Р Е Ш Е Н И Е    1392

 

Номер   1392

Година   19.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100055

по  описа  за

2019

година

 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по депозирана пред съда молба от М.И.Д., ЕГН*, с адр. Г.Б., У.„Т.К.”№8 и Х.Б.Д., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„Т.К.“№8, с правно основание: чл.50 от СК.

Сочи се в обстоятелствената част на депозираната молба, че между молителите на 21.06.2008 г. е бил сключен граждански брак. От брака си имат родено  едно ненавършило пълнолетие дете – Е.Х.Д., ЕГН*, родена на 11.01.2010 г.

Твърди се, че молителите желаят да бъде прекратен сключеният между тях граждански брак при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК.

Молителите сочат, че са постигнали споразумение по всички въпроси посочени в чл.51, ал.1 от СК.

Позовавайки на посочените в обстоятелствената част на молбата фактически и правни твърдения, се иска от съда, да постанови решение, с което, да прекрати брака между страните по реда на чл.50 от СК, като допусне развод при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, като същевременно одобри и постигнатото помежду им споразумение по чл.51 от СК.

Ком молбата в съответствие с изискванията на закона е приложено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, подписано от молителите.

От събрания по делото доказателствен материал, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Молителите са сключили граждански брак на 21.06.2008 г. в Г.Б., което се установява от представеното удостоверение за сключен граждански брак, съставено от О.Б.. От брака си имат родено едно ненавършило пълнолетие дете Е.Х.Д., ЕГН*, родена на 11.01.2010 г., което обстоятелство се установява от приложеното по делото удостоверение за раждане.

Представено е и удостоверение за семейно положение, съпруга и деца, издадено от О.Б..

По делото е приложен социален доклад, изготвен от Д„.П-Р., в което е изразено становище, че постигнатото между страните споразумение, касаещо предоставяне на родителските права, режима на лични отношения и издръжка не би нарушило правата на роденото от брака дете.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилото пълнолетие дете, местоживеенето на детето и режима на лични отношения на родителите с него. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на децата на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ.Относно разноските за производството:

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съдът счита, че следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40.00 лева, от която при завеждане на исковата молба е внесена сумата от 25.00 лв. Също така, следва да бъде определена и дължимата държавна такса по искът за издръжка на ненавършилото пълнолетие дете в размер на 100.80 лв. Общият размер на дължимата държавна такса от 115.80 лв., следва да бъде заплатена от молителя Х.Д. съобразно постигнатото споразумение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен между М.И.Д., ЕГН*, и Х.Б.Д., ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.И.Д., ЕГН*, и Х.Б.Д., ЕГН*, писмено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, като непротиворечащо на закона и на добрите нрави, възпроизвеждайки същото в настоящето решение, както следва:

1. Родителските права върху роденото от брака и ненавършило пълнолетие дете - Е.Х.Д., ЕГН*, родена на 11.01.2010 г., се предоставят на майката М.И.Д., ЕГН*,.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да бъде при майката М.И.Д., ЕГН*, – с.Г.Д, о.Р., У.„Т.”№6.

2. Определя се следния режим на лични отношения на детето Е.Х.Д., ЕГН*, с бащата Х.Б.Д., ЕГН*, както следва: всяка първа и Т. събота и неделя от месеца от 9:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя с правото на преспиване при своя баща, както и 20 дни през лятото и 5 дни през зимата, които може и да не са последователни, когато майката не е в платен годишен отпуск.

3. На основание чл.127а от СК, бащата Х.Б.Д., ЕГН*, дава съгласието си детето Е.Х.Д., ЕГН*, да пътува в чужбина, без ограничение на държавите, които посещава заедно с майка си М.И.Д., ЕГН*, за което се съставя изрична декларация от него за всяко отделно пътуване, при условие същата декларация, нотариално заверена, да бъде подписана и от майката - М.И.Д., ЕГН*, с която последната да даде съгласието си детето на страните Е.Х.Д., ЕГН*, да пътува в чужбина, без ограничение на държавите, които посещава заедно с баща си - Х.Б.Д., ЕГН*, като и двамата родители поемат задължението да се уведомяват един друг непосредствено преди предприемане на пътуването относно дестинацията и продължителността на пътуването.

4. Бащата Х.Б.Д., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„Т.К.“№8, се задължава да плаща на детето Е.Х.Д., ЕГН*, месечна издръжка в размер на 140,00 лв. /сто и четиридесет лева/, чрез нейната майка и законен представител М.И.Д., ЕГН*, по банков път, по допълнително посочена от майката банкова сметка, считано от датата на подаване на молбата в съда, с падеж 25-то число на месеца, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението или прекратяване на издръжката.

5. Семейното жилище, което е с адм. адр. Г.Б., У.“Т.К.”№8, се предоставя за ползване на Х.Б.Д., ЕГН*,.

6. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг.

7. Нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

8.Страните декларират, че време на брака нямаме придобити недвижими имоти, поради което нямаме взаимни претенции по отношение на тяхната собственост.

9. По отношение на придобитите по време на брака движими вещи, молителите декларират, че ще уредят извънсъдебно и доброволно отношенията си вр. със собствеността им.

10. След прекратяване на брака М.И.Д., ЕГН*, ще продължи да носи предбрачното си фамилно име – П. и в бъдеще ще се наименува М.И.П..

ОСЪЖДА Х.Б.Д., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„Т.К.“№8,  да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата, сумата от 115.80 лв., представляваща допълнителна държавна такса, съобразно чл.6, т.3 и чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :  ………………………………………….