Р Е Ш Е Н И Е    1578

 

Номер   1578

Година   30.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100294

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от Ю.А.М., ЕГН*, и от В.О.Т., ЕГН*, и двамата с адрес в Г.Б., У.„Г.”№13А. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите имат родено едно дете – С.В.Т., родена на 09.01.2013 г., която е малолетна.

В съдебно заседание, проведено на 28.03.2019 г. Ю.М. и В.Т. потвърждават волята си да прекратят сключения между тях брак по взаимно съгласие и поддържат искането си да бъде утвърдено от съда представеното споразумение по реда на чл.51, ал.1 от СК.

По делото е изискан и представен социален доклад от О.„.д.”-Б., който е приет като доказателство в откритото съдебно заседание.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

Ю.А.М., ЕГН*, и В.О.Т., ЕГН*, са сключили граждански брак на 17.06.2010 г. в Г.Б., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си имат родено едно дете – С.В.Т., родена на 09.01.2013 г., която към момента на депозиране на молбата и постановяване на решението е малолетна.

С приложеното към молбата, инициирала настоящето производство, споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно следните имуществени и лични отношения по чл.51, ал.1 от СК, а именно: упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете, режимът на лични отношения между малолетната дъщеря на страните и другия родител, както и издръжката, която той следва да заплаща, ползването на семейното жилище, издръжката между двамата съпрузи и фамилното име на молителката, имуществените отношения между молителите.

В откритото съдебно заседание, молителите се явяват лично и потвърждават изразеното в молбата, въз основа на която е образувано настоящето производство, взаимно съгласие да прекратят сключени между тях граждански брак.

Социалният работник, изготвил представения от АСП, Д„.п.”, О.„.д.”-Б. по делото доклад, изразява становище, че постигнатото споразумение между родителите на С.В.Т., родена на 09.01.2013 г. не нарушава правата на детето, визирани в ЗЗдет.

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на Ю.А.М. и на В.О.Т. да се разведат и констатира, че представеното от молителите споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК и с него са защитени интересите на роденото от брака малолетно дете, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавната такса, чийто размер се определя, съобразно чл.6, т.3 и чл.7, т. т.1 и 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Размерът на окончателната държавна такса по молбата за развод е 40.00 лв., които са внесени от В.Т. при образуването на производството. Държавната такса по споразумението за издръжката е в размер на 144.00 лв.. С оглед клаузата на споразумението, че разноските по делото се поемат по равно от двамата молителите и предвид факта, че В.Т. е внесъл изцяло държавната такса по молбата за развод, молителката Ю.М. следва да бъде осъдена да заплати държавна такса от 92 лв. (деветдесет и два лева), а молителят В.Т. – държавна такса от 52.00 лв..

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.51 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 17.06.2010 г. в Г.Б. между Ю.А.М., ЕГН*, и В.О.Т., ЕГН* и двамата с адрес в Г.Б., У.„Г.”№13А с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 от СК, според което:

1. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Роденото от брака дете - малолетната С.В.Т., родена на 09.01.2013 г. остава за отглеждане и възпитание при своята майка Ю.А.М., ЕГН*, която ще упражнява родителските права след развода и ще ползва заедно е детето СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, с адм. адрес Г.Б., У.„Г.”№1, .3, a.1.

2. ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

Бащата В.О.Т., ЕГН*, има право да се вижда с дъщеря си С. и да я взема при себе си по всяко време от г.та, без ограничение. Да преспива при него когато реши, като уведоми за това един ден предварително, майката Ю.А.М., също така и по време на годишния си отпуск през лятото, за един месец, като двамата се съобразяват взаимно да не им съвпадат отпуските, както и 15 дни през зимата по време на ученическата ваканция.

Майката Ю.А.М. се задължава при смяна на постоянния и настоящия адрес или местоживеенето си на нея и детето С.В.Т., да уведоми писмено бащата В.О.Т..

Двамата родители имат право да извеждат самостоятелно детето извън Б., без изрично нотариално съгласие от другия родител, за не повече от три седмици.

3. ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО

Бащата В.О.Т. се задължава да заплаща на дъщеря си С.В.Т., чрез нейната майка и законна представителка Ю.А.М., месечна издръжка от 200.00, считано от влизане в сила на бракоразводното решение до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, в посочена от майката банкова сметка.

4. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

Съпрузите декларират, че не си дължат взаимно издръжка.

5. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Молителите декларират, че нямат недвижими имоти, придобити по време на брака.

6. МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Съпрузите декларират, че нямат придобити по време на брака МПС.

7. ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Молителите декларират, че движимите вещи, придобити по време на брака, са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

8. ФИРМИ

Съпрузите декларират, че нямат регистрирани фирми по време на брака.

9. ВЛОГОВЕ

Съпрузите декларират, че нямат общи влогове.

10. ФАМИЛНО ИМЕ

След развода Ю.А.М. ще носи предбрачното си фамилно име – М..

11. РАЗНОСКИ

Всички разноски по делото ще се изплатят от страните поравно.

12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

С настоящото споразумение съпрузите декларират, че уреждат отношенията между тях по повод на брака им и неговото прекратяване изцяло и за в бъдеще.

ОСЪЖДА Ю.А.М., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.”№13А, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 92.00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

ОСЪЖДА В.О.Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.”№13А да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 52.00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................