Р Е Ш Е Н И Е    1201

 

Номер   1201

Година   06.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200098

по  описа  за

2019

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Г.И.К., роден на 05.05.1988 г. в Г.С., от Г.В., У.„П.Я.“№2, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с виеше образование, управител на автомивка, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че на  24.02.2018 г. около 06.05 часа в Г.Б., о.Б., У.„П.”№92, в бар „М.р.“, в десен джоб на дънките си без надлежно разрешително, съгласно чл.32 от ЗКВНВП, държал високорисково наркотично вещество - кокаин с нетно тегло от 0,375 грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент кокаин на база 42.00 %, на стойност 46.87 лв., като извършеното е маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.2, т.1 от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.2, т.1 от НК, вр. чл.78а, ал.1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

ОСЪЖДА обвиняемият Г.И.К., с ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 99.52 лева представляваща направени разноски за вещо лице в ДП, както и сумата от 5.00 лева за изпълнителен лист по сметка на Рг.РС.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

Районен съдия:.........................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 18.03.2019 година

към РЕШЕНИЕ №1201 от 06.03.2019 г.

по НАК.Д. №98 от 2019 г. по описа на РС-Разлог

 

Производство по реда на чл.375 и следващите от НПК. С мотивирано постановление РП-Р. е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Г.И.К., с ЕГН*, за престъпление по  чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК, с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание представителя на РП-Р. поддържа внесеното постановление по чл.375 НПК. Отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало и добрите характеристични данни за обвиняемия. Предлага да бъде наложено наказание около минимума предвиден в чл.78а НК. Сочи, че съгласно Постановление №23/1998 г. на МС e определена стойността на наркотичното вещество. Отбелязва, че не са налице предпоставките за приложение на чл.9, ал.2 НК, поради  разпространение на този вид деяния.

Защитника на обвиняемия сочи, че намира приложение разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК поради минималната стойност на веществото и неговото минимално количество, трудовата ангажираност и млада възраст на обвиняемия. Моли за минимална глоба при налагане на адм. наказание

Обвиняемият Г.К. поддържа становището на своя защитник. Изразява съжаление за стореното.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Г.И.К., роден на 05.05.1988 г. в Г.С., от Г.В., У.„П.Я.“№2, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с виеше образование, управител на автомивка, ЕГН*.

На 24.02.2018 г. около 06.05 часа Г.К. бил в Г.Б., в питейно заведение б. „М.р.“, находящ се на У.П.№92. По същото време бил извършен обиск на обвиняемия от разследващите органи по образувано ДП№101/2018 г. по описа на РУ-Б., като в хода на това процесуално действие, в десния джоб на дънките на обвиняемия било открито и иззето найлоновото пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество – кокаин с нетно тегло от 0.375 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент кокаин на база 42.00%, на стойност 46.87 лв.

От физико-химическа експертиза №313/28.02.2018 г. на БНТЛ към ОД на МВР е установено, че бялото прахообразно вещество в пликчето съдържа кокаин, с нетно тегло 0.375грама и процентно съдържание на активен компонент – кокаин във веществото – 42 тегловни %.Стойността на наркотичното вещество изчислена въз основа на Приложение №2 към Постановление №23/1998 г. на МС, а именно – 0.375Г.х 125.00 лв. , т.е. стойността на наркотичното вещество е 46.87 лв. 

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в Досъдебното производство /№1103 от 2018 г. по описа на РУ-Б./ гласни и писмени доказателства - протокол за претърсване и изземване; протоколи за обиск и изземване; физико-химична експертиза; справка за съдимост, автобиография, удостоверение за семейно положение и  родствени връзки, декларация за семейно и материално положение, и др. Съдът кредитира събраните доказателства, които взаимно се допълват, не си противоречат, логично и последователно пресъздават описаната фактическа обстановка

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира за установено следното от правна страна:

С деянието си обвиняемият Г.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК.

