Р Е Ш Е Н И Е    1280

 

Номер   1280

Година   12.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200753

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на „.Е.П.М.Е. с ЕИК*, с адрес Г.С., р.В., Б.Б.№1., против НП №6779/09.10.2018 г., на Зам. министъра на К., с което на дружеството-жалбоподател за адм. нарушение по чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алт.3 от ЗАПСП, и на основание чл.97, ал.1, изр.последно от ЗАПСП, е наложено адм. наказание "имуществена санкция" от 2`500.00 лева.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Зам. министъра на К., чрез процесуалния си представител, оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

 От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 01.02.2018 г., вр. със спазване на ЗАПСП, служители на М. на К., Д."Авторско право и сродните му права" и в присъствието на служител на РУ на МВР-Б. и асистент гл. мениджър на хотела, извършили проверка в „Г.Х.Б.“, находящо се в Г.Б., у.”Г.”5, стопанисвано от „.Е.П.М.Е. с ЕИК*, при която констатирали, че във фоайето на хотела има разположени места за сядане на гостите и същото се озвучава с музика на запис /звукозаписи/; на тавана във фоайето и пред лоби бара са монтирани колони с усилвател и ДВД-плеър с включена флаш памет, от които звучи музика. Проверяващите констатирали публично изпълнение на произведения /звукозаписи/ със заглавия както следва: 1. “T.g.m.”- в изпълнение на W.; 2. “I f.t.n.” - в изпълнение на M.M.f.N.. По време на проверката на проверяващите били представени документи: документи за категоризацията на хотела, касов бон, от които е видно, че „Г.Х.Б.“, се стопанисва от „.Е.П.М.Е. с ЕИК ЕИК*. До приключване на проверката не били представени договори с авторите на изпълняваните чрез запис произведения, нито с организации за колективно управление на авторски права, които да ги представляват, въз основа на които дружеството да е придобило права за тяхното публично изпълнение чрез запис, в обекта на проверката който стопанисва. Във вр. с установеното е съставен констативен протокол №6779/01.02.2018 г., подписан от Асистент Гл. мениджър на хотела, с който е указано на представляващия търговското дружество, стопанисващо „Г.Х.Б.“, да се яви в сградата на М. на К., Д."Авторско право и сродните му права" на 05.03.2018 г. и да представи договори с авторите или съответната организация за колективно управление на авторски права, въз основа на които е придобил правата за публичното изпълнение, чрез запис на техните произведения в обекта на проверката, който стопанисва.

С писмо с изх. №62-00-48/02.03.2018 г. и писмо изх. №62-00-378/25.09.2018 г. е отправено запитване до Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители „П.“, perистрирано с удостоверение под №26-00-0550/ 27.10.2011 г. в регистъра по чл.40, А.4 от ЗАПСП, който се води в МК, в които се изисква информация относно авторите на публично изпълнените чрез запис произведения, членове ли са на дружество „П." и управлява ли дружество техните права по отношение на публичното им изпълнение чрез запис., представлява ли „П.“ съответния носител на продуцентски права за територията на страната, дружеството има ли сключени договори с „.Е.П.М.Е. стопанисващо обекта на проверката за публично изпълнение чрез запис на тези произведения. С писмо с вх. №62-00-48/13.04.2018 г. и писмо вх.№62-00-378/01.10.2018 г. дружество "П." е изпратил отговор, в който били посочени имената на авторите на двете музикални произведения, като на произведението “I f.t.n.” не били членове на дружеството „П.“, а на другото произведение “T.g.m.” били членове на българското дружество „П.“, както и това, че дружеството няма сключени договори с „.Е.П.М.Е. стопанисващо обекта на проверката за отстъпване на права за публично изпълнение чрез запис на тези произведения.

На указаната в констативния протокол дата – 05.03.2018 г., представляващ „П.“Е. не се явил и не представил договори с авторите или съответната организация за колективно управление на авторски права, въз основа на които е придобил права за публично изпълнение чрез запис на техните произведения в обекта на проверката, който стопанисва, поради което на 21.03.2018 г. е изпратено писмо-покана до дружеството, с Изх. №62-00-48 да се яви на 02.04.2018 г. в Министерството на К. за съставяне на АУАН, на която дата представляващия дружеството не се явил. На 18.04.2018 г., в отсъствие на представляващия дружеството е съставен на „.Е.П.М.ЕАД АУАН №6779 за това, че на 01.02.2018 г., „.Е.П.М.Е. стопанисващ „Г.Х.Б.“, находящ се в Г.Б., организира публично изпълнение чрез запис на произведение: “T.g.m.”- в изпълнение на W., в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП, а именно без необходимото по закон съгласие на автора на посоченото произведение, респ. носителя на продуцентски права на посочения запис, представляван от организацията за колективно управление на права на продуцентите на звукозаписи и артистите изпълнители „П.", предвидено в чл.86, ал.1, т.3, пр.1, вр. чл.72, т.2, вр. чл.18, ал.1 и ал.2, т.3 и ал.3, във вр. с чл.35 и чл.58 от ЗАПСП, с което е осъществен състава на адм. нарушение по чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алтернатива трета от ЗАПСП, във вр. с чл.83, ал.1 от ЗАНН. АУАН е предявен и връчен срещу разписка на упълномощен представител, по реда на чл.43, ал.4 от ЗАНН – чрез Общината на 07.06.2018 г., като в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН, е депозирано писмено възражение. Въз основа на този акт, на 09.10.2018 г., Зам. министъра на К., като надлежно оправомощен орган със заповед №РД-09-277/19.05.2017 г., е издал атакуваното НП №6779, с което на „.Е.П.М.ЕАД за адм. нарушение по чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алтернатива трета от ЗАПСП, и на основание същия законов текст е наложил адм. наказание "имуществена санкция" от 2`500.00 лева. НП е изпратено за връчване и връчено чрез разписка на 15.10.2018 г..

Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с разпитаните по делото свидетели, както и от приложените и приети към административно-наказателната преписка писмени доказателства, които са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.

Съдът като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното НП, с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

Жалбата е депозирана от надлежно лице в установения от закона срок, поради което е допустима, разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

Атакуваното НП е издадено в съответствие с императивно установената за това процедура и от компетентен орган съгласно заповед №РД-09-277/19.05.2017 г.. АУАН също е издаден от компетентен орган, видно от заповед №РД-09-256/12.05.2017 г.. Както в акта, така и в НП е отразено, че административно-наказателното производство е започнало със съставяне на констативен протокол от извършена проверка и в последствие издаване на акт за установяване на адм. нарушение. При съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, съгласно които, за да бъде редовен актът за установяване на адм. нарушение и НП трябва да включват в съдържанието си всички кумулативно посочени реквизити. В конкретния случай АУАН дава пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които същото е извършено. Издадения в съответствие с процесуалните норми акт е редовен и като такъв се явява правно основание за издаване на НП. Съдът счита, че не са налице предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност на дружеството-жалбоподател не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството, поради което неоснователни се явяват възраженията в тази насока.

Установената с акта и възприета от административно-наказващия орган фактическа обстановка в НП, съдът приема за безспорно установена. Същата се потвърждава, както от писмените доказателства представени по делото, така и от гласните, събрани непосредствено в съдебно заседание. Безспорно се установи, че на 01.02.2018 г., „.Е.П.М.Е. стопанисващ „Г.Х.Б.“, находящ се в Г.Б., организира публично изпълнение чрез запис на произведение: “T.g.m.”- в изпълнение на W., в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП, а именно без необходимото по закон съгласие на автора на посоченото произведение, респ. носителя на продуцентски права на посочения запис, представляван от организацията за колективно управление на права на продуцентите на звукозаписи и артистите изпълнители „П.", предвидено в чл.86, ал.1, т.3, пр.1, вр. чл.72, т.2, вр. чл.18, ал.1 и ал.2, т.3 и ал.3, във вр. с чл.35 и чл.58 от ЗАПСП, с което е осъществен състава на адм. нарушение по чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алтернатива трета от ЗАПСП, във вр. с чл.83, ал.1 от ЗАНН. Публичното изпълнение на горното произведение, установено при извършената проверка, за което и жалбоподателят не оспорва е форма на използване и следва да се извършва със съгласието на автора, респ. носителя на продуцентски права на посочения запис или упълномощена от него организация за колективно управление на авторски права, съгласно чл.86, ал.1 т.3, пр.1, вр. чл.72, т.2, вр. чл.18, ал.1, чл.18, ал.2, т.3, чл.18, ал.3, чл.35 и чл.58 ЗАПСП. Съгласно чл.86, ал.1, т.3, пр.1 ЗАПСП Продуцентът има изключително право да разрешава срещу заплащане публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването и препредаването на записа по кабел. Права, сродни на авторското, имат продуцентите на звукозаписи върху своите звукозаписи. Съгласно чл.18, ал.1, ал.2, т.3 и ал.3 от ЗАПСП, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго. (2) За използване по смисъла на ал.1 се смятат действия като: публичното представяне или изпълнение на произведението; (3) Използване по ал.2, т.3 до т.8 включително е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица. Съгласно чл.35 от ЗАПСП, произведението се използва само след предварителното съгласие на автора, освен когато този закон предвижда друго. Дружество "П." е сдружение за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители, регистрирано с издадено Удостоверение №26-00-0550/ 27.10.2011 в регистъра, воден в Министерството на К., което на отправеното с писмо с изх. №62-00-48/02.03.2018 г. И писмо изх. №62-00-378/25.09.2018 г. запитване е изпратил отговор, който установява, че въпросното име на автор на посоченото произведение „T.g.m.“, респ. носителя на продуцентските права на посочения запис, се представлява от организацията за колективно управление на права на продуцентите на звукозаписи и артистите изпълнители „П." на територията на страната, както и това, че последното няма сключен договор със „.Е.П.М.Е. стопанисващо обекта на проверката за публично изпълнение чрез запис на това произведение. По изложените съображения, съдът намира за доказан по категоричен и безспорен начин осъществения от страна на дружеството-жалбоподател фактически състав на разглежданото адм. нарушение, което обуславя установяването му от обективна страна.

По отношение на вида и размера на наложената санкция, съдът приема, че определения размер на санкцията от 2500 лв. /при граници от 2`000.00 лв. до 20`000.00 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен размер на наказанието от 2`000.00 лева, който е минимално предвидения такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието. Предвид гореизложеното, НП, в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвиденото в ЗАПСП адм. наказание "имуществена санкция" в минимален размер от 2`000.00 лв.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №6779/09.10.2018 г. на Зам. министъра на К., с което на „.Е.П.М.Е. с ЕИК*, с адрес Г.С., р.В., Б.Б.№1., е наложена „имуществена санкция“ от 2`500.00 лв., за адм. нарушение по чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алт.3 от ЗАПСП, като на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл.97, ал.1, изр.последно от ЗАПСП, намалява размера на наложената „имуществена санкция“ от 2`500.00 лв. на 2`000.00 лв..

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Бл.АС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………………..