Р Е Ш Е Н И Е    1232

 

Номер   1232

Година   07.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200319

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Г.С.П.  с ЕГН*, с  адрес  Г.Р., Ж.”.№10, .3, А., срещу НП №1. от 1.г. на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя за нарушения на чл.157, ал.8 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: на основание чл.185 от ЗДвП – глоба от 20.00 лв.; на основание чл.183, ал.1, т.1 пр.2 от ЗДвП - глоба от 10.00 лв.

Жалбоподателя - чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б. в съдебно заседание не взема становище по постъпилата жалба. В съпроводителното писмо, с което жалбата е постъпила в Рг.РС., отправя молба  да бъде потвърдено НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Г.С.П.  с ЕГН*, с  адрес  Г.Р., Ж.”.№10, .3, А., срещу НП №1. от 1.г. на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл.№015699 от 09.09.2017 г. затова, че на 09.09.2017г., около 22,55 часа в Г.Р., по у.„Х.Б.“, управлявал лек автомобил „О.В.“ с рег. №*  и при извършена справка с РСОД – таблет същия има неплатени глоби  от 130.00 лв.; същият не носи контролен талон към свидетелство за управление на МПС, с което са нарушени чл.157, ал.8 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Жалбоподателят подписал АУАН без възражения. 

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 1.г. обжалваното НП №1. от 1.г. на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя за нарушения на чл.157, ал.8 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания:  на основание чл.185 от ЗДвП – глоба от 20.00 лв.; на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП - глоба от 10.00 лв.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени до доказване на противното, а подлежат на установяване на общо основание, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя и свидетеля по установяване на административното нарушение.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения: Разпоредбата на чл.157, ал.8 от ЗДвП предвижда, че наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила.. Съдът констатира, че е налице противоречие между описанието на нарушението и правната квалификация на същото в АУАН и НП. Съгласно разпоредбите на чл.42, ал.1, т.5 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.6, в АУАН и НП следва ясно и точно да бъдат посочени законовите разпоредби, които са нарушени и описанието на нарушението.

В АУАН и НП е посочено, че водачът управлява лек автомобил „О.В.“ с рег. №* след като има неплатени глоби, каквато забрана на водачите на МПС не се разкрива в посочената разпоредба на чл.157, ал.8 ЗДвП. Също така, при анализа и оценката на доказателствата във връзка с въпросите за нарушението, нарушителя и вината, съдът намира, че показанията на свидетелите – полицейски служители, не установяват с конкретика обвинителната теза за извършено нарушение по чл.157, ал.8 ЗДвП, а именно кои са издадените наказателни постановления на жалбоподателя и момента на влизането им в сила.

В двата акта е посочено, че водачът не е носел контролния талон към свидетелството за управление на МПС, което управлява - нарушение на  чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДП е наказан с глоба от 10.00 лв. за липсата на този документ. Нито в АУАН и НП, нито от разпита на свидетелите се установява при извършване на проверката водача да е бил длъжен да носи контролен талон към свидетелството за управление на МПС. Напротив, от записаното в НП е видно, че последния е носил връчено НП за нарушение по ЗДвП, поради което се налага извода, че не е разполагал с такъв и е било необходимо да носи заместващо го НП.

Изложените в двата акта обстоятелства, не позволяват индивидуализацията на конкретното деяние, като адм. нарушение с присъщите му обективни белези. Противоречието между описанието на обстоятелствата и посочената като нарушена правна норма, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя, предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №1. от 1.г. на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б., с което на Г.С.П.  с ЕГН*, с  адрес  Г.Р., Ж.”.№10, .3, А., за нарушения на чл.157, ал.8 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: на основание чл.185 от ЗДвП – глоба от 20.00 лв.; на основание чл.183, ал.1, т.1 пр.2 от ЗДвП - глоба от 10.00 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………