Обстоятелствата свързани с начина на протичане на полицейската проверка на 24.02.2018 г. и намиране на наркотичното вещество се установяват напълно от писмените доказателства по делото - протокола за обиск и изземване от същата дата. При извършения обиск е намерено и иззето 1 бр. полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, от преден десен джоб на дънки /0.4грама бруто/, който реагира на кокаин.

Заключението на назначената  и изготвена по делото физико-химична експертиза установява, че  бялото прахообразно вещество в пликчето съдържа кокаин, с нетно тегло 0.375грама и процентно съдържание на активен компонент – кокаин във веществото – 42 тегловни %. Стойността на наркотичното вещество е изчислена въз основа на Приложение №2 към Постановление №23/1998 г. на МС, а именно – 0.375Г.х 125.00 лв., т.е. стойността на наркотичното вещество е 46.87 лв.  Кокаина е включен в Приложение №1 към чл.3, т.1, Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение/вещество с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Съпоставката и анализа на отделните доказателствени материали водят до несъмнения извод, че изследваното по делото наркотично вещество е същото, което е държано в преден десен джоб на дънки на обвиняемия. В този смисъл, несъмнено е доказано, че Г.К. е автор на инкриминираното деяние, тъй като е държал посоченото от обвинението количество наркотично вещество, без надлежно разрешение, издадено съгласно ЗКВНВП.

От субективна страна деянието К. е извършил при форма на вина пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. В съзнанието му е имало формирани представи за всеки елемент от обективната страна на престъплението и при реализиране на намерението си е съзнавал противообществения му характер, като е искал настъпването на обществено-опасните му последици.    

В случая е налице основание за квалифициране на деянието на К. като маловажен случай, предвид стойността на наркотичното вещество и сравнението с размера на минималната работна заплата, установен за страната, както и с оглед причините и мотивите на дееца и сравнението на степента на обществена опасност на конкретното деяние с тази на деяния от същия вид, за които са образувани наказателни производства по основния състав на престъплението по чл.354а, ал.3 от НК. Безспорно стойността на наркотичното вещество е критерий, от който следва да се изхожда, за да се определи дали случаят е маловажен. Стойността на наркотичното вещество /46.87лв./ - под установената за страната минимална работна заплата, добросъвестното процесуално поведение на обвиняемия, насочено към разкриване на обективната истина по делото,  изразеното съжаление за стореното, дават основание да се приеме по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца. Следователно случаят е маловажен по смисъла на чл.93, т.9 от НК, тъй като извършеното престъпление представлява по ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид, поради малкото количество наркотично вещество и ниската му стойност.

Съдът счита, че следва да анализира конкретната степен на обществена опасност на деянието и въз основа на този анализ, да прецени съответното наказание. При решаването на този въпрос следва да се отчете значимостта на обекта на посегателство, наличието или липсата на неблагоприятни последици извън тези върху обекта и т.н. Съдът намира, че в случая не е приложима разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК.. В основата на този извод не стои единствено количеството наркотично вещество и неговата равностойност. Съдът постави на прецизен анализ обекта на посегателство и степента, в която е могъл да бъде засегнат с оглед характера на самото деяние и възможността, която то създава в тази насока, като отчете високо разпространение на този вид деяния. 

Видно от приетите по делото доказателства деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК. Поради това са налице основанията за приложението на чл.78а НК. За престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК, законодателят е предвидил наказание глоба. Налице са основанията на чл.78а от НК, за освобождаване на Г.К. от наказателна отговорност за извършено престъпление по  чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК с налагане на адм. наказание – глоба.

При индивидуализация на наказателната отговорност на обвиняемия съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на дееца, добросъвестното му процесуално поведение, изразеното съжаление за стореното. Отегчаващи отговорността обстоятелства съдът не отчете. Предвид изложеното съдът счита, че административното наказание следва да е в минималния предвиден в закона размер, а именно глоба в размер на 1`000.00 лева. В този смисъл съдът счита, че обвиняемия Г.К. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно адм. наказание "ГЛОБА".

Водим от изложените съображения, съдът постанови решението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..