Р Е Ш Е Н И Е    1329

 

Номер   1329

Година   14.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100269

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25 от ЗЗД. Постъпила е молба от Д“СП”-Р., в която се твърди, че детето Б.С.Ш., с ЕГН* е с родители: майка С.Б.Ш., ЕГН* и баща - неизвестен. Детето е отглеждано в биологичното семейство до м. февруари 2019 г., когато след постъпил сигнал е предприета мярка за закрила – професионално приемно семейство в с.Б., о.Р.. Със заповед на директора на Д„СП”-Р., детето е настанено в професионалното приемно семейство на К.Г.Б., ЕГН* и С.Р.Б., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., у.„Г.Д.”№45.

Предвид изложеното, молят съда да постанови решение, с което да настани детето в приемното  семейство на горепосочените лица, за срок от 12 месеца.

В съдебно заседание за молителя се явява социален работник в  отдел „ЗД“ към Д„СП“-Р. А.П., упълномощена от Директора на Д„СП”-Р.. 

Заинтересованите страни – С.Б.Ш. – майка на детето,  се явява в с.з.

Заинтересованите страни – К.Г.Б. и С.Р.Б., приемното семейство, в което се иска настаняване на детето, се явяват в с.з. лично и изразяват становища за основателност на молбата и молят същата да бъде уважена, като детето да бъде настанено в тяхното професионално приемно семейство.

Назначеният на основание чл.15, ал.8 от ЗЗД особен представител на детето – адв. С.П., изразява становище за допустимост и основателност на молбата, като счита, че настаняването на детето в приемно семейство е изцяло в негов интерес.

Съдът, след съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и по вътрешно убеждение, прие за установено следното от фактическа страна:

Видно от приложеното по делото заверено копие на удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №15 от 16.01.2019 г.,  издадено от О.Р., детето Б.С.Ш., с ЕГН*, е родено на 13.01.2019 г. в Г.Р., от майка – С.Б.Ш., ЕГН* и баща – неизвестен.

От приложения по делото социален доклад, изготвен от Д„СП”-Р. е видно, че от раждането си детето Б. е прекарало близо 20 дни в болница в Г.Б.. Според проучването майката няма подходящи условия за отглеждане на детето, не може да разчита на помощта на родителите си, както и на друга помощ и подкрепа. Същата е безработна, без сериозни доходи и професия. Не разполага с жилище, не разполага и с финансови средства за задоволяване на основните и здравни потребности на сина си.  Разчита на финансова помощ от друг, което я поставя в зависимост и не гарантира задоволяване потребностите на детето.

Изводите и препоръките в социалния доклад са, че детето Б.С.Ш., с ЕГН*, е дете в риск, нуждаещо се от специална закрила. Имайки предвид възрастта на детето, последното се нуждае от осигуряване на защитена среда, от адекватно и пълноценно задоволяване на базисните потребности и съхраняване на психическото му развитие.

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-004/15.02.2019 г. на Директора на Д„СП”-Р. детето Б.С.Ш., с ЕГН*, временно е настанено в професионалното приемно семейство на К.Г.Б. и С.Р.Б., с адрес: с.Б., о.Р., у.„Г.Д.”№45, до произнасяне на съда с решение.

Между О.Р. от една  страна и  приемното семейство К.Г.Б. и С.Р.Б., с адрес: с.Б., о.Р., у.„Г.Д.”№45 – от друга страна, е сключен Договор №053/15.02.2019 г. за настаняване на дете в приемно семейство, на основание чл.27, ал.5 от ЗЗД и Договор №052/15.02.2019 г. за отглеждане на дете от професионално приемно семейство.

В съдебно заседание членовете на приемното семейство категорично потвърждават желанието си детето да бъде настанено в тяхното семейство. Заявяват още, че между тях и детето е изградена емоционална връзка.

В съдебно заседание майката на детето също заявява съгласието си детето да бъде настанено в приемното семейство за срок от 1 година.

При  така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗЗД, исканията за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социални услуги – резидентен тип и в специализирана институция, са подсъдни на районния съд по настоящия адрес на детето, а съгласно чл.26, ал.2 от същия закон, искането се прави от Д„СП.”, прокурора или родителя пред районния съд.

В случая се иска настаняване на детето Б.С.Ш., с ЕГН*, в професионално приемно семейство.

