Р Е Ш Е Н И Е    1169

 

Номер   1169

Година   05.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100655

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.19q ал.3 от ЗЗД, предявен от „.-Б.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., У.„П.Л.М.”№33, представлявано от управителя К.Б., против „.Л.Е., ЕИК*, с адрес с.Г.Д., О.Р. У.„Ч. №1, представлявано от управителя Г.П..

Твърди се в исковата молба, че на 10.02.2014 г. между ищеца, като купувач и ответното дружество като продавач, е сключен предварителен договор, съгласно който са поели задължението да сключат окончателен договор за покупко-продажба на недвижими имот с предмет прехвърляне правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно: имот №000839, находящ се в землището на с.Б., с ЕКАТТЕ 026931, О.Р., местност П., с площ от 1.024 дка, начин на трайно ползване нива, пета категория, при съседи: имот №000557, имот №000633, имот №000431; имот №000436. Срокът за подписване на окончателния договор е изтекъл на 07.04.2014 г., но независимо от това и от последващите покани, отправяни към управителя на ответното дружество, окончателният договор не е сключен.

Ищецът е изпълнил изцяло задълженията си по предварителния договор и е заплатил уговорената продажна цена. Към момента на подаване на исковата молба са налице всички условия за сключването на окончателния договор.

След образуване на настоящето производство е издадена заповед РД-18-1326 от 24.07.2018 г., с която е одобрена КК на землището на с.Б., О.Р.. Съгласно действащата КК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 02693.32.839, по КК и КР на с.Б., о.Р., о.Б., одобрен със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота с.Б., м.”П.”, с площ от 1.024 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид имот със специално предназначение и ползване, номер по предходен план 839 /000839/, при съседи: имот №02693.32.935, имот №02693.32.557, имот №02693.32.436; имот №02693.331.431 и имот №02693.32.633.

С исковата молба законният представител на ищцовото дружество представя писмени документи, които моли да бъдат приети като доказателства по делото.

В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител, поддържа предявения конститутивен иск и направените доказателствени искания. Вр. с указанията на съда, дадени с доклада по делото, представя допълнително писмено доказателство.

В срока по чл.131 от ГПК, ответното дружество - редовно уведомено, не представя писмен отговор, с който да изрази становище по предявения иск и/или да ангажира доказателства.

Ответникът - редовно призован, не изпраща представител в открито съдебно заседание.

Процесуалната пасивност на ответника мотивира пълномощникът на „.-Б.ЕООД-Р. да отправи искане за разглеждане на делото по реда на чл.238 и сл. от ГПК. С протоколно определение от 07.02.2019 г., съдът допусна развитие на производство по постановяване на неприсъствено решение като прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1, вр. чл.239, ал.1, т.1 и 2 от ГПК – ответникът не е предприела никакви процесуални действия в срока за отговор и в първото съдебно заседание, след като с разпореждане №5461 от 10.10.2018 г. и с определение №6830 от 31.12.2018 г., изрично са указани неблагоприятните последици от непредставянето на отговор и неявяването в първото по делото съдебно заседание, вкл. и възможността за постановяване на неприсъствено решение.

От друга страна, предявения от „.-Б.ЕООД-Р. конститутивен иск за обявяване за окончателен на предварителния договор, сключен на 10.02.2014 г. е допустим и вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба обстоятелства и представените с нея писмени доказателства.

Съобразно сочените в исковата молба страни, фактически основания и петитум претенцията е допустима – изхожда от активно процесуално легитимирано юридическо лице против правосубектно търговско дружество и от данните по делото не се установява наличието на отрицателни процесуални предпоставки, съществуването на които да е пречка за надлежното упражняване на право на иск.

С исковата молба и в откритото съдебно заседание са представени писмени доказателства, въз основа на данните в които може да се направи и констатация за вероятна основателност на претенцията, мотивирана с разпоредбата на чл.19, ал.3 от ЗЗД.

