Р Е Ш Е Н И Е    1390

 

Номер   19.03.2019

Година  

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100220

по  описа  за

2019

година

 

Производството е с правно основание чл.30, ал.1 от ЗЗДет и е образувано по искане на Д„СП”-Р., с искане за прекратяване настаняването на детето Б.И.К., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на И.Г.К. и С.М.К., с адрес: г.Р., у.„С.”№1.

В искането се сочи, че детето е настанено в професионалното приемно семейство след сигнал, че майката е заминала за Р.Г. и е оставила трите си деца на грижите на леля им по м.л. Ф.П. и декларирано несъгласие от страна на последната децата да бъдат настанени в семейството й. С молба от 21.01.2019 г. биологичните родители на детето заявяват своето желание да бъде прекратено настаняването му в приемното семейство и да бъде върнато за отглеждане в биологичното му семейство. Също така се сочи, че след направено С. проучване е констатирано, че г-жа П. е осигурила подходящи условия за отглеждане на децата си. Наведени са доводи за реинтеграция на другите й две деца в семейството й от ЦНС-Р., за които до момента П. осигурява адекватни грижи.

В с.з. се явява редовно упълномощен процесуален представител на Д”СП-Р., участващ като орган направил предложението, който поддържа искането по съображенията изложени в същото.

В с.з. се явява и служебно назначения от съда особен представител на детето адв. Л.-Ц., която изразява становище за основателност на молбата.

В съдебно заседание участниците И.П. /майка/ и И.К. /баща/ - се явяват лично, като изразяват съгласие с искането за прекратяване на настаняването на ненавършилото пълнолетие дете. Родителите на детето изразяват желание да се грижат за него, като твърдят, че са му е осигурили необходимите за това условия.

В съдебно заседание заинтересованата страна С.К. /професионален приемен родител/, се явява лично, като сочи, че детето се чувствало добре в семейството му. Родителите му го търсили и се срещали с детето съобразно определения режим. Детето имало желание да се върне в семейството си.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност - съдът установи от фактическа страна следното:

С решение №983 от 14.02.2017 г., постановено по гр.д. №98/2017 г. по описа на Рг.РС детето Б.И.К., ЕГН*, е настанено в професионалното приемно семейство на И.Г.К., ЕГН*, и С.М.К., ЕГН*, с адрес: г.Р., у.„С.”№1, за срок от 18 месеца или до промяна на обстоятелствата станали предпоставка за настаняването.

От представеното Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №0153 от 15.07.2010 г. от О.Р. се установява, че детето Б.И.К., ЕГН*, е роден на 15.07.2010 г. от майка И.К.П. и баща И.Г.К..

Със Заповед №ЗД/Д-Е-Р-002/25.01.2019 г. на Директора на ДСП-Р. e прекратено настаняването на детето Б.И.К., ЕГН*, в професионалното приемно семейство на И.Г.К., ЕГН*, и С.М.К., ЕГН*, поради реинтеграция на детето в биологичното му семейство.

В представения по делото социален доклад на Д„СП”-Р., е изразено становище, че родителите на детето притежават необходимия родителски капацитет и към момента е в негов интерес да бъде прекратено настаняването му в професионално семейство К. и да бъде реинтегрирано в семейна среда.

От представения протокол от заключителна среща за прекратяване на услуга и  заключителен доклад се установява, че майката И.П. е ползвала шестмесечна социална услуга в ЦОП.

При така установеното съдът приема от правна страна следното:

Съгласно чл.10, ал.1 от ЗЗДет. всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и С. развитие и за защита на неговите права и интереси. В настоящия казус е безспорно, че лицето, по отношение на което се иска прекратяване настаняването му в приемно семейство е дете. По реда на чл.15, ал.6 ЗЗДет. в процеса във всички случаи (дори когато искането не изхожда от него) участва и представител на Д"СП". В казуса искането пред съда е направено от надлежно лице, съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от ЗЗД и чл.26, ал.2 от ЗЗД (директорът на Д”СП), поради което същото е допустимо. Именно Рг.РС е компетентен да разгледа настоящата молба - съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от ЗЗД.

Законодателят е предвидил различни административни и съдебни мерки за закрила на детето (чл.4 от ЗЗД), включващи както мерки за закрила и съдействие в семейната среда, така и такива, свързани с настаняване на детето извън семейството. При наличието на последната хипотеза, законодателят се е ръководел от принципа, че интересите на детето, грижата за правилното му възпитание и отглеждане, за защита от насилие, са приоритетни пред необходимостта детето да израства и живее с родителите, респ.- настойниците/попечителите си. Следва да се отбележи, че именно поради факта на противоречие между принципа, че децата живеят с родителите си (прогласен от СК) и необходимостта децата да бъдат защитени, всички мерки за закрила на децата, се предприемат от съда. Основанията, при които се прилагат тези мерки (за настаняване на детето извън семейството), са уредени в чл.25, ЗЗД и чл.4, т.2-4 от същия закон. Във всички случаи тези мерки са крайни и в този смисъл най - добрата и естествена за едно дете среда е семейната. Ето защо във всички случаи, когато се констатира отпадане на изключителната причина, провокирала прилагане на някои от мерките за закрила по ЗЗД, следва да се постанови прекратяване настаняването на детето извън обичайната му семейна среда, тъй като именно последното местопребиваване следва да се тълкува като изключително в интерес на детето. В случая детето Б.К. е настанено в професионалното приемно семейство К., поради заминаването на родителите му в чужбина. След връщането на майката от Р.Г., същата е посещавала социална услуга с цел повишаване на родителския й капацитет и реинтеграция. Родителите са създали необходимите условия, гарантиращи правилното отглеждане и развитие на детето. Също така ДСП е изразява становище, че е налице емоционална връзка между детето и родителите му. Същите към момента изразяват желание да се грижат за детето си и имат възможност за това. Констатираните към момента на настаняването обстоятелства са оправдавали същото с оглед преценката за защитаване по този начин изключително на интересите на детето. Настаняването в приемно семейство е една от допустимите от закона мерки, като при изразено желание от страна на рождените родители да се грижат за детето си, то следва да се уважи и определи като изключително в интерес на детето, предвид осигуряване възможността на същото да расте в семейната си среда и обгрижвано от собственият си родител. Предвид установената от социалния доклад възможност на биологичните родители да осигурят основните потребностите на детето, съдът намира, че са налице основанията по чл.29, т.6 ЗЗД, за преустановяване на това настаняване, поради отпадане на основанията по чл.25 от ЗЗД за настаняване на детето в приемно семейство и реинтеграция на детето в биологичното му семейство.

Водим от горното и на основание чл.30, ал.1 от ЗЗДет, вр. с чл.29, т.6 от ЗЗД, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30, ал.1 от ЗЗД наложената на детето Б.И.К., ЕГН*, мярка настаняване в професионалното приемно семейство на И.Г.К., ЕГН*, и С.М.К., ЕГН*,, с адрес: г.Р., у.„С.”№1.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бл.ОС в 7-дневен срок от връчването му на страните, че е изготвено и обявено.

Обжалването на решението не спира изпълнението му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….