Р Е Ш Е Н И Е    1245

 

Номер   1245

Година   08.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100123

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК, на Р.Х.Х., с ЕГН*, от Г.Д., У.„Х.К.”№5 и К.И.Х., ЕГН*, от Г.Д., У.„А.С.”№15.

В молбата си  твърдят, че са сключили граждански брак на 09.11.2003 г.  в Г.Д., като имат родени две деца – И.К.Х., роден на 07.07.2004 г. , ЕГН* и Х.К.Х., роден на 30.01.2014 г., ЕГН*.

Във връзка с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от удостоверение за сключен граждански брак серия УС-0, №267940 от 09.11.2003 г., издадено от о.Б. въз основа на акт за граждански брак №8 от 09.11.2003 г. е видно, че К.И.Х., ЕГН* и Р.Х.Б., с ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи и фамилното име Х..

От представените заверени копия от удостоверение за раждане, издадено от о.Р. въз основа на акт за раждане №200 от 07.07.2004 г.  и от удостоверение за раждане, издадено от о.С. въз основа на акт за раждане №163 от 05.02.2014 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родени две деца И.К.Х., роден на 07.07.2004 г., ЕГН* и Х.К.Х., роден на 05.02.2014 г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І.По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на родените от брака деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на децата на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

Съгласно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, действаща към момента на образуване на това производство и съгласно постигнатото между молителите споразумение, и като съобрази, че при образуване на производството е заплатена държавна такса в размер на 40.00 лева, съдът намира, че молителите не следва да заплащат по сметка на РС-Рг. допълнителна държавна такса.

Съпругът К.И.Х., ЕГН*, следва да заплати по сметка на съда сумата от 150.80 лв., представляваща допълнителна държавна такса във връзка с имуществените отношения между страните (стойността на получения от него дял) и присъдената издръжка.

Молителката Р.Х.Х., с ЕГН*, следва да заплати по сметка на съда сумата от 150.80 лв., представляваща държавна такса, касаеща имуществените отношения между страните (стойността на получения от нея дял) и присъдената издръжка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 09.11.2003 г. в Г.Д., с акт за граждански брак №8 от 09.11.2003 г. на о.Б., между К.И.Х., ЕГН* и Р.Х.Х., с ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.И.Х., ЕГН* и Р.Х.Х., с ЕГН*, споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

I. Родителските права за родените от брака деца - И.К.Х., ЕГН* и Х.К.Х., ЕГН*, се разпределят, както следва:

1. Родителските права по отношение на роденото от брака дете - И.К.Х., ЕГН*, се предоставят на бащата К.И.Х., ЕГН*

2. Родителските права по отношение на роденото от брака дете - Х.К.Х., ЕГН*, се предоставят на майката - Р.Х.Х., ЕГН*,

II. Издръжка:

1. Бащата - К.И.Х., ЕГН*, ще заплаща на детето Х.К.Х., ЕГН* чрез неговата майката и законен представител Р.Х.Х., ЕГН*, месечна издръжка от 140.00, дължима от завеждане на молбата – 31.01.2019 г. до настъпване на законова причина за нейното прекратяване или изменение.

2. Майката - Р.Х.Х., ЕГН*, ще заплаща на детето И.К.Х., ЕГН*, чрез неговия баща и законен представител К.И.Х., ЕГН*ЕГН*, месечна издръжка от 140.00, дължима от завеждане на молбата – 31.01.2019 г. до настъпване на законова причина за нейното прекратяване или изменение.

III. Определя се следния режим на лични посещения на децата- И.К.Х., ЕГН* и Х.К.Х., ЕГН*, има право да взема детето си при себе, както следва :

1. К.И.Х., ЕГН*, има право да осъществява правото си на лични отношения с детето Х.К.Х., ЕГН*, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 в събота до 16.00 часа в неделя с преспиване, както и 10 дни през лятната ваканция, 5 дни през зимната ваканция и 5 дни през пролетната ваканция не съвпадащи с платения годишен отпуск на майката, а също така и по всяко друго време по предварителна уговорка между родителите.

2. Р.Х.Х., ЕГН*, има право да осъществява правото си на лични отношения с детето И.К.Х., ЕГН*, всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 9.00 в събота до 16.00 часа в неделя,с преспиване, както и 10 дни през лятната ваканция, 5 дни през зимната ваканция и 5 дни през пролетната ваканция не съвпадащи с платения годишен отпуск на бащата, а също така и по всяко друго време по предварителна уговорка между родителите.

IV. Р.Х.Х., ЕГН*, дава съгласие децата - И.К.Х., ЕГН* и Х.К.Х., ЕГН*, да напускат пределите на Р.Б. и да пътуват свободно в чужбина, придружавани от баща си К.И.Х., ЕГН*, без ограничение на броя на пътуванията, с продължителност не повече от 10 дни и времето, през което се осъществяват - до навършване на 18-годишна възраст на децата, като майката се съгласява и дава право на бащата, да подава заявления за издаване на документи за самоличност и задгранични документи на децата - в Б. или в българските посолства в чужбина, и да ги получава от паспортните власти, като в този случай режима на лични контакти ще се осъществява след завръщане на децата.

V. К.И.Х., ЕГН*, дава съгласие децата - И.К.Х., ЕГН* и Х.К.Х., ЕГН*, да напускат пределите на Р.Б. и да пътуват свободно в чужбина, придружавани от майка си Р.Х.Х., ЕГН*, без ограничение на броя на пътуванията, с продължителност не повече от 10 дни и времето, през което се осъществяват, до навършване на 18-годишна възраст на децата, като бащата се съгласява и дава право на майката, да подава заявления за издаване на документи за самоличност и задгранични документи на децата - в Б. или в българските посолства в чужбина, и да ги получава от паспортните власти, като в този случай режима на лични контакти ще се осъществява след завръщане на децата.

VI. Семейното жилище на страните по смисъла на СК, находящо се в Г.Д., У.„А.С.”№15, е собственост на родителя на съпруга К.И.Х., ЕГН*. Съпругата Р.Х.Х., ЕГН*, заедно с детето Х.К.Х., ЕГН*, ще го напусне в срок до 1 месец от датата на подписване на настоящето споразумение като същото ще продължава да се ползва от съпруга - К.И.Х., ЕГН*, заедно с детето И.К.Х., ЕГН*.

VII. Съпрузите декларират, че нямат претенции за издръжка един към друг.

VIII. След прекратяване на брака ни съпругата Р.Х.Х., ще продължи да носи фамилното си име след сключване на брака, а именно: Р.Х.Х..

IX. Придобитите по време на брака си движими вещи се разпределят по следния начин:

1. Р.Х.Х., ЕГН* - получава в дял и става едноличен собственик на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „Ф.п.“, с peг. №*, цвят - светло сив, на стойност 200.00 лева и печка за отопление марка „А.т. - 20“ (сръбска печка) - 20 киловата на стойност – 100.00 лева.

2. К.И.Х., получава в дял и става едноличен собственик на движимите вещи, служили за обзавеждане на обитаваното семейно жилище, а именно: пералня марка „Г.“, хладилник марка „L.”, печка - марка „Т.“, абсорбатор ,бойлер - мрака „Е.“, 6 бр. алуминиеви радиатори, кухненско обзавеждане, спалня, 2 бр. нощни шкафчета, гардероб, холно обзавеждане, телевизор - марка „L.“, телевизор - марка „S.“, компютър с монитор - всички вещи общо на стойност 1`000.00 лева .

ОСЪЖДА К.И.Х., ЕГН* от Г.Д. да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 150.80 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

ОСЪЖДА Р.Х.Х., с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 150.80 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………..