Молбата е допустима, тъй като е подадена от легитимирана страна – Д„СП”-Р. и пред съда по настоящия адрес на детето.

Разгледана по същество, съдът намира молбата за основателна.

От една страна, предвид изложеното в социалния доклад, към момента няма възможност детето да бъде настанено в семейството на роднини или близки, тъй като  такива, съгласни да поемат отглеждането и възпитанието му, не са установени.

От друга страна, налице са всички законни предпоставки за уважаване на искането на Д„СП”-Р., тъй като видно от гореизложеното, е налице утвърдено от Директора на Д„СП”-Благоевград, професионално приемно семейство и членовете на това приемно семейство  изразяват желание да полагат грижи по отглеждане и възпитание на детето Б.. Данните по делото сочат, че К.Б. и С.Б. от с.Б., о.Р., притежават необходимите качества, за да се справят адекватно с отглеждането и възпитанието на Б., както и че вече е изградена емоционална връзка и близки взаимоотношения между тях и детето. При това положение, съдът намира, че чрез настаняването на детето в професионалното приемно семейството, интересите му ще бъдат защитени по най-добрия за него начин.

Предвид изложеното, съдът приема, че са налице основанията на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, т.2 от ЗЗД и по отношение на детето Б.С.Ш., с ЕГН*, следва да бъде постановена мярка за закрила по чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗД, като същото бъде настанено за отглеждане в професионалното приемно семейство на К.Г.Б. и С.Р.Б., с адрес: с.Б., о.Р., у.„Г.Д.”№45, за срок от 12 месеца или до момента, в който настъпят основателни причини за прекратяване на настаняването. Този срок следва да тече от влизане на настоящото решение в сила, като до тогава има действие Заповед №2206-ЗД/Д-Е-Р-004/15.02.2019 г. на Директора на Д„СП”-Р..

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, съдът следва да постанови, при установена нужда от О„ЗД” към Д„СП”-Р., детето Б.С.Ш., с ЕГН*, да ползва „заместваща приемна грижа”, съгласно ППЗЗД.

Според  чл.33, ал.1 от ЗЗД, приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за децата и да им съдейства за личните им отношения с тях.  По аналогия,  същото задължение се отнася и за семейството на близки. Настоящата инстанция, с оглед  нормата на чл.33, ал.1, изр.II от ЗЗД - “Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение”,  следва да се произнесе с определение и във връзка със съществуващата предоставена възможност  на неговите родители да осъществяват контакти с детето. Това се налага с оглед необходимостта детето да общува с родителите си, предвид правилното формиране и изграждане на същото като личност, като режимът на лични контакти следва да се съобрази и с възрастта на детето. По закон режимът следва да бъде фиксиран с оглед осъществяване на родителските права  родителите, като  настоящата инстанция  следва да определи режим на лични контакти  на майката С.Б.Ш., ЕГН*, с детето Б.С.Ш., с ЕГН*,  както следва: всеки вторник от 11.00ч. до 12.00 ч. в сградата на ОЕПГ-Р..

Водим от гореизложеното,  съдът

Р  Е  Ш  И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, ал.1, т.3, вр. с чл.4, т.4 от ЗЗД, Б.С.Ш., с ЕГН*, роден от майка – С.Б.Ш., ЕГН* и баща – неизвестен, В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО на К.Г.Б. и С.Р.Б., с адрес: с.Б., о.Р., у.„Г.Д.”№45, ЗА СРОК от 12 месеца или до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на настаняването като мярка за закрила на детето, считано от влизане на решението в сила.  

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от О„ЗД” при Д„СП.”-Р., детето Б.С.Ш., с ЕГН*, ДА ПОЛЗВА „заместваща приемна грижа”, съгласно Правилника за прилагане на ЗЗД.  

Определя на основание чл.33 от ЗЗД, на майката С.Б.Ш., ЕГН*, режим на лични контакти и отношения с детето Б.С.Ш., с ЕГН*, както следва:  всеки вторник от 11.00ч. до 12.00 ч. в сградата на ОЕПГ-Р..

Препис от решението да се връчи на директора на Д”СП”-Р., на професионалното приемно семейство К.Г.Б. и С.Р.Б., с адрес: с.Б., о.Р., у.„Г.Д.”№45 - за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните, пред Благоевградски окръжен съд, като обжалването не спира изпълнението.

 

Районен съдия:……………………………………