Р Е Ш Е Н И Е    1170

 

Номер   1170

Година   05.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200660

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН. Образувано е по жалба, подадена от “Б.Х.”Е., ЕИК*, с адрес в Г.Р., У.„Г.Д.№2., представлявано от Й.И.К. срещу НП №К-14789 от 20.06.2018 г., издадено от Директора на РД за областите С., С., К., П.к и Б. към ГД„.на П. П. КЗП, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.206, ал.1 от ЗТ – „имуществена санкция” от 1`000.00 лева за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ.

Твърди се в жалбата, че оспореното НП е незаконосъобразно, тъй като дружеството-жалбоподател не е извършило нарушението, описано в НП. В хода на административно-наказателната процедура са допуснати съществени процесуални нарушения.

С жалбата законният представител на „Б.Х.ЕООД-Р. заявява, че ще се ползва от писмените доказателства, съдържащи се в административно-наказателната преписка.

В съдебно заседание, търговското дружество, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата.

Административно-наказващият орган не изпраща законен или договорен представител. Не прави доказателствени искания.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

След съвкупен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 20.02.2018 г. свидетелите О.Ш. и Т.Н. са извършили проверка на обект заведение за хранене и развлечение – класически ресторант Ю.К. към хотелски комплекс „П.Г.“, находящ се на адрес в Г.Р., местността „Б.-Ц.“, стопанисван от „Б.Х.ЕООД. В хода на проверката е установено, че в обекта се предлагат за продажба и сервират напитки и кухненска продукция. Ресторантът разполага с 84 места на закрито и 65 места на открито. В обекта на видно място е поставено удостоверение за утвърдена категория №АК-19-9224, четири звезди, издадено на 05.08.2015 г. и валидно до 18.01.2018 г. Към момента на проверката не са представени документи за предприети действия по прекатегоризирането на обекта. Проверката е извършена в присъствието на служител на „Б.Х.ЕООД-свидетеля Д.К.. За удостоверяване на констатациите от проверката, проверяващите служители на административно-наказващия орган са съставили констативен протокол №К-2650943 от 20.02.2018 г., към който са приложен препис от удостоверението за категоризация на обекта и фискален бон.

На 23.04.2018 г., свидетелката К.Ш., е съставила акт за установяване на адм. нарушение №К-14789, затова, че П. направена проверка на 22.02.2018 г. в заведение за хранене и развлечения – класически ресторант „Ю.К.“, прилежащ към хотелски комплекс „П.Г.“, находящ се на адрес в Г.Р., местността „Б.-Ц.“, стопанисвано от „Б.Х.Е. е установено, че „Б.Х.ЕООД-Р. предоставя туристически услуги в некатегоризиран обект. В проверяваното заведение има поставено удостоверение за утвърдена категория №РК-19-9224, но същото е валидно до 18.01.2018 г., а дружеството, стопанисващо обекта, не представя документи за започната процедура по прекатегоризация. В АУАН е посочено, че нарушението е извършено на 20.02.2018 г. Актосъставителят квалифицира нарушението като такова по чл.114, ал.1 от ЗТ.

В акта за установяване на адм. нарушение е отразено, че същият е съставен в отсъствието на нарушителя. В графите „нарушител“ и „получих препис от акта“ има положени подписи, за които не е отразено кой е техния автор. Според заключението на съдебно-графическата експертиза, прието в съдебно заседание на 11.02.2019 г., подписите в горепосочените графи на АУАН не принадлежат и не са изпълнени от Й.К. – управител на „Б.Х.ЕООД-Р..

П. връчването на акта за установяване на адм. нарушение и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН, нарушителят не прави възражения.

Въз основа на акт за установяване на адм. нарушение №К-14789 от 23.04.2018 г., П. идентично с АУАН описание на фактическата обстановка на нарушението, след преценка на констатациите на актосъставителя и П. липса на възражения от страна на нарушителя, Директорът на РД за областите С., С., К., П.к и Б. към ГД„.на П. П. КЗП, е издал атакуваното НП №К-14789 от 20.06.2018 г., с което за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ, на „Б.Х.ЕООД-Р. е наложено адм. наказание „имуществена санкция” от 1`000.00 лв..

НП е връчено с пощенска пратка на служител на дружеството-жалбоподател на 14.08.2018 г. Жалбата срещу него е депозирана пред Рг.РС на 21.08.2018 г.

П. обжалването на НП пред Рг.Р. са събрани гласни доказателства – разпит на лицата, извършили проверката, на служителя на „Б.Х.Е. присъствал П. извършването на проверката, както и на свидетеля на съставянето на акта. Показанията на двамата служители на административно-наказващия орган Ш. и Н. са безпротиворечиви, логически последователни и кореспондиращи едни с други и се припокриват с фактическите констатации, изложени в акта за установяване на адм. нарушение и в протокола за проверка. Свидетелят К. сочи, че реално не е присъствал на проверката, тъй като е имал много служебни ангажименти, а е бил извикан, за да подпише протокола. Помни, че става въпрос за изтекла категоризация. Свидетелят К. е присъствал само П. съставянето на акта за установяване на адм. нарушение. Според показанията му АУАН е съставен в отсъствието на нарушителя, след което е изпратен за връчване по служебен ред.