Видно от съдържанието на предварителния договор за покупко-продажба, сключен на 10.02.2014 г. ответното дружество е поело задължението да прехвърли правото на собственост на ищеца върху имот №000839, находящ се в землището на с.Б., с ЕКАТТЕ 026931, О.Р. местност П., с площ от 1.024 дка, начин на трайно ползване нива, пета категория, при съседи: имот №000557, имот №000633, имот №000431; имот №000436, в срок до 07.04.2014 г. Уговорената продажна цена е платена от ищеца при сключването на предварителния договор. „.Л.ЕООД се легитимира като собственик на описания имот въз основа на договор за покупко-продажба, оформен с нотариален акт №102, том II, рег. №1616, нотариално дело №280 по описа за 2011 г. на нотариус К.М., рег. №061 и район на действие – Рг.РС. Видно от съдържанието на справката от Имотния регистър, ответното дружество не е отчуждило процесния имот към момента на вписване на исковата молба, инициирала настоящето производство, както и към момента на приключване на устните състезания по делото. С поправената искова молба са представени и надлежни писмени доказателства, установяващи промяната в кадастралния статут на имота, предмет на процесния предварителен договор и идентичността на поземлен имот №№000839, находящ се в землището на с.Б., с ЕКАТТЕ 026931, О.Р., местност П., с площ от 1.024 дка, начин на трайно ползване нива, пета категория, при съседи: имот №000557, имот №000633, имот №000431; имот №000436 с поземлен имот с идентификатор 02693.32.839, по КК и КР на с.Б., о.Р.,  о.Б., одобрен със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота с.Б., м.”П.”, с площ от 1.024 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид имот със специално предназначение и ползване, номер по предходен план 839 /000839/, при съседи: имот №02693.32.935, имот №02693.32.557, имот №02693.32.436; имот №02693.331.431 и имот №02693.32.633.

Гореизложените факти, установени с представените от ищеца писмени доказателства, установяват наличието на обективно кумулативно изискуемите предпоставки за уважаване на конститутивната претенция по чл.19, ал.3 ЗЗД, вр. чл.362, ал.1 от ГПК, а именно: 1) наличието на действителен предварителен договор, годен да произведе правни последици на обвързващо страните обещание за продажба на недвижим имот, сключен в предвидената от чл.19, ал.1 от ЗЗД, писмена форма и съдържащ уговорки относно съществените условия на окончателния договор - предмет, цена, срокове за плащане на цената и за сключване на окончателния договор, 2) изпълнение на задължението на ищеца – купувач по предварителни договор за заплащане на уговорената продажна цена и 3) обещания имот е в патримониума на продавача към момента на вписване на исковата молба.

Предвид гореизложеното съдът приема, че данните в представените от ищеца писмени доказателства, обуславят правния извод за вероятна основателност на конститутивния иск.

Гореизложените доводи, обосноваващи съществуването на процесуалните и материалното условия за постановяване на неприсъствено решение, предпоставят приложението на разпоредбата на чл.239, ал.2 от ГПК, поради което настоящия съдебен акт не следва да бъде мотивиран по същество, а исковата претенция на „.-Б.ЕООД-Р. трябва да бъде уважена единствено въз основа на извода на съда за нейната вероятна основателност, основана на твърденията в исковата молба и представените с нея доказателства.

