б., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Я. да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса в размер на 7,50 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

ОСЪЖДА М.М.Б., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Я., да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 7,50 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................