Със заповед №333 ЛС от 22.04.2015 г. на Председателя на КЗП свидетелката О.Ш. е определена за длъжностно лице, което има право да съставя актове за установяване на адм. нарушения на законите и подзаконовите нормативни актове, контрола по приложението на които е възложен на К.. Като доказателство по делото е приета и заповед №891 от 12.10.2016 г. на Председателя на КЗП, с която е овластен Директора на РД за областите С., С., К., П.к и Б. към ГД„.на П. П. КЗП да издава НП.

В административно-наказателната преписка се съдържа пълномощно с рег. №2567 от 31.08.2015 г. по описа на нотариус М.К., рег. №553 и район на действие – Рг.РС, което е прието и като писмено доказателство по делото. Със същото управителят на „Б.Х.ЕООД-Р. Й.К. упълномощава лицето Т.К.С. да представлява търговското дружество, включително и във връзка със съставени актове за установяване на адм. нарушения  от К..

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на писмените доказателства, приети по делото, свидетелските показания, събрани в откритото съдебно заседание на 24.10.2018 г., на 19.11.2018 г., на 19.12.2018 г. и на 11.02.2019 г. и заключението на съдебно-графическата експертиза, прието в съдебно заседание на 11.02.2019 г.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Производството по делото е допустимо, с оглед обстоятелството, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Обжалваното НП е издадено от материално и териториално компетентен административно-наказващ орган. Съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ, НП се издават от председателя на К. или оправомощено от него лице. С приетата като писмено доказателство заповед №891 от 12.10.2016 г. на издателя на НП са делегирани права за издаването на санкционни актове. Актът за установяване на адм. нарушение, също е съставен от надлежно оправомощено лице, на когото са възложени тези функции със заповед №333 ЛС от 22.04.2015 г. на Председателя на КЗП.

В хода на административно-наказателната процедура не са нарушени установените законови норми относно сроковете за съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и издаване на НП. Актът е съставен в давностния тримесечен срок по чл.34, ал.2 от ЗАНН, считано от деня на откриване на нарушението. НП е издадено след изтичане на тридневния срок за възражения от съставянето на акт, както и след изтичането на едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН, но доколкото последният е инструктивен, неспазването му не води до съществено процесуално нарушение.

В административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения във връзка със съставянето и връчването на акта за установяване на адм. нарушение.

На първо място, АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, видно от неговото съдържание и от показанията на свидетеля К.. Съгласно чл.40, ал.1 от ЗАНН, актът се съставя в присъствие на нарушителя. Изключение от това правило е допустимо П. наличието на хипотезите, предвидени в ал.2 на същата разпоредба – нарушителят не може да бъде намерен или след покана не се е явил за съставянето на акта. В случая липсват доказателства да е налице някое от изключенията на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Адресът на дружеството-нарушител е известен на административно-наказващия орган и няма данни законния представител на санкционираното юридическо лице да е бил поканен в определен ден за съставянето на АУАН и същият да не се е явил. В този смисъл, съдът приема, че актът е съставен в нарушение на чл.40, ал.1 от ЗАНН.

На второ място, административно-наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение П. връчването на акта. В графите „нарушител“ и „получих препис от акта“ е налице подпис, но в хода на въззивната проверка се установи, че той не е на единствения законен представител на „Б.Х.ЕООД-управителя Й.К.. В административно-наказателната преписка са налице доказателства (пълномощно), че лицето Т.С. е надлежно упълномощен да получава актове за установяване на адм. нарушения , съставени от служители на К., но в АУАН липсва отбелязване дали той е представителя на нарушителя.

С оглед гореизложените доводи съдът счита, че са налице нарушения на процедурата по съставяне и връчване на АУАН. Същите са съществени, тъй като са ограничили правото на защита на наказаното лице и са неотстраними във въззивното производство. Актът за установяване на адм. нарушение е документът, със съставянето на който започва административно-наказателното производство и който определя рамките на административното обвинение. С връчването му на нарушителя, последният разбира за какво деяние е привлечен към административно-наказателна отговорност и по този начин се осигурява правото му да се защитава спрямо твърдените от актосъставителя факти и тяхната правна квалификация.

Съдът намира, че е налице и още едно процесуално нарушение, касаещо задължителните реквизити на акта за установяване на адм. нарушение. Съгласно чл.42, т.3 от ЗАНН, в него трябва да е посочена датата на извършване на нарушението. В процесния АУАН е налице неяснота относно датата на нарушението, за което „Б.Х.ЕООД е привлечено към административно-наказателна отговорност. От една страна е цитирана проверка, извършена на 22.02.2018 г. (за извършването на каквато няма доказателства), а от друга страна, актосъставителят е установил, че нарушението е извършено на 20.02.2018 г.

Предвид така констатираните съществени процесуални нарушения, които са неотстраними във въззивното производство и независимо, че формално се установява извършването на нарушение от страна на санкционираното търговско дружество (предоставянето на туристически услуги в некатегоризиран обект, за който няма издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация), обжалваното НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №К-14789 от 20.06.2018 г., издадено от Директора на РД за областите С., С., К., П.к и Б. към ГД„.на П. П. КЗП, с което на “Б.Х.”Е., ЕИК*, с адрес в Г.Р., У.„Г.Д.№2., представлявано от Й.И.К. е наложено адм. наказание на основание чл.206, ал.1 от ЗТ – „имуществена санкция” от 1`000.00 лева за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.АС по реда на глава 12-та от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………