На основание чл.364 от ГПК, съдът е длъжен служебно да се произнесе и по дължимите държавни и местни данъци и такси вр. с предявените искове по чл.19, ал.3 от ЗЗД. В тази насока съдът констатира, че продажната цена на имота е в размер на 9`780.00 лв., а неговата данъчна оценка – в размер на 2`894,10 лв. На основание чл.44, ал.1 и чл.45, ал.1 от ЗМДТ, ищцовото дружество следва да заплати по сметка на О.Р., дължимия местен данък за придобиване на недвижим имот, който е 2% върху продажната цена (чл.35, ал.2 от Наредба на ОбС-Р. за определяне размера на местните данъци на територията на О.Р.) или в размер на 195,60 лева. На основание чл.86, т.3, вр. с чл.85, ал.2 от ЗННД и тарифата за нотариалните такси към него, ищецът следва да заплати по сметка на държавния бюджет сумата от 157,64 лева, представляваща нотариална такса за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот. На основание чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, ищецът следва да заплати по сметката на Служба по вписванията – имотен регистър сумата от 10.00 лева – държавна такса за вписване на настоящето решение.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените от него разноски за заплащане на държавна такса в размер на 100.00 лв.

Воден от гореизложеното и на основание чл.362 и сл. и чл.239 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения на 10.02.2014 г. между „.Л.Е., ЕИК*, с адрес с.Г.Д., О.Р. У.„Ч. №1, представлявано от управителя Г.П. и „.-Б.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., У.„П.Л.Н.№33, представлявано от управителя К.Б., с който „.Л.Е., ЕИК*, с адрес с.Г.Д., О.Р. У.„Ч. №1, представлявано от управителя Г.П., ПРОДАВА на „.-Б.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., У.„П.Л.Н.№33, представлявано от управителя К.Б., следния собствен на ответното дружество недвижим имот, а именно: имот №000839, находящ се в землището на с.Б., с ЕКАТТЕ 02693, О.Р. местност П., с площ от 1.024 дка, начин на трайно ползване нива, пета категория, при съседи: имот №000557, имот №000935, имот №000633, имот №000431 и имот №000436, който по действащата КК представлява поземлен имот с идентификатор 02693.32.839, по КК и КР на с.Б., о.Р., о.Б., одобрен със Заповед РД-18-1326/24.07.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота с.Б., м.”П.”, с площ от 1024 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид имот със специално предназначение и ползване, номер по предходен план 839 /000839/, при съседи: имот №02693.32.935, имот №02693.32.557, имот №02693.32.436; имот №02693.331.431 и имот №02693.32.633, при продажна цена за описания поземлен имот в размер на 9`780.00 лв., която сума е платена от купувача на продавача, при подписване на предварителния договор.

ОСЪЖДА „.-Б.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., У.„П.Л.Н.№33, представлявано от управителя К.Б., на основание чл.44, ал.1 и чл.45, ал.1 от ЗМДТ, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на О.Р., сумата от 195,60 лева, представляваща дължим местен данък за придобиване на недвижим имот, както и да ЗАПЛАТИ по сметка да О.Р. всички дължими до момента данъци и такси за ползването на имота, на основание чл.86, т.3, вр. с чл.85, ал.2 от ЗННД и тарифата за нотариалните такси към него, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Рг.РС сумата от 157,64 лв., представляваща дължимата нотариална такса за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот и на основание чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Служба по вписванията – Имотен регистър сумата от 10.00 лв. – държавна такса за вписване на настоящето решение.

На основание чл.364, ал.1 от ГПК, ПОСТАНОВЯВА да се впише “ВЪЗБРАНА” от Агенцията по вписванията - Служба по вписванията при Рг.РС върху описания по-горе недвижим имот, ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на вземанията на Държавата и на О.Р. за разноските по прехвърлянето на собствеността върху продадения имот.

ОСЪЖДА „.Л.Е., ЕИК*, с адрес с.Г.Д., О.Р. У.„Ч. №1, представлявано от управителя Г.П., ДА ЗАПЛАТИ на „.-Б.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., У.„П.Л.М.”№33, представлявано от управителя К.Б., сумата от 100.00 лв., представляваща направени от ищеца разноски за заплащане на държавна такса в настоящето производство.

ПРЕПИС от решението да се издаде след удостоверяване на плащането на таксите и разноските по прехвърлянето на имотите, както и на дължимите за имота данъци и такси до 2018 г..

Решението не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия: ..........................................................